Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015

Geraadpleegd op 26-09-2023.
Geldend van 01-03-2017 t/m 28-02-2018

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00617, houdende vaststelling van de beoordelingsnormen en de daarbij behorende scores voor het centraal examen (Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015)

Artikel 1. Begripsbepalingen

 • 2 Voorts wordt in deze regeling verstaan onder:

  • voorzitter: de voorzitter van het College voor Toetsen en Examens;

  • vakcommissie: een vakcommissie van het College voor Toetsen en Examens;

  • opdracht: een vraag of opdracht in een toets;

  • uitvoering van een opdracht: de wijze waarop een kandidaat een opdracht heeft uitgevoerd en het eindresultaat van die uitvoering;

  • antwoord: de uitvoering van een opdracht;

  • opgave: enige bij elkaar behorende opdrachten in een toets die als zodanig zijn aangemerkt;

  • praktische toets: het in artikel 41 a van het Eindexamenbesluit VO genoemd praktische gedeelte van het centraal examen v.m.b.o., onderscheiden in een cspe (centraal schriftelijk en praktisch examen) voor de beroepsgerichte vakken en een cpe (centraal praktisch examen) voor de beeldende vakken;

  • tweede examinator: de door de directeur aangewezen medebeoordelaar van een examentoets;

  • Examenbesluit: het Eindexamenbesluit VO, dan wel het Staatsexamenbesluit VO.

Artikel 2. Beoordelingsnormen

 • 1 De beoordelingsnormen voor de centrale examens worden weergegeven in een correctievoorschrift bij iedere toets. Dit bestaat uit:

  • a. regels voor de beoordeling, op grond van het Examenbesluit;

  • b. algemene regels, op grond van deze regeling;

  • c. vakspecifieke regels, op grond van een besluit van het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 6 of 12 van deze regeling;

  • d. een beoordelingsmodel bij iedere toets.

 • 2 Het correctievoorschrift, bedoeld in het eerste lid, wordt ingericht met inachtneming van de bijlagen 1 en 3. In afwijking hiervan wordt het correctievoorschrift voor het centraal schriftelijk en praktisch examen vmbo ingericht met inachtneming van de bijlagen 2 en 3.

 • 3 De directeur stelt na de afname van een toets het correctievoorschrift aan de examinator ter beschikking.

 • 4 In uitzonderingsgevallen kan het College voor Toetsen en Examens beslissen dat bij een toets geen beoordelingsmodel wordt gevoegd.

Artikel 3. Algemene regels

 • 1 Voor de uitvoering van een opdracht worden door de examinator en door de gecommitteerde, dan wel de tweede examinator, scorepunten toegekend, in overeenstemming met het bij de toets behorende correctievoorschrift. Scorepunten zijn de gehele getallen 0, 1, 2, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal punten voor een opdracht is.

 • 2 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels.

  • a. Indien een opdracht volledig juist is uitgevoerd, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend.

  • b. Indien een opdracht gedeeltelijk juist is uitgevoerd, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel.

  • c. Indien een opdracht is uitgevoerd op een wijze die niet in het beoordelingsmodel voorkomt en deze uitvoering op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, worden scorepunten toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel.

  • d. Indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken ‘/’ gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde (gedeelte van het) antwoord.

  • e. Indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van een kandidaat voor te komen.

  • f. Indien in een opdracht een fout is gemaakt die de verdere uitwerking van de opdracht beïnvloedt, mag alleen die fout en niet de invloed van die fout op de verdere uitwerking worden aangerekend, tenzij daardoor de opdracht aanzienlijk vereenvoudigd wordt of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

  • g. Een zelfde fout in de uitvoering van verschillende opdrachten moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

Artikel 4. Algemene regels specifiek voor de beoordeling van schriftelijke toetsen

 • 1 Indien één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerst gegeven antwoord beoordeeld.

 • 2 Indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerst gegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal.

 • 3 Indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven.

 • 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter waarmee de juiste keuzemogelijkheid bij de vraag is aangeduid. Voor het juiste antwoord wordt 1 scorepunt toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel een ander aantal punten is aangegeven, voor ieder ander antwoord 0 scorepunten.

Artikel 5. Algemene regels specifiek voor de beoordeling van cspe en cpe

 • 1 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de beoordeling van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en scorepunten niet door benadeeld worden.

