Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte (zaad)teelt van spinazie [...] (zaad)teelt van bonen tegen kiem- en bodemschimmels 2015

[Regeling vervallen per 15-07-2015.]
Geldend van 05-03-2015 t/m 14-07-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken 2 maart 2015, nr. 15018279, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte (zaad)teelt van spinazie en de onbedekte (zaad)teelt van bonen tegen kiem- en bodemschimmels (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte (zaad)teelt van spinazie en de onbedekte (zaad)teelt van bonen tegen kiem- en bodemschimmels 2015).

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

BESLUIT:

Artikel 1

[Vervallen per 15-07-2015]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel ProSeed, toelatingsnummer 10918N, ter bescherming van de onbedekte (zaad)teelt van spinazie en de onbedekte (zaad)teelt van bonen tegen kiem- en bodemschimmels.

Artikel 2

[Vervallen per 15-07-2015]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 15-07-2015]

De tijdelijke vrijstelling geldt voor de onbedekte (zaad)teelt van spinazie tot 120 dagen na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en voor de onbedekte (zaad)teelt van bonen voor de periode van 15 maart 2015 tot 15 juli 2015.

Artikel 4

[Vervallen per 15-07-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt op 15 juli 2015.

Artikel 5

[Vervallen per 15-07-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte (zaad)teelt van spinazie en de onbedekte (zaad)teelt van bonen tegen kiem- en bodemschimmels 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro en Natuur

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift Proseed 10918N

[Vervallen per 15-07-2015]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als schimmelbestrijdingsmiddel in de onbedekte (zaad)teelt van spinazie en de onbedekte (zaad)teelt van bonen door middel van een zaadbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden:

Toepassingsgebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing (ml per kg zaad)

Spinazie (productieteelt onbedekt)

Kiem- en bodemschimmels

8

Spinaziezaadteelt (onbedekt)

Kiem- en bodemschimmels

8

Bonenzaadteelt (onbedekt)

Kiem- en bodemschimmels

3

Bonen, droog te oogsten (onbedekt)

Kiem- en bodemschimmels

3

Bonen, met peul (onbedekt)

Kiem- en bodemschimmels

3

Bonen zonder peul (onbedekt)

Kiem- en bodemschimmels

3

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 15-07-2015]

Algemeen

[Vervallen per 15-07-2015]

  • Behandelde zaden niet voor menselijke of dierlijke consumptie bestemmen.

Tijdens het behandelen van het zaad

[Vervallen per 15-07-2015]

  • Uitsluitend toepassen met daartoe geschikte professionele apparatuur.

  • Voeg de benodigde hoeveelheid product toe aan de benodigde hoeveelheid water; de benodigde hoeveelheid water is afhankelijk van de toedieningstechniek

  • Een goede en regelmatige verdeling van het middel over het zaad is noodzakelijk voor een goede werking.

  • Om nadelige gezondheidseffecten bij de toepasser (zaadbehandelaar) uit te sluiten mogen voor de onbedekte (zaad)teelt van bonen en de onbedekte (zaad)teelt van spinazie alleen Proseed verpakkingen van 200 en 1000 liter worden toegepast.

  • Bij het aansluiten van de vaten op de doseringsunits moeten handschoenen worden gedragen.

Tijdens het zaaien:

[Vervallen per 15-07-2015]

Onderstaande voorschriften moeten op de verpakkingen van de behandelde zaden worden vermeld:

  • Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet het product volledig in de bodem worden ondergewerkt; dit geldt ook voor het vooreinde.

  • Om de vogels en zoogdieren te beschermen moet gemorst product direct verwijderd worden.

  • In de (zaad)teelt van spinazie mag de maximale hoeveelheid uit te zaaien behandeld zaad niet meer zijn dan 500 kg per dag per werker.

  • Tijdens het laden van de zaaimachine zijn het dragen van beschermende kleding en handschoenen verplicht.

Terug naar begin van de pagina