Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO

Geldend van 04-03-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 februari 2015, nr. WJZ / 15026359, houdende regels betreffende het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging inzake de Vereffeningsorganisatie voormalige publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Aan de hoofddirecteur Interne Organisatie en Uitvoering wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met hoofdstuk 4 en de artikelen XLIX, L en LI, van de Wet opheffing bedrijfslichamen.

 • 2 Aan de hoofddirecteur Interne Organisatie en Uitvoering wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden ten aanzien van de medewerkers van de Vereffeningsorganisatie PBO en de medewerkers van de voormalige product- en bedrijfschappen met een arbeidsovereenkomst die te rekenen vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid vallen van de Minister van Economische Zaken.

Artikel 2

 • 1 Aan de projectmanager Vereffening PBO wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van overige handelingen die verband houden met hoofdstuk 4 en de artikelen XLIX, L en LI, van de Wet opheffing bedrijfslichamen, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 750.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de projectmanager Vereffening PBO wordt voorts mandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O aangelegenheden ten aanzien van de medewerkers van de Vereffeningsorganisatie PBO en de medewerkers van de voormalige product- en bedrijfschappen met een arbeidsovereenkomst die te rekenen vanaf 1 januari 2015 onder de verantwoordelijkheid vallen van de Minister van Economische Zaken, met uitzondering van:

  • a. het treffen van vaststellingsovereenkomsten, het toekennen van vergoedingen, uitkeringen en schadeloosstellingen en het beëindigen van arbeidsovereenkomsten anders dan voortvloeiende uit de sociale plannen van de voormalige product- en bedrijfschappen;

  • b. het voeren van overleg met de vakorganisaties en het nemen van daaruit voortvloeiende besluiten op het vlak van de arbeidsvoorwaarden en het vaststellen of wijzigen van de van toepassing zijnde sociale plannen met betrekking tot de medewerkers van de voormalige product- en bedrijfschappen;

  • c. het toekennen van salarisverhogingen, toelagen, vergoedingen en andere financiële tegemoetkomingen;

  • d. het voeren van procedures inzake arbeidsgeschillen.

Artikel 3

Aan de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in de artikelen 1, eerste lid, en 2, eerste lid, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 4

Aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met artikel XLVIII van de Wet opheffing bedrijfslichamen.

Artikel 5

De uit dit besluit voor de projectmanager Vereffening PBO voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van zijn afwezigheid over op een plaatsvervanger.

Artikel 6

Een afschrift van dit besluit wordt toegezonden aan degenen aan wie krachtens dit besluit mandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015, met dien verstande dat met betrekking tot artikel 1 voor de periode tussen 1 januari 2015 en 1 maart 2015 in plaats van de benaming hoofddirecteur Interne Organisatie en Uitvoering telkens moet worden gelezen: hoofddirecteur Interne Organisatie.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Vereffeningsorganisatie PBO.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 27 februari 2014

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina