Subsidieregeling Stichting CAOP 2015

[Regeling vervalt per 01-02-2020.]
Geldend van 11-03-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 februari 2015, nr. 2015-0000104282, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Centrum voor de Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel (Subsidieregeling Stichting CAOP 2015)

Artikel 1

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. stichting: Stichting Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel.

Artikel 2

 • 1 De minister verstrekt aan de stichting een subsidie voor kosten die direct samenhangen met de volgende activiteiten:

  • a. de secretariële en administratieve ondersteuning van:

   • de Advies- en Arbitragecommissie Rijksdienst;

   • de Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid en de daaronder ressorterende commissies;

   • de Bedrijfscommissie Overheid;

   • de Onderzoeksraad integriteit Overheid;

  • b. de secretariële en administratieve ondersteuning van:

   • de Commissie van Advies Bezwaren Functiewaardering;

   • de Adviescommissie Grondrechten en Functie-uitoefening Ambtenaren;

   • de Adviescommissie Veiligheidsonderzoeken;

  • c. onderzoek en voorlichting op het terrein van de arbeidsverhoudingen bij de overheid; en

  • d. het verrichten van faciliterende werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het overheidsbeleid op het terrein van arbeidszaken overheidspersoneel.

 • 2 De subsidie wordt per boekjaar verstrekt. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Artikel 3

De subsidie, bedoeld in artikel 2, eerste lid, bedraagt ten hoogste het bedrag dat uit de begroting van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties blijkt.

Artikel 4

De stichting dient de aanvraag tot subsidieverlening in voor 1 oktober voorafgaand aan het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 5

 • 1 De minister verstrekt op de subsidie een voorschot dat gelijk is aan de verleende subsidie.

 • 2 Het voorschot wordt binnen zes weken na de beschikking tot subsidieverlening uitbetaald.

Artikel 6

De stichting dient de aanvraag tot subsidievaststelling in voor 1 april van het jaar na het kalenderjaar waarop de subsidie betrekking heeft.

Artikel 7

 • 2 Het verschil tussen de vastgestelde subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten waarvoor subsidie werd verleend, komt ten gunste onderscheidenlijk ten laste van de egalisatiereserve.

 • 3 De hoogte van de egalisatiereserve is ten hoogste 10% van het subsidiebedrag voor het betreffende boekjaar. Indien op 31 december van een boekjaar de egalisatiereserve meer dan 10% van het over dat jaar verstrekte subsidiebedrag bedraagt, dient het meerdere teruggestort te worden op de bankrekening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

 • 4 De egalisatiereserve wordt uitsluitend aangewend voor kosten die direct samenhangen met de uitvoering van het activiteitenprogramma, bedoeld in artikel 2, eerste lid.

Artikel 8

In 2018 vindt een evaluatie plaats die inzicht biedt in de ontwikkeling en de kwaliteit van de gesubsidieerde activiteiten.

Artikel 10

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, werkt terug tot en met 1 februari 2015 en vervalt met ingang van 1 februari 2020.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina