Aanwijzing besteedbare middelen beheerskosten Wlz 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 18-03-2017.]
Geraadpleegd op 30-09-2022.
Geldend van 18-03-2015 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 maart 2015, kenmerk 702090-131223-Z, inzake de besteedbare middelen ter dekking van de beheerskosten Wlz 2015 (Aanwijzing besteedbare middelen Wlz 2015)

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 4.3 van het Besluit Wfsv;

Besluit:

Artikel 3

Deze aanwijzing treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Deze aanwijzing zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Naar boven