Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015

[Regeling materieel uitgewerkt per 16-01-2017.]
Geldend van 16-01-2015 t/m heden

Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015

Gelet op de artikelen 36, 37, 62 en 68 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), besluit de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) tot vaststelling van de navolgende regeling.

Artikel 1. Reikwijdte

Deze regeling is van toepassing op zorgaanbieders die in 2015 verpleging en verzorging leveren als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet, niet zijnde de verpleging zoals bedoeld in beleidsregel ‘Verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg’. De regeling ‘Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’ is ook van toepassing op intensieve kindzorg als omschreven bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

Deze regeling is voorts van toepassing op zorgverzekeraars als bedoeld in artikel 3.10 hierna.

Deze regeling is daarnaast van toepassing op degene die gegevens verzamelt, bewaart en bewerkt ten behoeve van zorgaanbieders of zorgverzekeraars zoals hierboven bedoeld, alsmede op de groep als bedoeld in artikel 24b van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, indien zorgaanbieders of zorgverzekeraars daartoe behoren.

Artikel 2. Doel

Deze regeling heeft tot doel uitvoering te geven aan het macrobeheersinstrument (MBI) en daarbij de navolgende voorwaarden, voorschriften en/of beperkingen te stellen:

 • administratievoorschriften;

 • voorschriften met betrekking tot regelmatige gegevensverstrekking;

 • voorschriften met betrekking tot afdracht in verband met overschrijding van een tariefgrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg.

Artikel 3. Begripsbepalingen

 • 3.1 Algemeen gegevensbeheer code (AGB-zorginstellingscode)

  Unieke code die aan iedere zorginstelling wordt toegekend, waarmee deze kan worden geïdentificeerd.

 • 3.2 Minister

  De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 • 3.3 Zorgaanbieder:

  De natuurlijke persoon of rechtspersoon als bedoeld in artikel 1 aanhef en onder c Wmg én de houder is van de AGB-zorginstellingscode die door de zorgverzekeraar aan de NZa is verstrekt ten behoeve van de uitvoering van het macrobeheersinstrument.

 • 3.4 Prestaties verpleging en verzorging

  De prestaties verpleging en verzorging als omschreven in artikel 4.1 tot en met 4.3 van de beleidsregel ‘verpleging en verzorging’. Alsmede de prestaties op basis van de ‘Beleidsregel experiment regelarme instellingen Zvw’, de ‘Beleidsregel ketenzorg dementie Zvw’ en de ‘Beleidsregel Regiefunctie complexe wondzorg’, voor zover die prestaties betrekking hebben op (i) zorg omschreven bij of krachtens artikel 2.10 van het Besluit zorgverzekering en op (ii) intensieve kindzorg als bedoeld in artikel 3.11 hierna.

 • 3.5 Zorgverzekeringsfonds

  Het fonds bedoeld in artikel 39 van de Zorgverzekeringswet.

 • 3.6 Budgettair kader zorg

  Door het Ministerie van VWS jaarlijks vastgesteld macrokader dat de beschikbare middelen per jaar omvat voor een bepaald type zorg.

 • 3.7 Macrobeheersinstrument

  Instrument waarmee op grond van artikel 35, zevende lid en artikel 50, tweede lid, van de Wmg, ontstane overschrijdingen op het BKZ achteraf kunnen worden geredresseerd.

 • 3.8 Macro-omzetgrens

  De bovengrens als bedoeld in artikel 50, tweede lid, onder c, van de Wmg.

 • 3.9 Gerealiseerde omzet

  De gehonoreerde omzet in jaar t1 verkregen uit declaratie van de prestaties verpleging en verzorging.

 • 3.10 Zorgverzekeraar

  Een verzekeraar als bedoeld in artikel 1, onder b, van de Zorgverzekeringswet.

 • 3.11 Intensieve kindzorg

  Intensieve kindzorg is zorg aan verzekerden tot 18 jaar met complexe somatische problematiek of een lichamelijke handicap waarbij:

  • a. Sprake is van behoefte aan permanent toezicht, of;

  • b. Vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid beschikbaar moet zijn en die zorg gepaard gaat met een of meer specifieke verpleegkundige handelingen.

