Besluit PE

[Regeling vervallen per 24-07-2020.]
Geraadpleegd op 02-12-2022.
Geldend van 03-02-2015 t/m 23-07-2020

Besluit PE

Gelet op:

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit permanente educatie Wbtv vast:

Begrippen en definities

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 1

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wbtv: Wet beëdigde tolken en vertalers;

 • b. Besluit btv: Besluit beëdigde tolken en vertalers;

 • c. Besluit Uitwijklijst: Het Besluit Uitwijklijst van 26 juni 2013 (Strcrt. 26 juni 2013, nr. 17541);

 • d. Rbtv: Register beëdigde tolken en vertalers;

 • e. Uitwijklijst: een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv;

 • f. Raad: de Raad voor Rechtsbijstand;

 • g. tolk: een tolk die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

 • h. vertaler: een vertaler die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

 • i. deskundige: een docent met praktijkervaring;

 • j. permanente educatie: deskundigheidsbevorderende en relevante activiteiten waarmee kennis en vakbekwaamheid op peil worden gehouden of uitgebreid;

 • k. relevant: een activiteit is relevant wanneer deze bijdraagt tot het op peil houden of uitbreiden van competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;

 • l. scholingsactiviteit: relevante scholing verzorgd door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat.

Permanente educatie

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 2

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

 • 1 Een tolk of vertaler dient in het kader van zijn permanente educatie gedurende zijn inschrijving in het Rbtv dan wel plaatsing op de Uitwijklijst tenminste 80 PE-punten te registeren.

 • 2 Tenminste 40 PE-punten dienen op basis van scholingsactiviteiten geregistreerd te zijn.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

 • 1 Aan scholingsactiviteiten wordt per volledig uur (zestig minuten) één PE-punt geregistreerd.

 • 2 De aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd.

 • 3 De Raad kan nadere regels stellen waaraan een scholingsactiviteit en/of een aanbieder van een scholingsactiviteit en/of de wijze waarop het aantal te registeren punten wordt bepaald moeten voldoen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

 • 1 In afwijking van artikel 3 kunnen PE-punten worden geregistreerd voor activiteiten anders dan scholingsactiviteiten als de activiteit:

  • gedurende de inschrijving in het Rbtv of plaatsing op de Uitwijklijst heeft plaatsgevonden;

  • te controleren en inhoudelijk te beoordelen is;

  • niet eerder is opgevoerd gedurende de inschrijving of plaatsing;

  • geen onderdeel is van de reguliere werkzaamheden als tolk of vertaler.

 • 2 De Raad kan nadere regels stellen over het aantal te registreren punten en de wijze waarop activiteiten te controleren en inhoudelijk te beoordelen zijn.

Artikel 5

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

De tolk of vertaler registreert zijn PE-punten in een door de Raad ter beschikking gestelde beveiligde persoonlijke digitale omgeving.

Artikel 6

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Indien in de inschrijfperiode of plaatsingsperiode van vijf jaar meer dan 80 PE-punten zijn geregistreerd, telt bij een verlenging van de inschrijving of plaatsing het overschot niet mee voor een volgende periode van inschrijving of plaatsing.

Slotbepalingen

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 7

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Het Besluit Permanente educatie Wbtv, zoals gepubliceerd op 26 juni 2013 (Strcrt. 26 juni 2013, 17543), wordt ingetrokken.

Artikel 8

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit PE.

Inwerkingtreding

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Artikel 9

[Regeling vervallen per 24-07-2020]

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

De Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur Stelsel

J. Wijkstra

Directeur Bedrijfsvoering

Naar boven