Besluit digitale vervanging archiefbescheiden

Geldend van 03-02-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken, nr. DB / 14188330 tot digitale vervanging van archiefbescheiden

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 7 van de Archiefwet 1995 en op basis van de Archiefregeling artikel 26b;

Besluit:

Artikel 1

  • 1 De volgende archiefbescheiden, routinematig, digitaal te vervangen:

    archiefbescheiden die zijn opgenomen in het informatiesysteem Domus en die zijn ontvangen of opgemaakt voorafgaand aan de inwerkingtreding van dit besluit, en zaken betreffen die nog niet zijn afgedaan.

Artikel 2

De vervanging vindt plaats door middel van een digitale kopie. De originele papieren archiefbescheiden zullen aansluitend worden vernietigd. De digitaal opgeslagen archiefbescheiden zullen gedurende de vastgestelde bewaartermijnen in goede, geordende en toegankelijke staat worden bewaard.

Artikel 3

De wijze waarop vervanging geschiedt, is vastgelegd in het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden van het Ministerie van Economische Zaken dat als bijlage bij dit besluit is opgenomen.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

De bijlage van dit besluit: het Handboek digitale vervanging archiefbescheiden ligt ter inzage bij de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken.

Den Haag, 28 januari 2015

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

J.H. Maas

Directeur Bedrijfsvoering

Bijlage Handboek digitale vervanging archiefbescheiden

[Red: Ligt ter inzage bij de directie Bedrijfsvoering van het Ministerie van Economische Zaken.]

Terug naar begin van de pagina