Regeling instelling en benoeming aanjager banenafspraak overheidswerkgevers

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 19-03-2016 t/m 31-12-2017

Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 februari 2015, 2015-0000026596 tot instelling van een aanjager banenafspraak overheidswerkgevers en benoeming van de heer Spigt tot aanjager

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

Gelet op artikel 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies en de artikelen 2 en 4 van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Instelling aanjager banenafspraak overheidwerkgevers

[Vervallen per 01-01-2018]

Er is een aanjager banenafspraak overheidswerkgevers.

Artikel 3. Doel

[Vervallen per 01-01-2018]

De aanjager draagt bij aan het door overheidswerkgevers voldoen aan de banenafspraak overeenkomstig vigerende wet en regelgeving en het wetsvoorstel Banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten. De aanjager bewerkstelligt namens het kabinet dat het beoogde aantal nieuwe banen wordt bereikt, door middel van activiteiten als informatievoorziening, afspraken, en afstemming over de inzet ondersteuningsmiddelen door gemeenten of UWV samen met de overheidswerkgevers.

Artikel 4. Taken

[Vervallen per 01-01-2018]

De aanjager heeft tot taak:

 • a. overheidswerkgevers als collectief en waar nuttig individueel te informeren over de banenafspraak;

 • b. met individuele overheidswerkgevers afspraken te maken over het creëren van concrete banen voor de doelgroep;

 • c. waar nodig met individuele overheidswerkgevers en gemeenten of UWV af te stemmen over de inzet van ondersteuningsmiddelen teneinde het doel te bereiken;

 • d. de activiteiten, genoemd in de onderdelen a tot en met c, binnen het kabinetsbeleid uit te voeren;

 • e. periodiek te overleggen met de Minister en de Staatssecretaris; en

 • f. in samenspraak met de Minister en de Staatssecretaris in de media de aanpak toe te lichten.

Artikel 5. Benoeming

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Tot aanjager banenafspraak overheidswerkgevers wordt voor de periode van 15 februari 2015 tot 1 maart 2016 benoemd de heer J.W. Spigt.

 • 2 De aanjager kan éénmaal worden herbenoemd tot 1 maart 2017.

Artikel 6. Uitvoering werkzaamheden

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 De aanjager kan in overleg met de Minister en de Staatssecretaris de uit te voeren werkzaamheden nader regelen.

 • 2 In het secretariaat van de aanjager wordt voorzien door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 7. Vergoeding

[Vervallen per 01-01-2018]

Aan de aanjager wordt een vaste vergoeding toegekend, waarbij de toepasselijke salarisschaal wordt bepaald op het maximum van salarisschaal 18 van Bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 bij een arbeidsduurfactor van 0,8.

Artikel 8. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst.

 • 2 Deze regeling vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2015

De

Staatssecretaris

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. Klijnsma

Terug naar begin van de pagina