Besluit vaststelling subsidieplafond Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse [...] partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)

[Regeling vervalt per 01-01-2021.]
Geldend van 16-09-2015 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 20 februari 2015, nr. MinBuZa-2015.70005, tot vaststelling van een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Strategische partnerschappen pleiten en beïnvloeden 2016–2020)

Artikel 2

De verdeling van het subsidieplafond vindt plaats op grond van

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2021.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

de plv. Directeur-Generaal Internationale Samenwerking,

R.M. Buijs

  1. Stcrt. 2014, nr. 13509.

    ^ [1]
Terug naar begin van de pagina