Wijzigingsbesluit Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst [...] enz. (toevoeging Regeling ammoniak en veehouderij)

Geldend van 03-02-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 29 januari 2015, nr. IENM/BSK-2014/258091, tot wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma's en enige andere regelingen en besluiten op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014 in verband met toevoeging van de Regeling ammoniak en veehouderij aan de bijlage

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 10:3 en 10:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken van 9 januari 2015, kenmerk RVO_JZ_Inst_150105;

BESLUIT:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit mandaat, volmacht en machtiging directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het Ministerie van Economische Zaken voor de uitvoering van diverse subsidieregelingen en -programma's en enige andere regelingen en besluiten op het terrein van het ministerie van Infrastructuur en Milieu 2014.]

Artikel II

Ten aanzien van bezwaarschriften en beroepschriften die voor inwerkingtreding van dit besluit zijn ingediend in het kader van de Regeling ammoniak en veehouderij heeft de directeur-generaal Rijksdienst voor Ondernemend Nederland van het ministerie van Economische Zaken na inwerkingtreding van dit besluit geen bevoegdheid die bezwaarschriften te behandelen of een procedure naar aanleiding van die beroepschriften bij de rechter te voeren.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina