Wijzigingsregeling Regeling vaststelling formulier vergunningaanvragen Wet bescherming Antarctica

Geldend van 29-01-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 20 januari 2015, nr. IENM/BSK-2014/264068, tot wijziging van de Regeling vaststelling formulier vergunningaanvragen Wet bescherming Antarctica

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Staatssecretaris van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, tweede lid, van het Besluit bescherming Antarctica;

Besluiten:

Artikel I

[Red: Wijzigt de Regeling vaststelling formulier vergunningaanvragen Wet bescherming Antarctica.]

Artikel II

Op aanvragen om een vergunning op grond van de Wet bescherming Antarctica die zijn ingediend voor het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling blijft de Regeling vaststelling formulier vergunningaanvragen Wet bescherming Antarctica, zoals deze luidde tot dat tijdstip, van toepassing.

Artikel III

Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop de artikelen I, onderdelen A, onder 2, B, C, E, F, G, H, onder 5, J en L en III, onder 2 en 3, van de Wet van 26 april 2012 tot wijziging van de Wet bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid) (Stb. 2014, 159) en artikel I, onderdelen B, onder 5, sub 2, 6, 7 en 8, F en G, van het Besluit van 22 april 2013, houdende wijziging van het Besluit bescherming Antarctica (implementatie van een viertal Maatregelen als bedoeld in artikel IX van het Verdrag inzake Antarctica, waarbij de bescherming van het Antarctisch gebied wordt uitgebreid) (Stb. 2014, 160) in werking treden.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina