Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie

[Regeling vervallen per 08-06-2021.]
Geraadpleegd op 30-06-2022.
Geldend van 17-04-2020 t/m 07-06-2021

Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Artikel 1.1. Begrippen

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • ABP: de Stichting Pensioenfonds ABP.

 • Nabestaande(n):

  • a. de echtgenoot of echtgenote van de werknemer;

  • b. bij ontstentenis van de onder a bedoelde persoon, de minderjarige kinderen, tot wie de werknemer in familierechtelijke betrekking stond;

  • c. bij ontstentenis van de onder a en b bedoelde personen, degenen met wie de werknemer in gezinsverband leefde;

 • Tegemoetkoming: een betaling voor het lichamelijk en psychische ongemak.

 • Voorziening: een middel dat direct dan wel indirect de nadelige gevolgen van de beperkingen die de werknemer ten gevolge van zijn aandoening ondervindt, opheft of vermindert.

 • Werknemer:

 • Onderzoek RIVM: het onderzoek door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu naar de arbeidsomstandigheden bij de voormalige POMS-sites en het gebruik van chroom VI houdende stoffen bij defensie.

Artikel 1.2. Verhouding tot aansprakelijkstelling

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

 • 1 Door het aanvaarden van een tegemoetkoming of voorziening op grond van deze regeling doet de werknemer geen afstand van een lopende of een toekomstige aansprakelijkstelling.

 • 2 Een tegemoetkoming of voorziening uit hoofde van deze regeling is geen erkenning van aansprakelijkheid door de Staat der Nederlanden.

Hoofdstuk 2. Het recht op een tegemoetkoming of voorziening

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Artikel 2.1. Recht op tegemoetkoming

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

 • 1 Aan de werknemer die in zijn hoedanigheid als werknemer heeft gewerkt met chroom VI houdende stoffen inclusief het bewerken van materialen waarop chroom VI houdende stoffen zijn aangebracht, wordt op zijn aanvraag een tegemoetkoming ineens verleend, indien hij:

  • a. in totaal gedurende de periode van minimaal een jaar werkzaam is geweest in een in de bijlage I omschreven functie of functies of werkzaamheden en daadwerkelijk met chroom VI houdende stoffen heeft gewerkt, zoals deze bijlage luidt ten tijde van de aanvraag;

  • b. lijdt aan een of meerdere in de bijlage II omschreven aandoeningen, zoals deze bijlage luidt ten tijde van de aanvraag;

  • c. niet eerder een bedrag heeft ontvangen in verband met blootstelling aan chroom VI houdende stoffen, dan wel een bedrag heeft ontvangen dat lager is dan € 15.000; en

  • d. meewerkt aan een geneeskundig onderzoek zoals bedoeld in artikel 3.2, derde lid, door het ABP of de door haar aangewezen personen of instellingen.

 • 2 In aanvulling op het eerste lid, onder b, geldt voor aanvragen die zijn ingediend voor 1 januari 2020, dat daarnaast onder aandoeningen, genoemd in de betreffende bijlage II, worden begrepen:

  • a. neusbijholtekanker, vallend in categorie 1; en

  • b. chroom VI gerelateerde allergische rhinitis, vallend in categorie 2.

Artikel 2.2. Aanvullende functies

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Onder de in artikel 2.1, eerste lid bedoelde functie wordt mede verstaan die functie of werkzaamheden waarvan het aannemelijk is dat bij het verrichten van arbeid als werknemer voor defensie in totaal gedurende een periode van minimaal een jaar blootstelling heeft plaatsgevonden aan chroom VI houdende stoffen.

Artikel 2.3. Recht op tegemoetkoming aan nabestaanden

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Indien de werknemer overlijdt na het indienen van een aanvraag, doch voordat op de tegemoetkoming is beslist, wordt de tegemoetkoming, indien daar aanspraak op bestaat, uitgekeerd aan de nabestaande(n).

Artikel 2.4. Hoogte tegemoetkoming

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

De tegemoetkoming bedraagt:

 • 1. bij één of meerdere aandoeningen uit de categorie 1 uit bijlage II: € 15.000;

 • 2. bij één of meerdere aandoeningen uit de categorie 2 uit bijlage II: € 5.000;

 • 3. bij één of meerdere aandoeningen uit de categorie 3 uit bijlage II: € 7.500;

 • 4. bij één of meerdere aandoeningen uit de categorie 4 uit bijlage II zoals deze gold tot1 januari 2020: € 3.000;

 • 5. bij een combinatie van meerdere aandoeningen uit meerdere categorieën uit bijlage II: het bedrag bijhorende bij de hoogste categorie waartoe de aandoening van de werknemer behoort;

 • 6. De tegemoetkoming in bovenstaande leden wordt verminderd met een eerdere betaling, die in verband met blootstelling aan chroom VI houdende stoffen van defensie is ontvangen.

Artikel 2.5. Recht op ondersteuning

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Een werknemer die recht heeft op een tegemoetkoming kan in aanvulling op deze tegemoetkomingen aanspraak maken op ondersteuning bij het verkrijgen van uitkeringen of voorzieningen uit andere regelingen.

Artikel 2.6. Recht op een voorziening

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

In bijzondere gevallen kan de werknemer in aanmerking komen voor een voorziening, verband houdende met zijn aandoening, indien hierin niet door een andere regeling wordt voorzien. Van een bijzonder geval is sprake indien niet toekenning van de bijzondere voorziening voor de werknemer tot kosten zou leiden die redelijkerwijs niet ten laste van hem dienen te komen en bovendien zou leiden tot ernstige bestaansverschraling.

Hoofdstuk 3. Uitvoering

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Artikel 3.2. Aanvraag tegemoetkoming

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

 • 1 De aanvraag voor een tegemoetkoming wordt ingediend bij het ABP.

 • 2 De werknemer verstrekt het ABP of de door hen aangewezen personen of instellingen bij de indiening van de aanvraag om een tegemoetkoming in ieder geval de inlichtingen en bewijsstukken, inclusief de toestemming om van medische gegevens kennis te nemen, die noodzakelijk zijn ter vaststelling van de aandoening.

 • 3 Indien een aandoening nog onvoldoende is vastgesteld, kan het ABP aanvullend medisch onderzoek laten uitvoeren.

 • 4 Het ABP schakelt bij een geschil over de aandoening een onafhankelijke medische deskundige in.

 • 5 Defensie verstrekt het ABP op zijn aangeven de inlichtingen die noodzakelijk zijn ter vaststelling van de werkzaamheden in de in bijlage I genoemde functies.

 • 6 Het ABP stelt vast of een aanspraak op een tegemoetkoming bestaat.

Artikel 3.3. Betaling tegemoetkoming

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

 • 1 Het ABP keert de tegemoetkoming zo spoedig mogelijk uit.

 • 2 De uitkeringslasten en uitvoeringskosten komen ten laste van het Ministerie van Defensie.

 • 4 Indien de uitkering van de tegemoetkoming als bedoeld in het eerste lid op individuele basis leidt tot aantoonbare onevenredige financiële neveneffecten, kan de Minister van Defensie in voorkomend geval op basis van redelijkheid en billijkheid een maatwerkvoorziening treffen.

Artikel 3.4. Vergoeding kosten

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

 • 1 Kosten voor een aanvraag van een tegemoetkoming, waaronder kosten voor rechtsbijstand, worden niet vergoed.

Hoofdstuk 4. Verrekening en terugvordering

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Artikel 4.1. Verrekening

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

De tegemoetkoming wordt in mindering gebracht op latere schadevergoedingen door defensie in verband met blootstelling aan chroom VI houdende stoffen, ongeacht de vorm waarin de schadevergoeding wordt gedaan en de aard van de kosten waarin de schadevergoeding voorziet.