 • 2 Indien een kandidaat binnen de gestelde tijd een (deel)opdracht opnieuw wil uitvoeren om de prestatie te verbeteren, wordt de kandidaat daartoe in de gelegenheid gesteld. Voor zover van toepassing stelt de examinator de daarvoor benodigde materialen ter beschikking.

Artikel 6. Vakspecifieke regels en beoordelingsmodel

De vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel bij iedere toets, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c en d, worden door het College voor Toetsen en Examens vastgesteld voor elk van de vakken zoals vermeld in bijlage 3, en maken na bekendmaking deel uit van die bijlage.

Artikel 7. Vermeende fouten

 • 1 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een toets of in het beoordelingsmodel bij die toets een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof toets en beoordelingsmodel juist zijn.

 • 2 Degene die in de toets of het beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid meent te hebben geconstateerd kan deze fout aan het College voor Toetsen en Examens meedelen.

 • 3 Deze mededeling wordt voorgelegd aan de desbetreffende vakcommissie, en indien deze de mededeling als juist aanmerkt, kan de vakcommissie de voorzitter adviseren een beslissing op grond van artikel 10 te nemen.

Artikel 8. Noteren scorepunten

 • 1 De examinator vermeldt op een lijst de namen of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

 • 2 De directeur zendt van iedere toets de scores van een aantal kandidaten voor een door het College voor Toetsen en Examens te bepalen datum aan een door het College voor Toetsen en Examens te bepalen adres.

 • 3 Het College voor Toetsen en Examens geeft aan van welke kandidaten de scores aan dat adres worden gezonden.

Artikel 9. Toekennen scorepunten

 • 1 Voor een toets kan maximaal het aantal scorepunten worden behaald dat de som is van de maximale scores van de vragen waaruit de toets bestaat; de maximumscore van de toets wordt in het correctievoorschrift en voorop de toets vermeld.

 • 2 Scorepunten worden met inachtneming van het beoordelingsmodel toegekend op grond van de uitvoering door de kandidaat van iedere opdracht. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

 • 3 De score voor de schriftelijke toets wordt als volgt verkregen. De examinator en de gecommitteerde stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.

 • 4 De score voor de praktische toets wordt als volgt verkregen. De examinator en de tweede examinator stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.

Artikel 10. Afwijking

Het College voor Toetsen en Examens of de voorzitter, kan, de voorzitter van de betreffende vakcommissie gehoord, beslissen dat voor een of meer opdrachten aan alle kandidaten het maximale aantal scorepunten of ten minste een aantal kleiner dan het maximum aantal scorepunten wordt toegekend.

Artikel 11. Gebruik vaktaal

Indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bij voorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

Artikel 12. Aanvullende regels

Het College voor Toetsen en Examens kan op voorstel van een vakcommissie beslissen, dat in het correctievoorschrift bij een toets aanvullende regels worden opgenomen, waaronder regels voor aftrek van scorepunten. Deze zijn evenzeer verbindend als hetgeen in deze regeling is voorgeschreven.

Artikel 13. Aanpassing

De voorzitter van het College voor Toetsen en Examens is gemachtigd de vaststellingen als opgenomen in bijlage 3 op onderdelen aan te passen.

Artikel 15. Bekendmaking

 • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

 • 2 De vakspecifieke regels en beoordelingsmodellen per toets bedoeld in artikel 6 worden bekend gemaakt op de in bijlage 3 onder 2 opgenomen wijze.

Artikel 17. Citeertitel

Deze regeling kan worden aangehaald als de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage 1. bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen, van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00617

Inrichting correctievoorschrift centraal (schriftelijk) examen

Het correctievoorschrift bevat de relevante bepalingen van het Eindexamenbesluit VO en van de onderhavige regeling beoordeling centraal examen.

Het correctievoorschrift bestaat uit de onderdelen:

 • 1. Regels voor de beoordeling

 • 2. Algemene regels

 • 3. Vakspecifieke regels (indien van toepassing)

 • 4. Beoordelingsmodel

1. Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41 en 42 van het Eindexamenbesluit VO.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 36, 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:

 • 1 De directeur doet het gemaakte werk met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen en het proces-verbaal van het examen toekomen aan de examinator. Deze kijkt het werk na en zendt het met zijn beoordeling aan de directeur. De examinator past de beoordelingsnormen en de regels voor het toekennen van scorepunten toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.

 • 2 De directeur doet de van de examinator ontvangen stukken met een exemplaar van de opgaven, de beoordelingsnormen, het proces-verbaal en de regels voor het bepalen van de score onverwijld aan de gecommitteerde toekomen.

