Besluit ondermandaat en machtiging COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten

Geldend van 27-02-2015 t/m heden

Besluit van de directeur van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel van (januari 2015), nr. N 150003, houdende regels inzake ondermandaat en machtiging voor het verlenen van ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten

Artikel 1

Aan de manager Operations van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt ondermandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verlenen van een ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten.

Artikel 2

Aan de stafmedewerker Beleid en Besluitvorming van Stichting Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel wordt ondermandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1 van dit besluit, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens dit besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat en machtiging COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Leusden, 16 februari 2015

M.J.A. Bouwman,

directeur

Terug naar begin van de pagina