Artikel 4.2. Terugvordering

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

 • 1 De tegemoetkoming wordt niet teruggevorderd indien later onderzoek tot de conclusie leidt dat er geen sprake is van werkgeversaansprakelijkheid of dat er geen sprake is van causaliteit tussen het werken met chroom VI houdende stoffen en de aandoening.

 • 2 De tegemoetkoming wordt teruggevorderd indien als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer, of de nabestaande(n), onjuiste informatie is verstrekt waardoor de tegemoetkoming ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend.

Hoofdstuk 5. Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Artikel 5.2. Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 maart 2015. Indien de Staatscourant waarin deze regeling wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 1 maart 2015, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 maart 2015.

Artikel 5.3. Citeertitel en publicatie

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

 • 1 Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie.

 • 2 Deze regeling zal met toelichting worden geplaatst in de Staatscourant.

De

Minister

van Defensie

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage I. Functies

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

CLSK

Monteur

Munitiedepot Alphen Riel/DELM (Galvano)

Monteur vliegtuigonderhoud

Munitiedepot Alphen Riel/DELM (Galvano) / vliegbases

Schilder

Munitiedepot Alphen Riel/DELM (Galvano) / LCW / LCKlu / DMVS / DSM / DVM / GGW schilderwerkplaats / Vliegbases

Kunststofbewerker

Munitiedepot Alphen Riel/DELM (kunststofreparatie) / vliegbases

GU monteur

LCW / LCKlu / DMVS / DSM / DVM / vliegbases

MT monteur

LCW / LCKlu / DMVS / DSM / DVM / vliegbases

Monteur vakgroep wapentechniek

LCW / LCKlu / DMVS / DSM / DVM / vliegbases

Vliegtuigplaatwerker

LCW / LCKlu / DMVS / DSM / DVM / vliegbases

Monteur GGW

GGW

Monteur Gronduitrusting

GGW

Monteur bewapening

GGW

Monteur SHORAD

GGW

Instructeur plaatwerken / schilderen / vliegtuigonderhoud

LETS

   

CLAS

Verfspuiter

Hersteleenheden / NVC / HOBKL (MCW/ECW) / Munitiebedrijf / Opleidingen OTCo / Historische verzamelingen

Gritstraler

Hersteleenheden / NVC / HOBKL (MCW/ECW) / Munitiebedrijf / Opleidingen OTCo

Onderhoudsmonteur

Hersteleenheden / NVC / HOBKL (MCW/ECW) / Munitiebedrijf / Opleidingen OTCo

Lasser/plaatwerker

Hersteleenheden / NVC / HOBKL (MCW/ECW) / Munitiebedrijf / Opleidingen OTCo

   

DMO

Hersteller wapensystemen

DMUNB KC W&M

Medewerker instandhouding munitie

DMUNB D&I

Voorman instandhouding munitie

DMUNB D&I

Voorman spuiter

DMNUB D&I

Medewerker instandhouding munitie & spuiter

DMUNB D&I

Medewerker ondersteuning instandhouding

DMNUB D&I

CZSK

Hoofdtechnicus, hoofdassistent, assistent-hoofdtechnicus

Marinebedrijf: SEWACO Materieelgroep / C41 Techniekgroep / C41 Sectie Productie / Radar EOV / BWS Productgroep/ VL Geschut

(huidige eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep sensor- en wapensystemen / Sectie productie)

1e medewerker servicecentrum, 1e medewerker / 2e medewerker p&gs

Marinebedrijf: Speciale producten / Optronica / Servicecentrum

(voormalig MEOB)

Hoofdtechnicus, hoofdassistent, assistent-hoofdtechnicus, 1e technicus, 2e technicus

Marinebedrijf: Speciale producten / Specifieke werkplaats / Missiles

(huidige eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep Speciale Producten / Sectie productie Chatham

Hoofdtechnicus, 1e technicus, 1e schilder, 1e verfspuiter, specialist oppervlaktetechniek,1e technicus verspanend, 1e technicus niet-verspanend

