Besluit PE

[Regeling vervallen per 24-07-2020.]
Geldend van 03-02-2015 t/m 23-07-2020

Besluit PE

Gelet op:

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit permanente educatie Wbtv vast:

Begrippen en definities

[Vervallen per 24-07-2020]

Artikel 1

[Vervallen per 24-07-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wbtv: Wet beëdigde tolken en vertalers;

 • b. Besluit btv: Besluit beëdigde tolken en vertalers;

 • c. Besluit Uitwijklijst: Het Besluit Uitwijklijst van 26 juni 2013 (Strcrt. 26 juni 2013, nr. 17541);

 • d. Rbtv: Register beëdigde tolken en vertalers;

 • e. Uitwijklijst: een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv;

 • f. Raad: de Raad voor Rechtsbijstand;

 • g. tolk: een tolk die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

 • h. vertaler: een vertaler die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

 • i. deskundige: een docent met praktijkervaring;

 • j. permanente educatie: deskundigheidsbevorderende en relevante activiteiten waarmee kennis en vakbekwaamheid op peil worden gehouden of uitgebreid;

 • k. relevant: een activiteit is relevant wanneer deze bijdraagt tot het op peil houden of uitbreiden van competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;

 • l. scholingsactiviteit: relevante scholing verzorgd door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat.

Permanente educatie

[Vervallen per 24-07-2020]

Artikel 2

[Vervallen per 24-07-2020]

 • 1 Een tolk of vertaler dient in het kader van zijn permanente educatie gedurende zijn inschrijving in het Rbtv dan wel plaatsing op de Uitwijklijst tenminste 80 PE-punten te registeren.

 • 2 Tenminste 40 PE-punten dienen op basis van scholingsactiviteiten geregistreerd te zijn.

Artikel 3

[Vervallen per 24-07-2020]

 • 1 Aan scholingsactiviteiten wordt per volledig uur (zestig minuten) één PE-punt geregistreerd.

 • 2 De aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd.

 • 3 De Raad kan nadere regels stellen waaraan een scholingsactiviteit en/of een aanbieder van een scholingsactiviteit en/of de wijze waarop het aantal te registeren punten wordt bepaald moeten voldoen.

Artikel 4

[Vervallen per 24-07-2020]

 • 1 In afwijking van artikel 3 kunnen PE-punten worden geregistreerd voor activiteiten anders dan scholingsactiviteiten als de activiteit:

  • gedurende de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst heeft plaatsgevonden;

  • te controleren en inhoudelijk te beoordelen is;

  • niet eerder is opgevoerd gedurende de inschrijving of plaatsing;

  • geen onderdeel is van de reguliere werkzaamheden als tolk of vertaler.

 • 2 De Raad kan nadere regels stellen over het aantal te registreren punten en de wijze waarop activiteiten te controleren en inhoudelijk te beoordelen zijn.

Artikel 5

[Vervallen per 24-07-2020]

De tolk of vertaler registreert zijn PE-punten in een door de Raad ter beschikking gestelde beveiligde persoonlijke digitale omgeving.

Artikel 6

[Vervallen per 24-07-2020]

Indien in de inschrijfperiode of plaatsingsperiode van vijf jaar meer dan 80 PE-punten zijn geregistreerd, telt bij een verlenging van de inschrijving of plaatsing het overschot niet mee voor een volgende periode van inschrijving of plaatsing.

De Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur Stelsel

J. Wijkstra

Directeur Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina