Regeling openstelling aanvraagtijdvak en vaststelling subsidieplafond 2015 binnen Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

[Regeling vervalt per 01-01-2020.]
Geldend van 23-05-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 8 januari 2015, nr. 2015-0000000740, tot openstelling van een aanvraagtijdvak in het kalenderjaar 2015 en vaststelling van een subsidieplafond voor dit aanvraagtijdvak in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015

Artikel 1. Opening aanvraagtijdvak

Aanvragen op grond van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 kunnen worden ingediend gedurende de periode van 15 januari 2015 tot en met 15 september 2015.

Artikel 2. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor het aanvraagtijdvak, bedoeld in artikel 1, bedraagt 150 miljoen EUR.

Artikel 3. Wijziging van andere wetgeving

[Red: Wijzigt de Regeling openstelling aanvraagtijdvak en vaststelling subsidieplafond 2014 binnen Regeling cofinanciering sectorplannen.]

Artikel 4. Inwerkingtreding

  • 1 Deze regeling, met uitzondering van artikel 3, treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

  • 2 Artikel 3 treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 21 maart 2014.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 8 januari 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

L.F. Asscher

Terug naar begin van de pagina