Marinebedrijf: Speciale producten /Specifieke werkplaats / KKW / ROM

Hoofdtechnicus / technicus / medewerker plaat- en scheepsbouw, technicus / medewerker lassen en branden

Marinebedrijf: Divisie platform /Materieelgroep CASCO / Afdeling scheepsconstructie staal

(Huidige eenheid: Afdeling Maritieme Techniek/ Techniekgroep platform / Sectie productie staal)

Vakspecialist / specialist / fijnbankmedewerker / medewerker frezer en draaier, technicus metaalspuiter, constructie

Marinebedrijf: Divisie platform / Materieelgroep systemen / Afdeling technieken Speciale producten

(huidige eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep platform / sectie productie staal)

Hoofdtechnicus / technicus / medewerker doc en applicatie

Marinebedrijf: Divisie platform / Materieelgroep CASCO / Afdeling doc en applicatie

(huidige eenheid: Afdeling Maritieme Techniek / Techniekgroep platform / sectie productie staal)

Hoofdtechnicus / medewerker plaat- en scheepsbouw, hoofdtechnicus / technicus / medewerker hout en polyester

Marinebedrijf: Divisie platform / Materieelgroep CASCO / Afdeling hout en polyester

(huidige eenheid: Afdeling Maritieme Instandhouding / Instandhoudinggroep klein boven water / sectie productie polyster)

Technicus / medewerker hout en polyester, medewerker plaat- en scheepsbouw, technicus dok en applicatie

Marinebedrijf: Divisie platform / Materieelgroep CASCO / Afdeling kleine en lichte vaartuigen

(huidige eenheid: Afdeling Maritieme Instandhouding/ Instandhoudinggroep klein boven water / sectie productie polyester)

Specialist / 1e medewerker / medewerker

Marinebedrijf: Divisie speciale producten / COBY NEUTRA

(huidige eenheid extern Defensie: VENKO)

Technicus vliegtuigconstructietechnieken, technicus oppervlaktebewerking, 1e technicus meet- en materialenonderzoek, technicus kunststoffen / houtbewerking

Marheli: Onderhoudsdienst WGOO / UE373, UE 374, UE375 en Marpat: Onderhoudsdienst MVKV

(huidige eenheid: CLSK / LCW en voormalig onderdeel van Marineluchtvaartdienst)

Militaire vliegtuigmonteurs daadwerkelijk betrokken bij vliegtuigonderhoud (verfwerkzaamheden)

Marpat: Onderhoudsdienst MVKV

(voormalig onderdeel van Marineluchtvaartdienst)

Constructietechnicus, assistent- constructietechnicus, specialist oppervlaktebehandeling

990 /PVH ONH /PLW / SCH / KNST

(huidige eenheid: CLSK / DHC / 990 SQ / Bureau Maintenance

Bijlage II. Aandoeningen

[Regeling vervallen per 08-06-2021]

Op basis van het onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB) en het daarop gebaseerde advies van december 2014 inzake chronische aandoeningen die verband kunnen houden met blootstelling aan chroom VI op de werkplek, zijn in bijlage II van de Tijdelijke regeling tegemoetkoming en ondersteuning slachtoffers blootstelling chroom VI houdende stoffen defensie, een aantal aandoeningen benoemd die mogelijk verband houden met blootstelling aan chroom VI.

In vervolg op het onderzoek van het NCvB heeft het RIVM een diepgaand wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Op basis van het RIVM-onderzoek worden de volgende aandoeningen opgenomen in de bovenliggende tegemoetkomingsregeling:

CATEGORIE 1

 • Longkanker

 • Neuskanker en neusbijholtekanker

CATEGORIE 2

 • Chroom VI gerelateerd allergisch contacteczeem

 • Chroom VI gerelateerd allergisch astma en chroom VI gerelateerde allergische rhinitis

 • Perforatie van het neustussenschot door chroomzweren

CATEGORIE 3

 • Chronische longziekten (COPD, longfibrose, niet-immunologisch (irritatief) beroepsastma)

 • Maagkanker

 • Strottenhoofdkanker

Naar boven