Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015

[Regeling vervallen per 01-10-2016.]
Geldend van 20-02-2015 t/m 30-09-2016

Tijdelijke beleidsregels van de Minister van Veiligheid en Justitie van 4 februari 2015, nr. 598318, omtrent het verstrekken van subsidie ter stimulering van het nemen van preventieve maatregelen na een woning- of bedrijfsoverval (Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015)

Artikel 1

[Vervallen per 01-10-2016]

In deze beleidsregels wordt verstaan onder:

 • a. de Minister: de Minister van Veiligheid en Justitie;

 • b. subsidie: subsidie als bedoeld in artikel 34 Wet Justitie-subsidies;

 • c. preventieve maatregelen: maatregelen die erop gericht zijn te voorkomen dat opnieuw een overval wordt gepleegd, waaronder het inwinnen van advies en het verkrijgen van een certificaat;

 • d. overval: het met geweld of bedreiging met geweld wegnemen of afpersen van enig goed, gepleegd tegen personen die zich bevinden in een afgeschermde ruimte, of een poging daartoe;

 • e. criminele activiteiten: gedragingen die bij of krachtens de wet strafbaar zijn gesteld;

 • f. Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven: de commissie, bedoeld in artikel 8 van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven.

Artikel 2

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 De Minister kan op aanvraag subsidie verstrekken aan de bewoner(s) van een woning, de eigenaar van een bedrijf of de filiaalhouder van een vestiging van een bedrijf voor het nemen van preventieve maatregelen tegen woning- of bedrijfsovervallen. In bijlage 1 van deze beleidsregels zijn voorbeelden van preventieve maatregelen opgenomen.

 • 2 De subsidie bedraagt maximaal € 1.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 De subsidie kan worden verstrekt indien:

  • a. de aanvrager door middel van een proces-verbaal van aangifte aantoont dat in de periode van 1 januari 2010 tot en met 31 december 2015 een overval in diens woning, bedrijf of vestiging van een bedrijf is gepleegd;

  • b. de aanvrager door middel van facturen of betalingsbewijzen aantoont preventieve maatregelen te hebben genomen.

 • 2 De subsidie wordt niet verstrekt indien aannemelijk is dat de overval verband houdt met criminele activiteiten van de aanvrager.

Artikel 4

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 Een aanvraag tot subsidievaststelling wordt ingediend bij de Commissie Schadefonds Geweldsmisdrijven.

 • 2 De aanvraag wordt ingediend met gebruikmaking van het formulier dat is opgenomen in bijlage 2 van deze beleidsregels. De aanvraag gaat vergezeld van een kopie van het proces-verbaal van aangifte, een kopie van facturen of betalingsbewijzen van de genomen preventieve maatregelen en een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

 • 3 De aanvraag wordt ingediend vóór 1 juli 2016.

Artikel 5

[Vervallen per 01-10-2016]

De Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen worden ingetrokken.

Artikel 6

[Vervallen per 01-10-2016]

 • 1 Deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij worden geplaatst.

 • 2 Deze beleidsregels vervallen met ingang van 1 oktober 2016, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op subsidies die voor 1 oktober 2016 zijn verstrekt.

Artikel 7

[Vervallen per 01-10-2016]

Deze beleidsregels worden aangehaald als: Tijdelijke beleidsregels stimulering preventieve maatregelen woning- en bedrijfsovervallen 2015.

Deze beleidsregels zullen met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Bijlage 1. Voorbeelden preventieve maatregelen

[Vervallen per 01-10-2016]

Voorbeelden van preventieve maatregelen die een bewoner of bedrijf kan nemen tegen overvallen

[Vervallen per 01-10-2016]

Bewoner

[Vervallen per 01-10-2016]

Zicht vanuit en op de woning

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Zorg voor zicht op degene die voor de deur staat door het aanbrengen van glas naast of in de deur of een deurspion. Verlichting en het groenbeheer kunnen ervoor zorgen dat er zicht is vanaf andere woningen op de voordeur.

Kierstandhouder

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Bevestig een kierstandhouder. Vindt u het vervelend om ’s avonds de deur te moeten openen als er iemand voor de deur staat, dan kunt u een zogenaamde kierstandhouder monteren. Dit is een hendel met een beugel die ervoor kan zorgen dat de deur maar op een kier kan worden geopend. Dit voorkomt binnendringen.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Vraag preventieadvies aan bij een door het Politiekeurmerk Veilig Wonen erkend bedrijf bij u in de buurt. Deze adressen en meer informatie over hoe u een woningoverval kunt voorkomen, vindt u op www.politiekeurmerk.nl.

Bedrijf

[Vervallen per 01-10-2016]

Cameratoezicht

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Installeer camera’s die in staat zijn het gelaat van de overvaller duidelijk in beeld te brengen.

Kluis

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Bevestig de kluis aan de vloer.

 • Voorzie de afroomkluis van openingsvertraging van circa 15 minuten of bloktijden.

Inbraakwerende kast

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Gebruik een inbraakwerende kast die alleen door het waardetransportbedrijf geopend kan worden, of die alleen met twee sleutels of een sleutel plus code geopend kan worden.

Overvalknoppen

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Met vaste en draagbare overvalknoppen kan de politie gewaarschuwd worden.

 • Stel een procedure op voor het gebruik en onderhoud en instrueer het personeel.

Deuren

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Zorg voor automatische sluiting (dranger en vergrendeling personeels/leveranciersingang).

 • Gebruik spiegels om de buitendeur in de gaten te houden.

 • Gebruik een spye eye, een kijkraampje bij de intercom.

 • Gebruik een winkelbel (dan weet je of iemand in de zaak is).

 • Neem hang- en sluitwerk met SKG logo.

Verlichting

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Zorg voor goede verlichting in en vóór de winkel.

 • Ook bij de personeels- en leveranciersingang is goede verlichting van belang.

Training

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Laat het personeel deelnemen aan een overvaltraining.

Veiligheidsscan

[Vervallen per 01-10-2016]

 • Laat een onafhankelijke veiligheidsscan uitvoeren en implementeer de aanbevolen maatregelen

Bijlage 2

[Vervallen per 01-10-2016]

Aanvraag formulier Subsidie na Overval

[Vervallen per 01-10-2016]

Bijlage 255067.png
Bijlage 255068.png
Terug naar begin van de pagina