Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein I

[Regeling vervalt per 17-03-2020.]
Geldend van 20-04-2018 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 3 maart 2015 nr. BOACAT2015/008, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij gemeente Schouwen-Duiveland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Hoofd Handhaving van de afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland van 19 februari 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Zeeland – West-Brabant en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van toezichthouder Openbare Ruimte, waaronder de Drank- en Horecawet, werkzaam voor de afdeling Openbare Werken, Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 30 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 7

  • 1 Het Hoofd Handhaving van de afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Afdeling Openbare Werken, Cluster Handhaving van de gemeente Schouwen-Duiveland 2015, domein I.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 3 maart 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina