Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat

Geraadpleegd op 01-10-2023.
Geldend van 07-02-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 5 februari 2015, nr. IENM/BSK-2015/18222, houdende vaststelling van regels ter bepaling van de status einde-afval van recyclinggranulaat (Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 1.1, zesde lid, tweede volzin, van de Wet milieubeheer;

BESLUIT:

Artikel 1. Definities

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • PAK’s: polycyclische aromatische koolwaterstoffen als bedoeld in bijlage A bij de Regeling bodemkwaliteit;

 • producent: degene wiens bedrijfsactiviteit het is om steenachtige afvalstoffen te bewerken tot recyclinggranulaat;

 • recyclinggranulaat: granulaat dat ontstaat bij het bewerken van steenachtige afvalstoffen en dat is geproduceerd overeenkomstig een norm als genoemd in bijlage 1;

 • steenachtige afvalstoffen: steenachtige afvalstoffen die vrijkomen bij het bouwen, renoveren en slopen van bouwwerken en wegen en andere afvalstoffen die qua aard en samenstelling daaraan gelijkwaardig zijn;

 • toeslagstoffen: stoffen die worden toegevoegd aan recyclinggranulaat om daarmee de prestaties van het granulaat te verbeteren of te beïnvloeden;

 • verordening bouwproducten: verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad (PbEU 2011, L88).

Artikel 2. Recyclinggranulaat geen afval

 • 2 Recyclinggranulaat dat op grond van regelgeving van een andere lidstaat van de Europese Unie geen afvalstof is, voldoet aan de artikelen genoemd in het eerste lid, indien:

  • a. het recyclinggranulaat in die lidstaat rechtmatig is vervaardigd of in de handel is gebracht;

  • b. de betreffende regelgeving van die lidstaat voldoet aan artikel 6 van de kaderrichtlijn afvalstoffen, en

  • c. de eisen in de regelgeving van de andere lidstaat een beschermingsniveau bieden dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met deze regeling wordt nagestreefd.

Artikel 3. Eisen aan te bewerken steenachtige afvalstoffen tot recyclinggranulaat

 • 1 Steenachtige afvalstoffen die tot recyclinggranulaat worden bewerkt, zijn geen gevaarlijke afvalstoffen.

 • 2 Steenachtige afvalstoffen die tot recyclinggranulaat worden bewerkt, worden door de producent met in achtneming van het acceptatiereglement ontvangen.

 • 3 Het acceptatiereglement, bedoeld in het tweede lid, bevat:

  • a. een procedure voor acceptatie waarmee door middel van in ieder geval visuele waarneming geconstateerd kan worden dat de te bewerken steenachtige afvalstoffen tot recyclinggranulaat de volgende stoffen en materialen niet bevatten:

   • 1°. asbest en asbesthoudende of asbestverdachte materialen,

   • 2°. teerhoudend asfalt,

   • 3°. dakbedekkingsmaterialen,

   • 4°. huishoudelijke afvalstoffen,

   • 5°. gips, grond, roet en hout in een mate waarmee de kwaliteit van recyclinggranulaat in gevaar kan komen;

  • b. een procedure voor de keuze van te controleren aangeboden ladingen met te bewerken steenachtige afvalstoffen;

  • c. een procedure waarin is beschreven hoe met afgekeurde partijen te bewerken steenachtige afvalstoffen wordt omgegaan.

 • 4 Bij ontvangst van de steenachtige afvalstoffen die bestemd zijn om tot recyclinggranulaat te worden bewerkt, registreert de producent omtrent de steenachtige afvalstoffen:

  • a. datum van ontvangst;

  • b. hoeveelheid;

  • c. naam en adresgegevens van de aanbieder, en

  • d. of de aangeboden steenachtige afvalstoffen geaccepteerd dan wel afgekeurd zijn.

 • 5 Naast de visuele waarneming bedoeld in het derde lid, aanhef en onder a, vindt de controle op de aanwezigheid van teer in asfalt mede plaats op basis van informatie van de aanbieder van de afvalstoffen en door controle met een instrument waarbij met behulp van een sprayvloeistof verkleuring optreedt door de aanwezigheid van PAK’s.

 • 6 De visuele waarneming ter controle op de aanwezigheid van asbest en asbesthoudende of asbestverdachte materialen, bedoeld in het derde lid, wordt uitgevoerd:

  • a. door een persoon die is opgeleid om asbest te herkennen. Een bewijs van opleiding wordt op verzoek van de afnemer of de aangewezen toezichthouder overlegd;

  • b. op het moment waarop de te bewerken steenachtige afvalstoffen worden aangeboden en ten minste eenmaal tijdens het bewerkingsproces van die afvalstoffen.

Artikel 4. Productiecontrole

 • 1 Het toevoegen van toeslagstoffen aan recyclinggranulaat is toegestaan indien:

  • a. dit gebeurt overeenkomstig een in bijlage 1 bij deze regeling genoemde productnorm, en

  • b. het eindproduct van recyclinggranulaat met toeslagstof voldoet aan de overige eisen van deze regeling.

 • 2 De producent beschikt over een systeem voor productiecontrole. Dit systeem omvat ten minste:

  • a. een monsternemingsplan;

  • b. een keuringsplan;

  • c. een registratie waarmee wordt aangetoond dat recyclinggranulaten zijn gekeurd of beproefd volgens het keuringsplan, bedoeld onder b.

  • d. bij het niet voldoen aan de eisen van de regeling, wordt een registratie gemaakt van de hieraan verbonden vervolgstappen;

  • e. documentatie van de acceptatie van de te bewerken steenachtige afvalstoffen;

  • f. documentatie van de resultaten van de productiecontrole.

 • 3 De producent beschikt over een procedure voor het uitvoeren van calibratie van keuringsmiddelen, beproevingsmiddelen en meetmiddelen.

 • 4 Recyclinggranulaat wordt gekeurd met een frequentie en op een wijze die volgen uit de voor deze materialen geldende en in bijlage 1 bij deze regeling opgenomen normen.

 • 5 Monsterneming van recyclinggranulaat ten behoeve van civieltechnische aspecten vindt plaats overeenkomstig NEN-EN 932-1 of overeenkomstig eisen die gelijkwaardig zijn aan het gestelde in die norm.

Artikel 5. Productkwaliteit

 • 1 Recyclinggranulaat voor toepassing op of in bodem, grond- of oppervlaktewater voldoet aan de samenstellingswaarden en de emissiewaarden die zijn vermeld in bijlage A van de Regeling bodemkwaliteit.

 • 2 Voor recyclinggranulaat voor toepassing in asfalt bedraagt de samenstellingswaarde PAK’s ten hoogste 75 mg/kg d.s.

 • 3 Het maximumgehalte aan verontreinigingen als bedoeld in artikel 5.6 in NEN-EN 13242:2003+A1:2008, in het recyclinggranulaat bedraagt maximaal:

  • a. bij verontreinigingen met een soortgelijke massa van 1.000 kg/m3of minder: 10 cm3/kg;

  • b. bij verontreinigingen met een soortgelijke massa meer dan 1.000 kg/m3: 1%.

Artikel 6. Conformiteitverklaring

 • 1 Voor recyclinggranulaat dat voldoet aan deze regeling wordt door de producent na de productie een conformiteitverklaring als bedoeld in bijlage 2, opgesteld.

 • 2 Recyclinggranulaat wordt enkel gebruikt voor de toepassing waarvoor een conformiteitverklaring is afgegeven.

 • 3 De producent heeft de conformiteitverklaring, bedoeld in het eerste lid, tot ten minste vijf jaar na de productie digitaal beschikbaar en die verklaring wordt op verzoek van de afnemer of de aangewezen toezichthouder in schriftelijke vorm verstrekt.

 • 4 Bij ieder transport van recyclinggranulaat is een transportdocument aanwezig waarop een verwijzing naar de conformiteitverklaring is opgenomen.

Artikel 7. Kwaliteitsborging

 • 1 De producent beschikt over een kwaliteitsborgingssysteem dat voldoet aan NEN-EN 13242:2003+A1:2008 of aan eisen die gelijkwaardig zijn aan het gestelde in die norm.

 • 2 Het kwaliteitsborgingssysteem is beoordeeld en goed bevonden door een derde onafhankelijke partij, ten minste op het niveau 2+, bedoeld in bijlage V bij de verordening bouwproducten of gelijkwaardig.

 • 3 Het kwaliteitsborgingssysteem bevat procedures voor:

  • a. acceptatie van steenachtige afvalstoffen ter bewerking tot recyclinggranulaat;

  • b. procesbeheersing;

  • c. monsterneming, beproeving en keuring;

  • d. registratie van beproevingen en keuringen;

  • e. opleiding van de producent of diens personeel, en

  • f. registratie van ontvangen steenachtige afvalstoffen en geproduceerd recyclinggranulaat.

 • 4 Recyclinggranulaat voldoet aan de eisen gesteld in deze regeling indien:

  • a. het recyclinggranulaat is voorzien van een prestatieverklaring als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de verordening bouwproducten, en die verklaring betrekking heeft op onderdelen genoemd in het eerste tot en met derde lid en de artikelen 3, 4 en 5, en

  • b. het recyclinggranulaat is gecertificeerd volgens een nationaal certificeringsschema, bevattende alle onderdelen, genoemd in onder a, waarop de prestatieverklaring, bedoeld in onder a, geen betrekking heeft.

Artikel 8. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 9. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Bijlage 1. behorende bij artikel 1

Europese productnorm

Naam productnorm

NEN- EN 12620

Toeslagmaterialen voor beton

NEN-EN 13043

Toeslagmaterialen voor asfalt en oppervlakbehandeling voor wegen, vliegvelden en andere verkeersgebieden

NEN-EN 13242

Korrelvormige materialen voor ongebonden en hydraulisch gebonden materialen voor civieltechnische werken en de wegenbouw

NEN-EN 13285

Verhardingslagen van steenmengsel

NEN-EN 13383-1

Waterbouwsteen

NEN-EN 13450

Toeslagmaterialen voor spoorwegballast

NEN-EN 14227-2

Hydraulisch gebonden mengsels – Specificaties – Deel 2: Slakgebonden mengsels

NEN-EN 14227-1

Hydraulisch gebonden mengsels – Specificaties – Deel 1: Cementgebonden mengsels

NEN-EN 13108-8

Asfaltgranulaat voor warm asfalt

Bijlage 2. behorende bij artikel 6

Conformiteitverklaring artikel 6 – Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat

1.

Producent (naam inschrijving KvK):

Adres:

Contactpersoon:

Tel:

Fax:

E-mail

2.

Type recyclinggranulaat:

 

Beoogde toepassing:

3.

Nummer certificaat (indien van toepassing):

 

of

Referentie partijkeuring Besluit bodemkwaliteit (indien van toepassing):

 

en,

Nummer Europese norm volgens welke het product is geproduceerd:

 

4.

a. Het recyclinggranulaat waarop genoemd certificaatnummer van toepassing is, voldoet aan het gestelde in de regeling.

 

b. Het recyclinggranulaat is geproduceerd onder een kwaliteitsborgingsysteem dat ten minste voldoet aan het gestelde in artikel 7, eerste tot en met derde lid, van de Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat.

5.

Ik bevestig dat bovenstaande informatie volledig en correct is.

 

Naam:

Datum:

Handtekening:

Naar boven