Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente [...] Ruimte en domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2015

[Regeling vervallen per 11-12-2015.]
Geldend van 06-03-2015 t/m 10-12-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 29 januari 2015, nr. BOACAT2015/002, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de Directie Beheer en Handhaving van Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de manager Handhaving van de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam van 14 januari 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het arrondissementsparket Amsterdam, de hoofdofficier van justitie bij het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 11-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 11-12-2015]

De personen, werkzaam in de functie van:

 • a) handhaver

 • b) senior handhaver

  in dienst van de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 11-12-2015]

 • 3 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

 • 4 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid en tweede lid genoemde domeinen.

Artikel 4

[Vervallen per 11-12-2015]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 23 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd, waarvan 12 personen in het domein I Openbare Ruimte en 11 personen in het domein II Milieu, welzijn en infrastructuur.

Artikel 5

[Vervallen per 11-12-2015]

Artikel 6

[Vervallen per 11-12-2015]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien en een wapenstok.

Artikel 7

[Vervallen per 11-12-2015]

 • 1 De manager Handhaving van de Directie Beheer en Handhaving van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

  • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functies;

  • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

  • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

 • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, Dienst Justis, afdeling V&T, Postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

[Vervallen per 11-12-2015]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Artikel 10

[Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 4 februari 2015 en vervalt op 19 maart 2016.

Artikel 11

[Vervallen per 11-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar van het Stadsdeel Zuidoost van de gemeente Amsterdam, domein I Openbare Ruimte en domein II Milieu, welzijn en infrastructuur 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 29 januari 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina