Besluit mandaat aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake subsidieverlening

[Regeling vervallen per 17-06-2017.]
Geldend van 24-02-2015 t/m 16-06-2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 17 februari 2015, nr. MinBuza.2015.57912, tot het verlenen van mandaat aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland inzake subsidieverlening

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op artikel 7.2 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 en de artikelen 10:3 en 10:4 van de Algemene wet bestuursrecht;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 17-06-2017]

  • 2 Het mandaat en de machtiging, bedoeld in het eerste lid, hebben mede betrekking op de met de subsidieverstrekking samenhangende besluiten, daaronder begrepen het nemen van besluiten op bezwaarschriften, voor zover het besluit waartegen het bezwaar zich richt niet door de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in mandaat is genomen, op het voeren van beroepsprocedures en op besluiten tot de toepassing van de Wet openbaarheid van bestuur.

  • 3 De directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan met betrekking tot zijn bevoegdheden, bedoeld in artikel 1, ondermandaat en machtiging verlenen aan één of meer onder hem ressorterende functionarissen.

Artikel 2

[Vervallen per 17-06-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

De Secretaris-Generaal van het Ministerie van Buitenlandse Zaken,

R. Jones-Bos

Terug naar begin van de pagina