Regeling zomerscholen VO 2015

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 20-03-2015 t/m 31-12-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 februari 2015 , nr. VO/697476, betreffende subsidie voor zomerscholen in het voortgezet onderwijs in 2015 (Regeling zomerscholen VO 2015)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 74 van de Wet op het voorgezet onderwijs en artikel 2.2.3 van de Wet educatie en beroepsonderwijs juncto artikelen 2 en 4 van de Wet overige OCW-subsidies;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2017]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. minister: de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en voor zover het betreft het onderwijs op het gebied van de landbouw en de natuurlijke omgeving, de Minister van Economische Zaken;

 • b. school: een uit ’s Rijks kas bekostigde school als bedoeld in artikel 1 van de Wet op het voortgezet onderwijs, dan wel een instelling als bedoeld in artikel 1.1.1, onderdeel b, onder 3°, van de Wet educatie en beroepsonderwijs;

 • c. vo: het voortgezet onderwijs, bedoeld in de Wet op het voortgezet onderwijs;

 • d. zomerschool VO: door een school geboden voorziening om leerlingen, die anders zouden blijven zitten, in de zomer van 2015 in de gelegenheid te stellen om extra onderwijs te volgen, met als doel alsnog over te gaan naar de volgende klas;

 • e. uitvoerende school: de school die eindverantwoordelijk is voor het verzorgen of doen verzorgen van de zomerschool VO en die de subsidie aanvraagt en verantwoordt;

 • f. deelnemende school: elke school die deelneemt aan een zomerschool VO, waaronder de uitvoerende school;

 • g. subsidieontvanger: de uitvoerende school.

Artikel 2. Te subsidiëren activiteiten

[Vervallen per 01-01-2017]

De minister verstrekt subsidie aan uitvoerende scholen voor het aantal deelnemers dat in de zomer van 2015 deelneemt aan een zomerschool VO, met als doel het aantal zittenblijvers te verminderen.

Artikel 3. Subsidieplafond en prioritering

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Voor subsidieverstrekking aan scholen voor het in artikel 2 genoemde doel is in 2015 een bedrag van maximaal € 8.400.000,– beschikbaar.

 • 2 Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt door middel van loting bepaald welke subsidieaanvragen worden gehonoreerd, met dien verstande dat in elk geval de subsidieaanvragen van scholen die hebben deelgenomen aan de door de VO-raad en CNV Onderwijs geïnitieerde pilots zomerscholen 2013 of 2014, en subsidieaanvragen die uiterlijk 12 maart 2015 bij DUO zijn ingediend en voldoen aan de gestelde subsidievoorwaarden, worden gehonoreerd.

Artikel 4. Indienen en vereisten subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Uiterlijk op 26 maart 2015 dient de uitvoerende school bij de Dienst Uitvoering Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te Zoetermeer (DUO) een door alle deelnemende scholen ondertekende subsidieaanvraag in via het daarvoor bestemde formulier, dat beschikbaar is via www.duo.nl. De ondertekening kan geschieden door een gescande of geüploade handtekening.

 • 2 De subsidieaanvraag bevat de gevraagde informatie genoemd in de bijlage bij deze regeling.

Artikel 5. Beslistermijn, subsidiebedrag, betaling, meldingsplicht en deelname aan onderzoek

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De minister beslist uiterlijk 24 april 2015 op een subsidieaanvraag.

 • 2 Subsidie wordt verstrekt op basis van het door de subsidieontvanger begrote aantal in 2015 aan de zomerschool VO deelnemende leerlingen maal € 650,–.

 • 3 De subsidie wordt uiterlijk in juli 2015 ineens betaald aan de subsidieontvanger.

 • 4 De subsidieontvanger doet in september 2015 via een daarvoor bestemd formulier, dat beschikbaar is via www.duo.nl, aan DUO melding van het aantal leerlingen dat in de zomer van 2015 daadwerkelijk is begonnen aan de zomerschool VO.

 • 5 Deelnemende scholen werken mee aan onderzoek naar ervaringen en effecten van zomerscholen VO.

Artikel 6. Subsidieverstrekking en verantwoording

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De subsidie wordt uiterlijk 24 april 2015 verstrekt.

 • 2 Voor zover het subsidie tot € 25.000,– betreft, geschiedt de verantwoording overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving, en toont de subsidieontvanger op verzoek van de Minister aan dat de activiteiten waarvoor subsidie is verstrekt, zijn verricht en dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen is voldaan.

 • 3 Voor zover het subsidie van € 25.000,– of meer betreft, geschiedt de verantwoording overeenkomstig de Regeling jaarverslaggeving onderwijs in de jaarverslaggeving met model G1.

Artikel 7. Inwerkingtreding en vervaldatum

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij is geplaatst, en vervalt op 1 januari 2017.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2017]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling zomerscholen VO 2015.

Deze regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Bijlage

[Vervallen per 01-01-2017]

Aan te leveren informatie

 • 1. Algemene gegevens

  Administratieve gegevens subsidieaanvrager (de uitvoerende school)

  • Naam instelling

  • Postadres, postcode, plaats

  • Bezoekadres, postcode, plaats

  • BRIN-nummer (incl. volgnummer)

  • Gegevens contactpersoon (naam, telefoonnummer, e-mail)

  • Handtekening bevoegde (kan gescande of geüploade handtekening zijn)

  Administratieve gegevens van de andere deelnemende scholen (naast de uitvoerende school), weergegeven per deelnemende school

  • Naam instelling

  • BRIN-nummer (incl. volgnummer)

  • Gegevens contactpersoon (naam, telefoonnummer, e-mail)

  • Handtekening bevoegde (kan gescande of geüploade handtekening zijn)

 • 2. Aan te leveren informatie

  Via het daarvoor bestemde aanvraagformulier, dat beschikbaar is via www.duo.nl, levert de subsidieaanvrager onder meer de volgende informatie aan:

  • Per deelnemende school een prognose van het aantal leerlingen per schoolsoort (vmbo, havo, vwo) dat zal deelnemen aan de zomerschool VO

  • Informatie over de inrichting en organisatie van de beoogde zomerschool VO

  • Informatie over randvoorwaarden en afspraken

Terug naar begin van de pagina