Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelen Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN) over de periode vanaf 01 november 1997

Geldend van 22-02-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst neerslag handelen Stichting Airport Coordination Netherlands (SACN) over de periode vanaf 01 november 1997

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

BESLUIT:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst voor de neerslag van het handelen van de Stichting Airport Coordination Netherlands, over de periode vanaf 01 november 1997’ en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 3 februari 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris

,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina