Wijzigingswet Wet Justitie-subsidies, enz. (samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling)

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Wet van 11 februari 2015 tot wijziging van de Wet Justitie-subsidies, de Kaderwet overige BZK-subsidies en de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector in verband met samenvoeging van de Halt-bureaus en departementale herindeling

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het gewenst is de Wet Justitie-subsidies in overeenstemming te brengen met de samenvoeging van de Halt-bureaus en die wet alsmede de Kaderwet overige BZK-subsidies aan te passen aan de meest recente departementale herindeling;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel III

[Red: Wijzigt de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.]

Artikel IV

Ministeriële regelingen die voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet een grondslag vonden in bepalingen, gesteld bij of krachtens artikel 3 en 4 van de Wet overige BZK-subsidies, berusten, voor zover zij voorzien in subsidies binnen het toepassingsgebied van hoofdstuk 4A van de Wet Justitie-subsidies, vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet op artikel 48a van de Wet Justitie-subsidies of mede op dat artikel.

Artikel V

Deze wet is niet van toepassing op subsidies die voor de inwerkingtreding van deze wet zijn verstrekt.

Artikel VI

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld, en kan terugwerken tot en met een in dat besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 11 februari 2015

Willem-Alexander

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Uitgegeven de vierde maart 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina