Nadere regels Besluit PE

Geldend van 03-02-2015 t/m heden

Nadere regels Besluit PE

Gelet op artikel 3 en 4 van het Besluit permanente educatie Wbtv;

stelt de Raad voor Rechtsbijstand de volgende Nadere regels Besluit PE vast:

1. Scholingsactiviteiten

Artikel 1. Criteria scholingsactiviteiten

 • 1 Een scholingsactiviteit dient aan de volgende criteria te voldoen:

  • a. Onderwerp en leerdoelen zijn gericht op het op peil houden van de competenties uit het ‘Landelijk profiel van eindcompetenties vertalen hbo-opleidingen Vertalen en Tolken Nederland’;

  • b. Scholingsactiviteiten worden geëvalueerd;

  • c. Een deelnemer ontvangt een certificaat c.q. bewijs van deelname van de aanbieder van een scholingsactiviteit;

  • d. Een deelnemer ontvangt een omschrijving van de scholingsactiviteit van de aanbieder van de scholingsactiviteit.

 • 2 De omschrijving van een scholingsactiviteit bevat tenminste de volgende informatie:

  • a. doelgroep;

  • b. leerdoelen;

  • c. globale inhoud;

  • d. een overzicht van het lesmateriaal inclusief omvang;

  • e. aantal contacturen (exclusief pauzes, borrel etc.);

  • f. totaal aantal uren studiebelasting;

  • g. totaal aantal PE-punten;

  • h. deskundigen (incl. curriculum vitae);

  • i. de wijze waarop scholingsactiviteiten worden geëvalueerd.

Artikel 2. Bepalen aantal PE-punten

 • 1 Een aanbieder van een scholingsactiviteit bepaalt het aantal PE-punten dat voor een scholingsactiviteit mag worden geregistreerd op basis van de studiebelasting.

 • 2 De studiebelasting wordt bepaald op de volgende wijze:

  • a. Eén contactuur is gelijk aan 1 PE-punt;

  • b. Voorbereiding wordt onderverdeeld in de volgende categorieën:

   • i. Lezen: per 20 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;

   • ii. Huiswerkopdrachten maken: per 4 A4-pagina’s wordt 1 PE-punt toegekend;

   • iii. Vertaalopdrachten: per 250 woorden in de brontekst wordt 1 PE-punt toegekend.

2. Overige activiteiten

Artikel 3. Overige activiteiten

Een tolk of vertaler kan conform onderstaande tabel PE-punten registeren voor permanente educatie.

Activiteit

Methode berekenen

PE-punten

Maximaal aantal

PE-punten

Controle en beoordelingsvoorwaarden

Verblijf van minimaal 10 dagen met een zakelijk karakter in het taalgebied van de bron- of doeltaal

Per verblijf 5 PE-punten

Maximaal 10 punten

Vormvrij. Te denken valt aan vliegtickets, facturen van hotel en een verklaring over het zakelijke karakter van het verblijf.

Het bezoeken van/ stage lopen bij werkgerelateerde instellingen, organisaties, bedrijven e.d. (bijvoorbeeld Internationaal Hof van Justitie,

Nederlands Forensisch Instituut, fabrieken e.d.)

Per activiteit 2 PE-punten

Maximaal 10 PE-punten

Verklaring van de instelling met vermelding van tenminste een omschrijving van de stage/ doel van het bezoek en de tijdsbesteding.

Het optreden als docent, examinator, cursusleider of spreker

1 PE-punt per contactuur. Voor de voorbereiding rekent men 25% van het totaal aantal uren.

Maximaal 20 PE-punten

Verklaring van de opdrachtgever incl. dagprogramma en eventuele facturen.

Het vervullen van een bestuursfunctie in een beroeps- of branchevereniging

5 PE-punten per functie die minimaal 1 jaar bekleed is.

Maximaal 10 PE-punten

Uittreksel van kamer van koophandel c.q. een verklaring van het dagelijks bestuur waaruit de functie en de duur blijkt.

Wetenschappelijke publicaties en publicaties in vakbladen

1 PE-punt per 500 woorden

Maximaal 20 PE-punten

De publicatie zelf inclusief de onderbouwing waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor publicatie wordt voldaan

Intervisie of collegiale toetsing

Per activiteit 4 PE-punten

Maximaal 20 PE-punten

Omschrijving van de activiteit en presentielijst ondertekend door alle betrokkenen.

Zelfstudie, het bijhouden van vakliteratuur en ondersteunende literatuur

Per activiteit 1 PE-punten

Maximaal 5 PE-punten

Omschrijving activiteit, Abonnement/ aanschaf vakliteratuur.

Artikel 4. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking één dag na bekendmaking in de Staatscourant.

De Raad voor Rechtsbijstand,

P.J.M. van den Biggelaar,

Directeur Stelsel

J. Wijkstra

Directeur Bedrijfsvoering

Terug naar begin van de pagina