Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong

Geldend van 02-08-2017 t/m heden

Besluit van de bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V. van 20 januari 2015 houdende regels inzake ondermandaat, volmacht en machtiging aan verschillende functionarissen van TenneT TSO B.V. inzake taken die verband houden met garanties van oorsprong (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong)

De bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V.,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong;

Besluit:

Artikel 1

Aan de Senior Manager CertiQ wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met artikel 73 van de Elektriciteitswet 1998 en artikel 25 van de Warmtewet.

Artikel 2

Aan de Statutair directeur CEO wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3

De uit dit besluit voor de Senior Manager CertiQ voortvloeiende bevoegdheden gaan bij zijn afwezigheid over op de Senior Manager Power to Perform.

Artikel 4

Een afschrift van dit besluit wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat is verleend.

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt gepubliceerd en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V., inzake garanties van oorsprong.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst. 's-Gravenhage, 20 januari 2015

De Bestuurder van CertiQ, TenneT TSO B.V.,

Nemens deze,

B.G.M. Voorhorst,

CEO

Terug naar begin van de pagina