Besluit instelling Vliegerkruis

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Besluit van 26 Mei 1944, houdende vervanging van het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1941 (Staatsblad, No. B 77), tot instelling van een Vliegerkruis

Wij Wilhelmina, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz., enz., enz.

Op de voordracht van Onze Ministers van Algemeene Zaken a.i., van Oorlog, van Marine en van Koloniën, d.d. 6 April 1944, Kans/A.Z. No. 79;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Ons besluit van 28 Augustus 1941 {Staatsblad, No. B 77) te lezen als volgt:

Artikel 2

Het Vliegerkruis wordt door Ons toegekend aan militairen, in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden, die zich door daden van initiatief, moed en volharding tegenover den vijand dan wel in verband met vijandelijke actie, hebben onderscheiden en deze daden hebben bedreven gedurende een of meer vluchten in een luchtvaartuig.

Artikel 3

Het Vliegerkruis kan, om redenen vermeld in artikel 2, mede worden toegekend aan:

  • 1) niet-militairen, Nederlander of Nederlandsch onderdaan zijnde;

  • 2) vreemdelingen, indien hun optreden heeft gestrekt ten behoeve van den Nederlandschen Staat.

Artikel 4

Het Vliegerkruis, waarvan het model door Ons zal worden vastgesteld, bestaat uit een vierarmig zilveren Kruis. Het Kruis is bevestigd aan een diagonaal gestreept oranje-wit zijden lint, ter breedte van 27 millimeter, elke streep ter breedte van 2,7 millimeter; de strepen loopende onder een hoek van 45° van links naar rechts, beginnende met een oranje streep.

Artikel 5

Zij, aan wie het Vliegerkruis reeds eenmaal is toegekend, en die daarna wederom door gelijkwaardige daden de onderscheiding deelachtig worden, dragen het Arabische cijfer "2" in goud op het lint van het Vliegerkruis. Bij een volgende gelijkwaardige daad wordt het cijfer "2" verhoogd tot "3" en verder.

Artikel 5a

Het Vliegerkruis kan, indien dit in bijzondere gevallen door het Hoofd van het betrokken Departement van Algemeen Bestuur wenschelijk wordt geacht, ook posthuum worden toegekend.

Artikel 5b

Ingaande 1 januari 2017 moet een verzoek om toekenning van het Vliegerkruis zijn ingediend binnen tien jaar na de in artikel 2 genoemde daden.

Artikel 6

In bijzondere gevallen, te Onzer beoordeeling, kan het Vliegerkruis tijdelijk of blijvend worden ontnomen aan hen, die zich dit eereteeken niet langer waardig toonen.

Artikel 7

Voorstellen tot het ontnemen van een verleend Vliegerkruis kunnen aan Ons worden gedaan door Onzen Minister, van wien de voordracht tot het toekennen der onderscheiding is uitgegaan.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking op den dag volgende op dien zijner afkondiging in het Staatsblad.

Onze Ministers van Algemeene Zaken, van Oorlog, van Marine, van Waterstaat en van Koloniën zijn, ieder voor zooveel hem betreft, belast met de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Londen den, 26sten Mei 1944

Wilhelmina

De Minister van Algemeene Zaken a.i.,

Van Boeijen

De Minister van Oorlog,

Van Lidth de Jeude

De Minister van Marine,

J.Th. Furstner

De Minister van Waterstaat,

J.W. Albarda

De Minister van Koloniën,

H.J. Van Mook

Uitgegeven den dertigsten Juni 1944

De Minister van Justitie,

Van Angeren

Terug naar begin van de pagina