Besluit vaststelling subsidieplafond subsidiëring Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond 2015 TDECBP)

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 10-02-2015 t/m 31-12-2017

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 29 januari 2015, nr. DSO/MO-07/15, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiering op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond 2015 TDECBP)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,

Gelet op de artikelen 6 en 7 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Gelet op de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006;

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidieverlening op grond van de artikelen 6.4 en 6.5 van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 gelden voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2017 de als bijlage bij dit besluit gevoegde beleidsregels met betrekking tot het Tanzania Dutch Energy Capacity Building Programme (TDECPB).

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidieverlening voor het Tanzania Dutch Energy Capacity Building Programme geldt voor de periode vanaf de inwerkingtreding van dit besluit tot en met 31 december 2015 een subsidieplafond van Euro 1.825.000.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2018]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het geplaatst wordt en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Dit besluit zal met de bijlage in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
Namens deze,

De plaatsvervangend Directeur Generaal Internationale Samenwerking,

R.M. Buijs

Bijlage : Beleidsregels inzake het Tanzania Dutch Energy Capacity Building Programme (TDECBP)

[Vervallen per 01-01-2018]

Doelstelling

[Vervallen per 01-01-2018]

Het TDECBP heeft als doel bij te dragen aan de ontwikkeling van onderwijscapaciteit ten behoeve van de hernieuwbare energiesector (specifiek geothermie) en de gassector in Tanzania. Dit om Tanzania zelf in staat te stellen om lokaal capaciteit te ontwikkelen om technische, internationale en binnenlandse uitdagingen op het gebied van energie en gas te adresseren en waarbij de opbrengsten ten goede komen aan ontwikkeling en armoedebestrijding.

Land

[Vervallen per 01-01-2018]

Het programma beperkt zich tot Tanzania.

Vraagidentificatie en doelgroep

[Vervallen per 01-01-2018]

Het TDECBP beoogt samenwerking tussen Nederlandse en Tanzaniaanse academische instellingen en instellingen voor beroepsonderwijs te stimuleren en vult de inzet van andere donoren in de Tanzaniaanse energiesector aan. De uitvoering van het TDECBP bestaat uit een articulatiefase waarin de specifieke capaciteitsbehoeften zijn onderzocht en omschreven op basis van overleg met de belangrijkste Tanzaniaanse stakeholders en andere donoren. Mogelijkheden zullen worden onderzocht voor samenwerking binnen Tanzania, met Mozambique en/of andere landen in de regio. Aan het eind van deze fase is bekend met welke organisaties activiteiten zullen worden uitgevoerd. De organisaties in Tanzania zetten hun plannen voor een capaciteitsopbouwproject uiteen in een ‘project outline’. De capaciteitsopbouw kan uit de volgende componenten bestaan:

  • Het initiëren van een samenwerkingsverband tussen Nederlandse en Tanzaniaanse kennisinstellingen om de leemtes in de hernieuwbare energie- en gassector te verkleinen op speerpunten waar Nederland internationaal toonaangevende kennis en oplossingen heeft;

  • Versterken van Tanzaniaanse instellingen die opleidingen zullen aanbieden in de hernieuwbare energie- en gassector, hun management en docenten;

  • Versterken van bestaande opleidingen en/of ontwikkelen van nieuwe opleidingen in Tanzania op diverse onderwijsniveaus en het verzorgen van praktijkgerichte trainingen;

  • Uitrollen van de nieuwe opleidingen naar andere instellingen die opleidingen (gaan) aanbieden in de hernieuwbare energie-en gassector.

Vraag-aanbod koppeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Tanzania heeft Nederland verzocht om ondersteuning bij de ontwikkeling van de onderwijscapaciteit ten behoeve van de hernieuwbare energiesector (met name geothermie) en de gassector. Nederlandse kennisinstellingen beschikken vanwege de eigen gasvoorraden en aardwarmte in ruime mate over de benodigde expertise.

Uitvoering en Beheer

[Vervallen per 01-01-2018]

Het beheer van het programma is door de Minister voor de periode 11 juli 2014 tot en met 11 juli 2017 uitbesteed aan de stichting Nuffic. Tevens vervult de Nuffic, in nauwe samenwerking met de Nederlandse ambassade in Tanzania een belangrijke faciliterende rol bij de vraagidentificatie en vraag-aanbod koppeling. Verder zal de Nuffic namens de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking subsidies verlenen voor de uitvoering van de projecten. De beleidsontwikkeling en programma monitoring is in handen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, directie DSO.

Middelen

[Vervallen per 01-01-2018]

Voor subsidies in het kader van het TDECBP is voor 2015 een bedrag beschikbaar van EUR 1.825.000.

Terug naar begin van de pagina