Wijzigingsregeling Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid [...] Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland)

Geraadpleegd op 30-09-2023.
Geldend van 14-03-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 maart 2015, kenmerk 688413-129327-MC, houdende wijziging van de Regeling bezoldiging en beheerskosten bestuursorganen volksgezondheid 2011 in verband met het toekennen van een vaste vergoeding aan de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie Pakket en de Adviescommissie Kwaliteit van het Zorginstituut Nederland

Artikel II

Artikel 2 zoals dat luidde onmiddellijk voor het tijdstip van inwerkingtreding, blijft van toepassing ten aanzien van bestuursleden waarvan de benoeming voor dat tijdstip plaatsvond.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt voor wat betreft Artikel I, onderdeel B, voor de commissie, bedoeld in artikel 59a, eerste lid, van de Zorgverzekeringswet terug tot en met 1 januari 2015 en voor de commissie, genoemd in artikel 59b, eerste lid, van die wet tot en met 1 april 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Naar boven