Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo

Geldend van 23-01-2015 t/m heden

Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en WMO

Het CAK,

gelet op de artikelen 49 Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en artikel 16 Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo),

in aanmerking nemende dat het CAK inzicht wenst te geven in zijn innings- of invorderingsbeleid met toepassing van de bevoegdheid tot belangenafweging (artikel 3:4 Algemene wet bestuursrecht),

besluit om de volgende beleidsregel vast te stellen:

I. Inleiding

De wettelijke taak van het CAK is het vaststellen en innen van de eigen bijdrage (artikel 49 AWBZ en artikel 16 Wmo). Per 1 januari 2013 volgt uit het Bijdragebesluit zorg (Bbz, artt. 3a, 11a en 16c) en uit het Besluit maatschappelijke ondersteuning (Bmo, artt. 4.1b en 4.4a), dat indien het CAK de eigen bijdrage vaststelt of herziet binnen 24 maanden nadat de voor die actie benodigde gegevens zijn ontvangen, er geen begrenzing is aan de periode waarover de (herziene) eigen bijdrage kan worden vastgesteld of herzien.

II. Doelstelling van de beleidsregel

Het CAK vindt het, in verband met de rechtszekerheid van degene die zorg of ondersteuning ontvangt, onwenselijk dat degene die de eigen bijdrage verschuldigd is, als gevolg van een late aanlevering van gegevens, over een periode langer dan 3 zorgjaren een eigen bijdrage dient te betalen. Daarom wordt er door middel van deze beleidsregel voorzien in een inperking van terugwerkende kracht van de innings- of invorderingtermijn die daarbij door het CAK wordt gehanteerd.

III. Inhoud van de beleidsregel

Indien u een eigen bijdrage verschuldigd bent en het CAK deze binnen de wettelijke termijn van 24 maanden na ontvangst van uw gegevens vaststelt of herziet, stelt het CAK de ingangsdatum van de periode waarover de eigen bijdrage moet worden betaald niet op een datum die is gelegen meer dan 36 maanden voor de dag waarop het besluit, waarin de bijdrage wordt vastgesteld, aan u is verzonden.

V. Aanhaling

Dit besluit wordt aangehaald als:

Beleidsregel CAK inning eigen bijdrage AWBZ en Wmo.

VI. Publicatie en inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking een dag na publicatie in de Staatscourant en heeft betrekking op de zorgjaren 2013 en 2014.

Den Haag, 9 januari 2015

E. van den Brink

bestuursvoorzitter van het CAK

Terug naar begin van de pagina