Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel

Geldend van 24-02-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 13 februari 2015, nr. 616476, houdende vaststelling van de vergoeding van de leden van Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel

Artikel 1. (begripsbepalingen)

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • a. Staatssecretaris: Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie;

  • b. commissie: de Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel, bedoeld in artikel 2 van de Instellingsregeling Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel.

Artikel 2. (vergoeding)

Artikel 3. (inwerkingtreding)

  • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4. (citeertitel)

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit bezoldiging Commissie onderzoek oorzaken kostenstijgingen stelsel gesubsidieerde rechtsbijstand en vernieuwing van het stelsel.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 13 februari 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

F. Teeven

Terug naar begin van de pagina