  De gecommitteerde beoordeelt het werk zo spoedig mogelijk en past de beoordelingsnormen en de regels voor het bepalen van de score toe die zijn gegeven door het College voor Toetsen en Examens.

 • 3 De gecommitteerde voegt bij het gecorrigeerde werk een verklaring betreffende de verrichte correctie. Deze verklaring wordt mede ondertekend door het bevoegd gezag van de gecommitteerde.

 • 4 De examinator en de gecommitteerde stellen in onderling overleg het aantal scorepunten voor het centraal examen vast.

 • 5 Indien de examinator en de gecommitteerde daarbij niet tot overeenstemming komen, wordt het geschil voorgelegd aan het bevoegd gezag van de gecommitteerde. Dit bevoegd gezag kan hierover in overleg treden met het bevoegd gezag van de examinator. Indien het geschil niet kan worden beslecht, wordt hiervan melding gemaakt aan de inspectie. De inspectie kan een derde onafhankelijke gecommitteerde aanwijzen. De beoordeling van de derde gecommitteerde komt in de plaats van de eerdere beoordelingen.

2. Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

 • 1 De examinator vermeldt op een lijst de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere vraag toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

 • 2 Voor het antwoord op een vraag worden door de examinator en door de gecommitteerde scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Scorepunten zijn de getallen 0, 1, 2, ..., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een vraag is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.

 • 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:

  • 3.1 indien een vraag volledig juist is beantwoord, wordt het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;

  • 3.2 indien een vraag gedeeltelijk juist is beantwoord, wordt een deel van de te behalen scorepunten toegekend, in overeenstemming met het beoordelingsmodel;

  • 3.. indien een antwoord op een open vraag niet in het beoordelingsmodel voorkomt en dit antwoord op grond van aantoonbare, vakinhoudelijke argumenten als juist of gedeeltelijk juist aangemerkt kan worden, moeten scorepunten worden toegekend naar analogie of in de geest van het beoordelingsmodel;

  • 3.4 indien slechts één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, wordt uitsluitend het eerstgegeven antwoord beoordeeld;

  • 3.5 indien meer dan één voorbeeld, reden, uitwerking, citaat of andersoortig antwoord gevraagd wordt, worden uitsluitend de eerstgegeven antwoorden beoordeeld, tot maximaal het gevraagde aantal;

  • 3.6 indien in een antwoord een gevraagde verklaring of uitleg of afleiding of berekening ontbreekt dan wel foutief is, worden 0 scorepunten toegekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is aangegeven;

  • 3.7 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van hetzelfde antwoord of onderdeel van dat antwoord;

  • 3.8 indien in het beoordelingsmodel een gedeelte van het antwoord tussen haakjes staat, behoeft dit gedeelte niet in het antwoord van de kandidaat voor te komen;

  • 3.9 indien een kandidaat op grond van een algemeen geldende woordbetekenis, zoals bijvoorbeeld vermeld in een woordenboek, een antwoord geeft dat vakinhoudelijk onjuist is, worden aan dat antwoord geen scorepunten toegekend, of tenminste niet de scorepunten die met de vakinhoudelijke onjuistheid gemoeid zijn.

 • 4 Het juiste antwoord op een meerkeuzevraag is de hoofdletter die behoort bij de juiste keuzemogelijkheid. Voor een juist antwoord op een meerkeuzevraag wordt het in het beoordelingsmodel vermelde aantal scorepunten toegekend. Voor elk ander antwoord worden geen scorepunten toegekend. Indien meer dan één antwoord gegeven is, worden eveneens geen scorepunten toegekend.

 • 5 Een fout mag in de uitwerking van een vraag maar één keer worden aangerekend, tenzij daardoor de vraag aanzienlijk vereenvoudigd wordt en/of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

 • 6 Een zelfde fout in de beantwoording van verschillende vragen moet steeds opnieuw worden aangerekend, tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

 • 7 Indien de examinator of de gecommitteerde meent dat in een examen of in het beoordelingsmodel bij dat examen een fout of onvolkomenheid zit, beoordeelt hij het werk van de kandidaten alsof examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid mededelen aan het College voor Toetsen en Examens. Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve normering van het examen rekening gehouden.

 • 8 Scorepunten worden toegekend op grond van het door de kandidaat gegeven antwoord op iedere vraag. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

 • 9 Het cijfer voor het centraal examen wordt als volgt verkregen.

