Besluit draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’

Geldend van 25-02-2015 t/m heden

Besluit draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’

De Minister van Defensie;

Besluit:

Artikel 2

  • 1 Het draaginsigne is cirkelvormig, heeft een diameter van 25 millimeter en is vervaardigd van mat bronskleurig metaal.

  • 2 Op de voorzijde is in relief aangebracht de beeltenis van de United Nations Service Medal met de letters VN en daarbinnen de beeltenis van Alfred Nobel met links de tekst ‘ALFR. NOBEL en rechts de tekst NAT. MDCCCXXXIII OB. MDCCCXCVI, overeenkomstig de afbeelding op de bijlage, behorend bij dit artikel.

  • 3 Het draaginsigne kan worden gedragen op het militaire uniform overeenkomstig het desbetreffende uniformvoorschrift of op de burgerkleding op de linker revers of dienovereenkomstige plaats.

Artikel 3

Het draaginsigne wordt toegekend aan degene die:

  • a. tussen 1956 en 1988 gedurende tenminste 30 dagen aaneengesloten door het Nederlandse Ministerie van Defensie als militair in het buitenland is ingezet ten behoeve van vredesafdwingende of vredeshandhavende taken van de Verenigde Naties; en

  • b. daarbij in alle opzichten een goede plichtsbetrachting en een goed gedrag heeft betoond.

Artikel 5

  • 1 Het verzoek om toekenning van het draaginsigne dient schriftelijk te worden ingediend door betrokkene of, indien deze overleden is, door diens nabestaande.

  • 2 De toekenning van het draaginsigne geschiedt namens de Minister van Defensie door de Commandant der Strijdkrachten.

Artikel 8

  • 1 De Minister van Defensie kan de toekenning intrekken op grond van feiten of omstandigheden waarvan hij bij de toekenning redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de toekenning niet zou hebben plaatsgehad.

  • 2 Na intrekking als bedoeld in het eerste lid is betrokkene niet langer gerechtigd het draaginsigne te dragen en wordt dit samen met de oorkonde onverwijld aan de Minister van Defensie teruggegeven.

Artikel 9

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit draaginsigne ‘Nobelprijs VN-militairen’.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 16 februari 2015

De

Minister

van Defensie,

J.A. Hennis-Plasschaert

Bijlage behorende bij artikel 1, tweede lid, Besluit draaginsigne Nobelprijs VN-militairen

Afbeelding draaginsigne

Bijlage 255071.png
Terug naar begin van de pagina