  Het betreft niet alleen zorg als bedoeld in artikel 2.10 Bzv, maar ook vervoer, pedagogische ondersteuning en verblijf die aan genoemde verzekerden wordt verleend op basis van andere bepalingen bij of krachtens de Zorgverzekeringswet.

  Zoals omschreven in artikel 4.2 van de ‘Beleidsregel Verpleging en verzorging’ gelden voor intensieve kindzorg de prestaties verpleging en verzorging, met uitzondering van de prestatie Wijkgericht werken.

Artikel 4. Administratievoorschriften

De zorgverzekeraar richt haar administratie op een zodanige wijze in dat daaruit kan worden afgeleid:

 • de gerealiseerde omzet als bedoeld in artikel 3, onderdeel 9, van de zorgaanbieder;

 • de AGB-zorginstellingscode behorend bij de gerealiseerde omzet.

Artikel 5. Gegevensverstrekking

 • 1 De zorgverzekeraar verstrekt de NZa een opgave van de gecontracteerde zorg en een inschatting van de ongecontracteerde zorg. De zorgverzekeraar verstrekt deze gegevens vóór 1 december van het jaar t-1.

 • 2 De informatieverstrekking bedoeld in het eerste lid gebeurt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier. In dit formulier staan de benodigde gegevens en inlichtingen vermeld.

 • 3 De zorgverzekeraar informeert de NZa per AGB-zorginstellingscode over het totaal van de gerealiseerde omzet over het jaar t. De zorgverzekeraar verstrekt deze gegevens vóór, doch uiterlijk 1 juni van jaar t+1.

 • 4 De informatieverstrekking bedoeld in het derde lid gebeurt door middel van een door de NZa beschikbaar te stellen formulier. In dit formulier staan de benodigde gegevens en inlichtingen vermeld.

 • 5 De informatieverstrekking bedoeld in het derde lid bestaat ten minste uit de volgende onderdelen:

  • een ondertekend voorblad van het formulier zoals bedoeld in artikel 5.4;

  • naam, adres, woonplaats/vestigingsplaats van de zorgaanbieder in jaar t+1;

  • AGB-zorginstellingscode van de zorgaanbieder;

  • gerealiseerde omzet van de zorgaanbieder;

  • een Excel-versie van het ingediende formulier zoals bedoeld in artikel 5.4, waarbij geldt dat het controlegetal op het Excel-voorblad dient overeen te komen met het ondertekende voorblad;

  • een accountantsverklaring als bedoeld in artikel 7.

Artikel 6. Uitzondering

Artikel 5.3 is niet van toepassing, indien door de NZa in een collectieve beschikking kenbaar is gemaakt dat de bovengrens met betrekking tot de verpleging en verzorging niet is overschreden.

Artikel 7. Accountantscontrole gegevensverstrekking

De zorgverzekeraar draagt er zorg voor dat een accountant als bedoeld in artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek de juistheid van de op grond van het artikel 5 verstrekte gegevens en inlichtingen vaststelt. Dit is overeenkomstig de wijze die is bepaald in de in artikel 5, vierde en vijfde lid, genoemde formulieren en het daarbij beschikbaar te stellen controleprotocol is aangegeven.

Artikel 8. Wijze van gegevensverstrekking

 • 1 De zorgverzekeraar verzendt de opgave als bedoeld in artikel 5 naar het navolgende e-mailadres formulierencure@nza.nl.

 • 2 Het in artikel 5 bedoelde formulier en het in artikel 7 bedoelde

  controleprotocol worden beschikbaar gesteld op de website van de NZa (www.nza.nl).

Artikel 10. Overgangsbepaling

De ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’, met kenmerk NR/CU-722, blijft van toepassing op gedragingen (handelen en nalaten) van zorgaanbieders die onder de werkingssfeer van die regeling vielen en die zijn aangevangen – en al dan niet beëindigd – in de periode dat die regeling gold.

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, tenzij de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014. In dat geval treedt de regeling in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst, en werkt zij terug tot en met 1 januari 2015.

Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Macrobeheersinstrument verpleging en verzorging 2015’.

Nederlandse Zorgautoriteit,

M.A. Ruys

voorzitter Raad van Bestuur

 1. Tenzij anders vermeld, wordt met jaar t boekjaar t bedoeld.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina