Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging buitenonderhoud PO en (V)SO

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 04-02-2015 t/m 31-12-2017

Tijdelijke regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 januari 2015, nr. PO/BenS/606922, houdende regels met betrekking tot het verstrekken van aanvullende bekostiging voor het primair onderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs in verband met de overheveling van het buitenonderhoud (Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging buitenonderhoud PO en (V)SO)

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 194a, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs en artikel 178b, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Voorwaarden aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor aanvullende bekostiging op grond van deze regeling komen in aanmerking bevoegde gezagsorganen die voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • a. het bevoegd gezag ontvangt over het kalenderjaar 2013 maximaal € 750.000,– bekostiging voor materiële instandhouding en het onder het bevoegd gezag ressorterende hoofdgebouw van een school of nevenvestiging is gebouwd of één of meer van de onder het bevoegd gezag ressorterende hoofdgebouwen van scholen of nevenvestigingen is of zijn gebouwd voor 1 januari 2000, of

  • b. het bevoegd gezag ontvangt over het kalenderjaar 2013 meer dan € 750.000,– bekostiging voor materiële instandhouding en minimaal 70% van de onder het bevoegd gezag ressorterende hoofdgebouwen van scholen of nevenvestigingen zijn gebouwd voor 1 januari 1975.

 • 2 Voor het bepalen van het bouwjaar van het hoofdgebouw hanteert het bevoegd gezag het bouwjaar zoals opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Artikel 3. Hoogte aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het bevoegd gezag van een school of nevenvestiging waarvan het hoofdgebouw voldoet aan de in artikel 2 bedoelde voorwaarden komt eenmalig in aanmerking voor aanvullende bekostiging.

 • 2 De aanvullende bekostiging bedraagt:

  • a. € 103 per leerling van een basisschool of nevenvestiging van een basisschool waarvan het in artikel 2 bedoeld hoofdgebouw onderdeel uitmaakt,

  • b. € 182 per leerling van een speciale school voor basisonderwijs of nevenvestiging van een speciale school voor basisonderwijs waarvan het in artikel 2 bedoeld hoofdgebouw onderdeel uitmaakt, en

  • c. € 426 per leerling van een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs waarvan het in artikel 2 bedoeld hoofdgebouw onderdeel uitmaakt.

 • 3 Het bedrag wordt vastgesteld op basis van het aantal leerlingen op 1 oktober van het jaar 2012.

Artikel 4. Aanvraag

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Het bevoegd gezag dient uiterlijk 1 april 2015 een aanvraag in en maakt daarbij gebruik van het digitale formulier gepubliceerd op de website van DUO.

 • 2 Wanneer het bouwjaar dat is opgenomen in het formulier als bedoeld in het eerste lid niet gelijk is aan het bouwjaar dat is opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, geeft het bevoegd gezag dit op het formulier aan. Het bevoegd gezag is, in de situatie als bedoeld in de vorige zin, verplicht zorg te dragen dat dit bouwjaar uiterlijk 1 januari 2016 is gewijzigd in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

 • 3 Met het indienen van de aanvraag verklaart het bevoegd gezag dat het juridisch eigendom van de hoofdgebouwen als bedoeld in artikel 2 ligt bij het bevoegd gezag.

 • 4 Alleen volledige aanvragen worden in behandeling genomen.

 • 5 Aanvragen ingediend na 1 april 2015 worden afgewezen.

 • 6 De Minister beslist uiterlijk 1 juni 2015 op de aanvraag.

Artikel 5. Bekostigingsplafond en betaling

[Vervallen per 01-01-2018]

 • 1 Voor de uitvoering van deze regeling is een bedrag van € 50 mln beschikbaar, waarvan € 25 mln in het kalenderjaar 2015 en € 25 mln in het kalenderjaar 2016.

 • 2 Indien het bedrag dat gemoeid is met de aanvragen het bekostigingsplafond in het kalenderjaar 2015 overstijgt, wordt het totaal beschikbare bedrag voor het kalenderjaar 2015 naar rato van de omvang van de aanvragen verdeeld over de bevoegde gezagen.

 • 3 Het bevoegd gezag ontvangt het bedrag waarvoor het in het kalenderjaar 2015 in aanmerking komt uiterlijk in juni 2015.

 • 4 Indien het totaal beschikbare bedrag voor het kalenderjaar 2015 is uitgeput, ontvangt het bevoegd gezag het resterende bedrag uiterlijk in maart 2016.

Artikel 6. Verantwoording bijzondere en aanvullende bekostiging

[Vervallen per 01-01-2018]

De besteding van de aanvullende bekostiging op grond van deze regeling wordt verantwoord in de jaarrekening en de jaarverslaglegging, bedoeld in de Regeling jaarverslaggeving onderwijs.

Artikel 7. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 januari 2018.

Artikel 8. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling aanvullende bekostiging buitenonderhoud PO en (V)SO.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

S. Dekker

Terug naar begin van de pagina