Besluit vaststelling beleidsregels en subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MUN 2015-2017)

[Regeling vervallen per 10-06-2017.]
Geldend van 18-02-2015 t/m 09-06-2017

Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 5 februari 2015, nr. MINBUZA-2014.726740 tot vaststelling van beleidsregels alsmede een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (MUN 2015-2017)

Artikel 1

[Vervallen per 10-06-2017]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 9.3 en 9.4 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 in het kader van het Model Verenigde Naties gelden voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels.

Artikel 2

[Vervallen per 10-06-2017]

Voor de in artikel 1 genoemde periode geldt een subsidieplafond van EUR 100.000,00.

Artikel 3

[Vervallen per 10-06-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
Namens deze,

De Directeur-Generaal Internationale Samenwerking

C. Rebergen

Bijlage Model United Nations

[Vervallen per 10-06-2017]

Het Model Verenigde Naties (Model United Nations, hierna te noemen MUN) is een rollenspel van de Verenigde Naties en overige multilaterale organisaties, waarbij verschillende (voornamelijk VN-)raden en -commissies worden gesimuleerd. Op deze wijze komen studenten in aanraking met de wereld van diplomatie en internationale betrekkingen.

Afdeling 9, paragraaf 2 (Buitenlandse betrekkingen) van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 biedt de mogelijkheid voor het verstrekken van subsidies ten behoeve van: bevordering van draagvlak voor het beleid inzake buitenlandse betrekkingen; bevordering van kennis en inzicht in en de meningsvorming over aangelegenheden met betrekking tot de buitenlandse betrekkingen; en bevordering van een positieve beeldvorming over Nederland in het buitenland. De Minister van Buitenlandse Zaken wil op grond daarvan MUN’s en MUN-gerelateerde activiteiten financieren.

In aanvulling op de bepalingen van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken en de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden daarvoor de volgende criteria:

 • De subsidieverstrekking is ten behoeve van:

  • o de organisatie van een MUN in Nederland; en/of

  • o de voorbereiding en deelname van delegaties van Nederlandse studenten aan een internationale MUN.

 • De doelgroep van de subsidieontvanger is bij voorkeur Nederlandse en internationale academische studenten;

 • Deelname aan een MUN dient toegankelijk te zijn voor studenten van meerdere onderwijsinstellingen en van meerdere nationaliteiten;

 • De reis- en verblijfskosten van delegaties naar of uit het buitenland komen niet voor subsidie in aanmerking;

 • De subsidieaanvraag dient een periode van minimaal twee jaar en maximaal drie jaar te beslaan in de periode waarvoor dit subsidieplafond geldt (2015–2017);

 • De maximale bijdrage per subsidieaanvraag is EUR 15.000, waarbij de uitgaven zoveel mogelijk gelijkmatig verdeeld zijn over de periode waarop de aanvraag betrekking heeft.

Aanwijzingen voor een subsidieaanvraag

[Vervallen per 10-06-2017]

 • De aanvraag dient per e-mail naar DMM-SE-SECR@minbuza.nl te worden gestuurd.

 • De aanvraag dient te bestaan uit een (meerjarig) projectvoorstel en budget; het budget dient ook een overzicht te bevatten van geschatte inkomsten.

 • U geeft de volledige naam en rechtsvorm, het adres en het rekeningnummer (IBAN) van de aanvrager.

 • U geeft informatie over de doelgroep van de beoogde activiteiten, inclusief een schatting van het aantal deelnemers aan de delegaties en/of MUN.

Terug naar begin van de pagina