Regeling intrekking Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010

Geldend van 12-02-2015 t/m heden

Regeling van de minister van Veiligheid en Justitie van 2 februari 2015, nr. 595516, houdende intrekking van de Vergoedingsregeling gemeenten voor handhaving parkeren en overlast 2010

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 17, vijfde lid, van de Financiële verhoudingswet;

Besluit:

Artikel 2. Overgangsbepaling

Bestaande aanspraken van de gemeenten die voor 1 januari 2015 op grond van de regeling genoemd in artikel 1 tot stand zijn gekomen, worden overeenkomstig de regeling genoemd in artikel 1 afgedaan.

Artikel 3. Slotbepaling

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 2 februari 2015

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

I.W. Opstelten

Terug naar begin van de pagina