Besluit II van de voorzitter tot ontheffing van heffingsgrondslagen

Geldend van 31-12-2014 t/m heden

Besluit van de voorzitter van het Productschap Vis van 30 december 2014, houdende besluit tot ontheffing van enkele heffingsgrondslagen aangaande diverse jaren (Besluit II van de voorzitter tot ontheffing van heffingsgrondslagen)

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Instellingsbesluit Productschap Vis: Besluit van 3 juni 2003, houdende instelling van een productschap voor ondernemingen op het gebied van de visserij, de be- en verwerking van vis en de handel in vis en visproducten (Stb. 2003, 253);

  • b. ondernemer: degene, die een onderneming drijft, waarvoor het productschap is ingesteld;

  • c. productschap: het Productschap Vis, als bedoeld in artikel 3 van het Instellingsbesluit Productschap Vis;

Artikel 3

  • 1 Dit besluit wordt aangehaald als Besluit II van de voorzitter tot ontheffing van heffingsgrondslagen.

  • 2 Dit besluit treedt in werking met ingang van 31 december 2014 en werkt terug tot en met 1 januari 2009.

Rijswijk, 30 december 2014

A. Bruggeman

voorzitter

Terug naar begin van de pagina