Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten

Geldend van 18-03-2015 t/m heden

Besluit van De Nederlandsche Bank NV van 16 februari 2015, kenmerk 2015/106737, houdende de aanwijzing van personen die zijn belast met het toezicht op de naleving van artikel 6, eerste lid, van de Verordening (EG) 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij, voor zover dat artikel betrekking heeft op munten, en de artikelen 3, eerste en tweede lid, en 4, eerste lid, van de Verordening (EU) 1210/2010 betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten)

De Nederlandsche Bank NV,

Gelet op artikel 10 van de Muntwet 2002;

Gelet op titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • Verordening (EG) 1338/2001: verordening (EG) nr. 1338/2001 van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot vaststelling van maatregelen die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de euro tegen valsemunterij (PbEG 2001, L 181/6), laatstelijk gewijzigd bij verordening (EG) nr. 44/2009 van de Raad van 18 december 2008 (PbEG 2009, L 17/1).

  • Verordening (EU) 1210/2010: verordening (EU) nr. 1210/2010 van het Europese Parlement en de Raad van 15 december 2010 betreffende de echtheidscontrole van euromunten en de behandeling van euromunten die ongeschikt zijn voor circulatie (PbEU 2010, L 339/1).

Artikel 2

Voor zover het de controle van munten betreft, zijn met het toezicht op de naleving van de in Verordening (EG) 1338/2001 en Verordening (EU) 1210/2010 gestelde verplichtingen belast:

  • medewerkers van Koninklijke Nederlandse Munt N.V. die werkzaam zijn bij het Nationaal Analysecentrum voor Munten;

  • de medewerkers van de divisie Betalingsverkeer van De Nederlandsche Bank N.V. met de functie van chartaal toezichthouder, framework controleur of administrateur;

  • de divisiedirecteur van de divisie Betalingsverkeer van De Nederlandsche Bank N.V.;

  • het hoofd van de afdeling Cash Operations van De Nederlandsche Bank N.V.;

  • het hoofd van de sectie Chartaal toezicht van De Nederlandsche Bank N.V.

Artikel 3

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na publicatie daarvan in de Staatscourant.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit aanwijzing toezichthouders recirculatie munten.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Amsterdam, 3 maart 2015

De Nederlandsche Bank NV

J. Swank

Directeur

Terug naar begin van de pagina