Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv

Geraadpleegd op 02-12-2022.
Geldend van 03-02-2015 t/m heden

Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv

Gelet op:

stelt de Raad voor Rechtsbijstand het volgende Besluit aanwijzing opleidingsinstellingen Wbtv vast:

Begrippen en definities

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. Wbtv: Wet beëdigde tolken en vertalers;

 • b. Besluit btv: Besluit beëdigde tolken en vertalers;

 • c. Beleid PE: Beleid permanente educatie Wbtv

 • d. Rbtv: Register beëdigde tolken en vertalers;

 • e. Uitwijklijst: een lijst van tolken en vertalers, zoals bedoeld in artikel 2, derde lid, van de Wbtv;

 • f. Raad: de Raad voor Rechtsbijstand;

 • g. tolk: een tolk die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

 • h. vertaler: een vertaler die is ingeschreven in het Rbtv of is geplaatst op de Uitwijklijst;

 • i. deskundige: een docent met praktijkervaring;

 • j. erkende opleiding: een door de Raad aangewezen opleidingsinstelling;

 • k. kwaliteitsplan: een door een opleiding opgestelde beschrijving van de organisatie van de opleiding en van de wijze waarop de kwaliteit van de opleiding wordt geborgd;

 • l. opleidingsinstelling: een instelling welke scholingsactiviteiten aanbiedt als bedoeld in artikel 1, sub f van het Besluit PE en voldoet aan de nadere regels gesteld krachtens artikel 3, derde lid van het Besluit PE;

 • m. relevant: een activiteit is relevant wanneer deze bijdraagt tot het op peil houden of uitbreiden van de competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;

 • n. scholingsactiviteit: relevante scholing verzorgd door een deskundige waarbij kennisoverdracht centraal staat.

Voorwaarden

Verzoek tot aanwijzing

Artikel 2

 • 1 Een opleidingsinstelling dient de Raad schriftelijk te verzoeken om haar aan te wijzen als erkende opleidingsinstelling.

 • 2 Het schriftelijk verzoek dient te worden onderbouwd met een kwaliteitsplan.

 • 3 Een verzoek tot aanwijzing wordt afgewezen indien het kwaliteitsplan onvoldoende waarborgen biedt voor de kwaliteit van de scholingsactiviteiten.

Het kwaliteitsplan

Artikel 3

In het kwaliteitsplan worden tenminste de volgende onderdelen uitvoerig beschreven:

 • a. de visie en strategie van de opleidingsinstelling;

 • b. de organisatie van scholingsactiviteiten;

 • c. de wijze waarop scholingsactiviteiten relevant zijn voor tolken en vertalers, en hoe een scholingsactiviteit hiertoe vorm krijgt;

 • d. de wijze waarop het niveau van een scholingsactiviteit wordt geborgd;

 • e. de wijze waarop de opleidingsinstelling de inbreng van tolken en vertalers waarborgt bij de totstandkoming, evaluatie en verbetering van een scholingsactiviteit;

 • f. op welke wijze de deskundigen van de scholingsactiviteiten worden geselecteerd en begeleid;

 • g. de wijze waarop wordt gecontroleerd dat kennisoverdracht heeft plaatsgevonden;

 • h. de wijze waarop kwaliteit van de opleidingsinstelling wordt geborgd;

 • i. de wijze waarop alle informatie van de aangeboden scholingsactiviteiten wordt gearchiveerd.

Portfolio

Artikel 4

 • 1 Een scholingsactiviteit van een erkende opleiding voldoet aan de criteria gesteld krachtens artikel 3 van het Beleid PE.

 • 2 Van elke individuele scholingsactiviteit wordt een digitaal portfolio bijgehouden.

 • 3 Het portfolio bevat tenminste:

  • a. informatie over de doelgroep;

  • b. informatie over de leerdoelen;

  • c. beschrijving van de globale inhoud;

  • d. het lesmateriaal;

  • e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);

  • f. berekening van het totaal aantal uren studiebelasting;

  • g. totaal aantal PE-punten;

  • h. informatie over deskundigen (incl. curriculum vitae);

  • i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.

Controle

Artikel 5

 • 1 Om de kwaliteit van erkende opleidingsinstellingen te waarborgen kan de Raad audits uitvoeren.

 • 2 De erkende opleidingsinstelling overlegt op verzoek van de Raad informatie, zodat een audit kan worden uitgevoerd.

Intrekken aanwijzing

Artikel 6

De Raad kan een aanwijzing tot erkende opleiding intrekken indien:

 • a. de erkende opleidingsinstelling de Raad daartoe schriftelijk verzoekt;

 • b. blijkt dat de opleidingsinstelling niet meer voldoet aan het ingediende kwaliteitsplan.

De Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur Stelsel

J. Wijkstra

Directeur Bedrijfsvoering

Naar boven