  Eerste en tweede corrector stellen de score voor iedere kandidaat vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.

  De directeur stelt het cijfer voor het centraal examen vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

3. Vakspecifieke regel(s)

In het correctievoorschrift van een vak kunnen vakspecifieke regels gegeven worden. Hiervoor zij verwezen naar bijlage 3.

4. Beoordelingsmodel

(antwoorden en scores per vraag).

Zie bijlage 3.

Bijlage 2. bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen, van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00617

Inrichting correctievoorschrift centraal schriftelijk en praktisch examen vmbo

Het correctievoorschrift bestaat uit:

 • 1. Regels voor de beoordeling

 • 2. Algemene regels

 • 3. Vakspecifieke regels (indien van toepassing)

 • 4. Beoordelingsmodel

 • 5. Berekening cijfer

1. Regels voor de beoordeling

Het werk van de kandidaten wordt beoordeeld met inachtneming van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO.

Voorts heeft het College voor Toetsen en Examens op grond van artikel 2 lid 2d van de Wet College voor toetsen en examens de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vastgesteld.

Voor de beoordeling zijn de volgende passages van de artikelen 41, 41a en 42 van het Eindexamenbesluit VO van belang:

 • 1 De directeur doet een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen van het examen toekomen aan de examinator.

 • 2 Deze beoordeelt de prestaties, voor zover van toepassing tijdens het maken van de praktijkopdrachten, volgens de door het College voor Toetsen en Examens gegeven richtlijn en legt zijn bevindingen schriftelijk vast in het beoordelingsschema (4.1).

 • 3 De door de directeur aangewezen tweede examinator beoordeelt het resultaat van de praktijkopdrachten, alsmede de verrichtingen van de kandidaat zoals blijkend uit de in het vorige lid bedoelde schriftelijke vastlegging daarvan. De directeur overhandigt de tweede examinator daartoe een exemplaar van de opdrachten en de beoordelingsnormen.

 • 4 De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast.

 • 5 De examinator zendt de score en voor zover mogelijk het beoordeelde werk aan de directeur.

2. Algemene regels

Voor de beoordeling van het examenwerk zijn de volgende bepalingen uit de regeling van het College voor Toetsen en Examens van toepassing:

 • 1 De examinator vermeldt op het beoordelingsschema de namen en/of nummers van de kandidaten, het aan iedere kandidaat voor iedere opdracht toegekende aantal scorepunten en het totaal aantal scorepunten van iedere kandidaat.

 • 2 De examinator kent voor een prestatie scorepunten toe in overeenstemming met het beoordelingsmodel. Wijzigen, weglaten of toevoegen van onderdelen van het beoordelingsmodel is niet toegestaan. Scorepunten zijn alleen de gehele getallen 0, 1, .., n, waarbij n het maximaal te behalen aantal scorepunten voor een opdracht is. Andere scorepunten die geen gehele getallen zijn, of een score minder dan 0 zijn niet geoorloofd.

 • 3 Scorepunten worden toegekend met inachtneming van de volgende regels:

  • 3.1 voor een volledig juiste prestatie wordt bij de desbetreffende opdracht het maximaal te behalen aantal scorepunten toegekend;

  • 3.2 indien een prestatie gedeeltelijk juist is, wordt indien het beoordelingsmodel dit toelaat, een deel van de te behalen scorepunten toegekend in overeenstemming met het beoordelingsmodel;

  • 3.3 indien een andere prestatie is geleverd dan aangegeven in het beoordelingsmodel en deze is aantoonbaar vakinhoudelijk juist of gedeeltelijk juist worden scorepunten toegekend naar analogie van het beoordelingsmodel;

  • 3.4 indien in het beoordelingsmodel verschillende mogelijkheden zijn opgenomen, gescheiden door het teken /, gelden deze mogelijkheden als verschillende formuleringen van eenzelfde prestatie.

 • 4 Mocht tijdens het examen een hulpmiddel niet werken en dit is niet te wijten aan het verkeerd gebruik door de kandidaat dan mag dat geen invloed hebben op de beoordeling van de kandidaat. De kandidaat mag daar in tijd en scorepunten niet door benadeeld worden.

 • 5 Indien de examinator voor het begin van het examen meent dat in het examen of in het beoordelingsmodel een fout of onvolkomenheid zit, deelt hij dit onverwijld mee aan het College voor Toetsen en Examens.

  Indien een vermeende fout of onvolkomenheid pas tijdens de afname blijkt, beoordeelt de examinator het werk van de kandidaten alsof het examen en beoordelingsmodel juist zijn. Hij kan de fout of onvolkomenheid dan alsnog mededelen aan het College voor Toetsen en Examens.

  Het is niet toegestaan zelfstandig af te wijken van het beoordelingsmodel. Met een eventuele fout wordt bij de definitieve vaststelling van de normering van het examen rekening gehouden (zie ook 5 Berekening cijfer).

 • 6 Als een onvolkomen prestatie in een onderdeel van het examen doorwerkt in een daaropvolgend gedeelte, mag alleen die onvolkomen prestatie en niet de verdere uitwerking daarvan worden aangerekend, tenzij daardoor het volgende gedeelte aanzienlijk wordt vereenvoudigd of tenzij in het beoordelingsmodel anders is vermeld.

 • 7 Scorepunten worden toegekend op grond van de door de kandidaat geleverde prestaties voor iedere opdracht. Er worden geen scorepunten vooraf gegeven.

3. Vakspecifieke regels

Voor het centraal schriftelijk en praktisch examen kunnen vakspecifieke regels worden vastgesteld.

Zie hiervoor bijlage 3.

4. Beoordelingsmodel

Het beoordelingsmodel bestaat uit twee delen: het beoordelingsschema (paragraaf 4.1) en de toelichting bij het beoordelingsschema (paragraaf 4.2).

In (de toelichting bij) het beoordelingsschema staan:

 • de scores per vraag;

 • de juiste antwoorden bij de minitoetsen;

 • de uitwerking van schriftelijke en ICT-opdrachten;

 • mondelinge vragen met hun correctievoorschrift die niet in het beoordelingsschema opgenomen zijn.

Zie verder bijlage 3.

5. Berekening cijfer

Het cijfer voor het cspe wordt als volgt verkregen.

De examinator en de tweede examinator stellen in onderling overleg de score vast. Deze score wordt meegedeeld aan de directeur.

De directeur stelt het cijfer voor het cspe vast op basis van de regels voor omzetting van score naar cijfer.

Bijlage 3. bij de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen VO 2015, van 9 februari 2015, nummer CvTE-15.00617.

De vakspecifieke regels en het beoordelingsmodel bij iedere toets, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onder c en d, van de Regeling beoordelingsnormen en bijbehorende scores centraal examen vo worden door het College voor Toetsen en Examens voor het examenjaar 2017 vastgesteld voor elk van de vakken zoals vermeld in deze bijlage en maken na bekendmaking deel uit van die bijlage.

Bekendmaking van (vastgestelde) vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen per toets en de daarbij behorende scores.

 • 1. Voor wat betreft de vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen per toets en de daarbij behorende scores geldt het volgende rooster van bekendmaking

  • a. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en de daarbij behorende scores vermeld in de tabellen worden bekendgemaakt op Examenblad.nl uiterlijk 4 uur nadat de examenzitting van het betreffende vak is beëindigd conform de vaststelling Rooster voor de centrale examens van de eindexamens en de staatsexamens voortgezet onderwijs in 2017, voor wat betreft de tabellen:

   1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 5a en 5b.

  • b. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en scores behorend bij de tabellen 1c, 1d, 2c, 2d, 3c, 3d, 4c 4d, 5c, 5d en 6 worden niet bekendgemaakt voordat het College voor Toetsen en Examens heeft vastgesteld dat de betreffende opgaven niet meer onderdeel van een centrale toets of centraal examen zullen uitmaken.

  • c. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en scores behorend bij de tabellen 4e en 5e worden bekendgemaakt aan de secretaris van het eindexamen, uiterlijk 4 uur nadat de examenzitting van de betreffende toets is beëindigd.

  • d. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en scores behorend bij tabellen 1e en 3e zijn per aangetekende post verzonden t.a.v. de secretaris van het eindexamen en ontvangen op respectievelijk 21 of 22 november 2016 en 30 of 31 januari 2017.

  • e. De vakspecifieke regels, beoordelingsmodellen en scores behorend bij de tabellen 3f, 4f en 5f worden per aangetekende post verzonden t.a.v. de secretaris van het eindexamen en ontvangen vanaf 7 maart 2017.

 • 2. Bekendmaking van de volledige correctievoorschriften voor de vakken, aangegeven in de tabellen, vindt plaats:

  • a. voor wat betreft de tabellen genoemd onder onderdeel 1a en onderdeel 1b: op de website Examenblad.nl.

  • b. voor wat betreft de tabellen genoemd onder onderdeel 1c: door de examinator toegang te geven tot de server waarop deze beoordelingsnormen worden bewaard.

  • c. voor wat betreft de tabellen genoemd onder onderdeel 1d: door toezending van de beoordelingsnormen aan de scholen t.a.v. de secretaris van het eindexamen waar deze examens worden afgenomen.

Tabel 1. Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2017 worden vastgesteld voor wat betreft:

 • a. het eerste tijdvak conform tabel 1a;

 • b. het tweede tijdvak conform tabel 1b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • c. het tweede tijdvak conform tabel 1c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • d. het derde tijdvak conform tabel 1d;

 • e. de centraal praktische examens tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving conform tabel 1e.

Tabel 1a voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2017, eerste tijdvak

Nederlands

Fries

Latijn

Grieks

Frans

Duits

Engels

Spaans

Russisch

Turks

Arabisch

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde A (pilot)

wiskunde B

wiskunde B (pilot)

wiskunde C

wiskunde C (pilot)

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

filosofie

maatschappijwetenschappen

maatschappijwetenschappen (pilot)

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

Tabel 1b voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2017, tweede tijdvak (openbaar)

Nederlands

Grieks

Latijn

Frans

Duits

Engels

Spaans

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde A (pilot)

wiskunde B

wiskunde B (pilot)

wiskunde C

wiskunde C (pilot)

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

filosofie

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

maatschappijwetenschappen

Tabel 1c voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2017, tweede tijdvak (aangewezen)

Fries

Russisch

Turks

Arabisch

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

maatschappijwetenschappen (pilot)

Tabel 1d voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2017, derde tijdvak

Nederlands

Fries

Latijn

Grieks

Frans

Duits

Engels

Spaans

Russisch

Turks

Arabisch

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde A (pilot)

wiskunde B

wiskunde B (pilot)

wiskunde C

wiskunde C (pilot)

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

filosofie

maatschappijwetenschappen

maatschappijwetenschappen (pilot)

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

Tabel 1e voorbereidend wetenschappelijk onderwijs 2017

tekenen

handvaardigheid

textiele vormgeving

Tabel 2. Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores hoger algemeen voortgezet onderwijs

De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens hoger algemeen voortgezet onderwijs 2017 worden vastgesteld voor wat betreft

 • a. het eerste tijdvak conform tabel 2a;

 • b. het tweede tijdvak conform tabel 2b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • c. het tweede tijdvak conform tabel 2c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • d. het derde tijdvak conform tabel 2d.

Tabel 2a hoger algemeen voortgezet onderwijs 2017, eerste tijdvak

Nederlands

Fries

Frans

Duits

Engels

Spaans

Russisch

Turks

Arabisch

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde A (bezem)

wiskunde B

wiskunde B (bezem)

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

filosofie

maatschappijwetenschappen

maatschappijwetenschappen (pilot)

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

Tabel 2b hoger algemeen voortgezet onderwijs 2017, tweede tijdvak (openbaar)

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Spaans

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde A (bezem)

wiskunde B

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

maatschappijwetenschappen

maatschappijwetenschappen (pilot)

filosofie

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

Tabel 2c hoger algemeen voortgezet onderwijs 2017, tweede tijdvak (aangewezen)

Fries

Russisch

Turks

Arabisch

muziek

wiskunde B (bezem)

Tabel 2d hoger algemeen voortgezet onderwijs 2017, derde tijdvak

Nederlands

Fries

Frans

Duits

Engels

Spaans

Russisch

Turks

Arabisch

geschiedenis

aardrijkskunde

wiskunde A

wiskunde A (bezem)

wiskunde B

wiskunde B (bezem)

natuurkunde

scheikunde

biologie

economie

management & organisatie

muziek

tekenen, handvaardigheid en textiele vormgeving

filosofie

maatschappijwetenschappen

maatschappijwetenschappen (pilot)

kunst (beeldende vormgeving / dans / drama / muziek / algemeen)

Tabel 3. Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores theoretische leerweg

De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens theoretische leerweg 2017 worden vastgesteld voor wat betreft:

 • a. het eerste tijdvak conform tabel 3a;

 • b. het tweede tijdvak conform tabel 3b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • c. het tweede tijdvak conform tabel 3c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

 • d. het derde tijdvak conform tabel 3d;

 • e. de centraal praktische examens beeldende vakken conform tabel 3e.

Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores gemengde leerweg

 • 1. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens gemengde leerweg 2017 worden vastgesteld voor wat betreft de algemene vakken en de beroepsgerichte programma's met een centraal schriftelijke eindexamen voor wat betreft:

  • a. het eerste tijdvak conform tabel 3a;

  • b. het tweede tijdvak conform tabel 3b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • c. het tweede tijdvak conform tabel 3c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • d. het derde tijdvak conform tabel 3d;

  • e. de centraal praktische examens beeldende vakken conform tabel 3e.

 • 2. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens gemengde leerweg 2017 worden vastgesteld voor wat betreft de beroepsgerichte programma's met een centraal schriftelijk en praktisch examen conform tabel 3f.

Tabel 3a theoretische leerweg en gemengde leerweg 2017, eerste tijdvak

algemene vakken

Nederlands

Fries

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

biologie

beeldende vakken

muziek

dans

drama

 

gemengde leerweg, beroepsgerichte programma’s

transport en logistiek

voertuigentechniek

Tabel 3b theoretische leerweg en gemengde leerweg 2017, tweede tijdvak (openbaar)

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Spaans

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

biologie

beeldende vakken

Tabel 3c theoretische leerweg en gemengde leerweg 2017, tweede tijdvak (aangewezen)

algemene vakken

Fries

Arabisch

Turks

muziek

dans

drama

 

gemengde leerweg, beroepsgerichte programma’s

transport en logistiek

voertuigentechniek

Tabel 3d theoretische leerweg en gemengde leerweg 2017, derde tijdvak

algemene vakken

Nederlands

Fries

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis

wiskunde

natuur- en scheikunde I

natuur- en scheikunde II

biologie

beeldende vakken

muziek

dans

drama

 

gemengde leerweg, beroepsgerichte programma’s

transport en logistiek

voertuigentechniek

Tabel 3e theoretische leerweg en gemengde leerweg 2017

tekenen

handenarbeid

textiele werkvormen

audiovisuele vormgeving

Tabel 3f gemengde leerweg 2017, centraal schriftelijk en praktisch examen

grafimedia

technologie in de gemengde leerweg, intersectoraal, ict-route

bouw-breed, bouwtechniek-timmeren, bouwtechniek-schilderen, bouwtechniek-metselen, bouwtechniek-fijnhoutbewerken

metaaltechniek, elektrotechniek, installatietechniek, metalektro, instalektro, techniek-breed

consumptief

handel en administratie, handel en verkoop, administratie, mode en commercie

zorg-en-welzijn-breed, verzorging, uiterlijke verzorging

landbouw

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

media, vormgeving en ict

groen

dienstverlening en producten

Tabel 4. Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores kaderberoepsgerichte leerweg

 • 1. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens kaderberoepsgerichte leerweg 2017 worden vastgesteld voor de algemene vakken voor wat betreft:

  • a. het eerste tijdvak conform tabel 4a;

  • b. het tweede tijdvak conform tabel 4b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • c. het tweede tijdvak conform tabel 4c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • d. het derde tijdvak conform tabel 4d.

 • 2. In afwijking van het vermelde onder 1 worden de vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens kaderberoepsgerichte leerweg 2017 voor wat betreft de algemene vakken vastgesteld conform tabel 4e voor zover deze vakken digitaal flexibel worden afgenomen.

 • 3. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens kaderberoepsgerichte leerweg 2017 worden vastgesteld voor wat betreft de beroepsgerichte programma's conform tabel 4f.

Tabel 4a kaderberoepsgerichte leerweg 2017, eerste tijdvak

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 4b kaderberoepsgerichte leerweg 2017, tweede tijdvak (openbaar)

Nederlands

Duits

Engels

Spaans

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 4c kaderberoepsgerichte leerweg 2017, tweede tijdvak (aangewezen)

Frans

Arabisch

Turks

Tabel 4d kaderberoepsgerichte leerweg 2017, derde tijdvak

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 4e kaderberoepsgerichte leerweg 2017, digitale afname

Nederlands

Duits

Engels

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 4f kaderberoepsgerichte leerweg 2017, beroepsgerichte programma's

bouwtechniek-timmeren

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouw-breed

elektrotechniek

grafimedia

installatietechniek

metaaltechniek

transport en logistiek

voertuigentechniek

metalektro

instalektro

techniek-breed

ICT-route

uiterlijke verzorging

verzorging

zorg-en-welzijn-breed

sport, dienstverlening en veiligheid

intersectoraal technologie en commercie

intersectoraal technologie en dienstverlening

intersectoraal dienstverlening en commercie

administratie

consumptief-horeca

consumptief-bakken

handel en verkoop

mode en commercie

handel en administratie

consumptief-breed

plantenteelt open teelten

plantenteelt gesloten teelten

groene ruimte

bloembinden en -schikken

dierhouderij & verzorging productiedieren

dierhouderij & verzorging gezelschapsdieren

verwerking agrarische producten

agrarische bedrijfseconomie

agrarische techniek

landbouw-breed

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

media, vormgeving en ict

groen

dienstverlening en producten

Tabel 5. Vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores basisberoepsgerichte leerweg

 • 1. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens basisberoepsgerichte leerweg 2017 worden vastgesteld voor de algemene vakken voor wat betreft:

  • a. het eerste tijdvak conform tabel 5a;

  • b. het tweede tijdvak conform tabel 5b, behoudens de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • c. het tweede tijdvak conform tabel 5c voor wat betreft de vakken die met geheimhouding worden afgenomen;

  • d. het derde tijdvak conform tabel 5d.

 • 2. In afwijking van het vermelde onder 1 worden de vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens basisberoepsgerichte leerweg 2017 voor wat betreft de algemene vakken vastgesteld conform tabel 5e voor zover deze vakken digitaal flexibel worden afgenomen.

 • 3. De vakspecifieke regels, beoordelingsnormen en scores voor de centrale examens basisberoepsgerichte leerweg 2017 worden vastgesteld voor wat betreft de beroepsgerichte programma's conform tabel 5f.

Tabel 5a basisberoepsgerichte leerweg 2017, eerste tijdvak

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 5b basisberoepsgerichte leerweg 2017, tweede tijdvak (openbaar)

Alle vakken worden afgenomen als aangewezen vak, zie tabel 5c.

Tabel 5c basisberoepsgerichte leerweg 2017, tweede tijdvak (aangewezen)

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 5d basisberoepsgerichte leerweg 2017, derde tijdvak

Nederlands

Frans

Duits

Engels

Arabisch

Turks

Spaans

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 5e basisberoepsgerichte leerweg 2017, digitale afname

Nederlands

Duits

Engels

economie

maatschappijleer II

aardrijkskunde

geschiedenis en staatsinrichting

wiskunde

natuur- en scheikunde I

biologie

Tabel 5f basisberoepsgerichte leerweg 2017, beroepsgerichte programma's

bouwtechniek-timmeren

bouwtechniek-fijnhoutbewerken

bouwtechniek-metselen

bouwtechniek-schilderen

bouw-breed

elektrotechniek

grafimedia

installatietechniek

metaaltechniek

transport en logistiek

voertuigentechniek

metalektro

instalektro

techniek-breed

ICT-route

uiterlijke verzorging

verzorging

zorg-en-welzijn-breed

sport, dienstverlening en veiligheid

intersectoraal technologie en commercie

intersectoraal technologie en dienstverlening

intersectoraal dienstverlening en commercie

administratie

consumptief-horeca

consumptief-bakken

handel en verkoop

mode en commercie

handel en administratie

consumptief-breed

plantenteelt open teelten

plantenteelt gesloten teelten

groene ruimte

bloembinden en -schikken

dierhouderij & verzorging productiedieren

dierhouderij & verzorging gezelschapsdieren

verwerking agrarische producten

landbouw-breed

bouwen, wonen en interieur

produceren, installeren en energie

mobiliteit en transport

zorg en welzijn

economie en ondernemen

horeca, bakkerij en recreatie

media, vormgeving en ict

groen

dienstverlening en producten

Tabel 6. Rekentoets 2017

rekentoets 3F

rekentoets 2F

rekentoets 3ER

rekentoets 2ER

rekentoets 2A (pilot)

rekentoets 2A-ER (pilot)

rekentoets 3S (pilot)

De rekentoets VO wordt digitaal afgenomen en bevat uitsluitend automatisch scoorbare vragen. Dientengevolge staat de rekentoets niet onder toezicht van een of meer gecommitteerden (artikel 46 lid 6 Eindexamenbesluit VO).

Naar boven