Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal der mijnen 2015

[Regeling vervallen per 11-10-2016.]
Geldend van 07-01-2015 t/m 30-04-2016

Besluit van de inspecteur-generaal der mijnen van 5 januari 2015, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de inspecteur-generaal der mijnen van het Staatstoezicht op de Mijnen 2015 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal der mijnen 2015)

De inspecteur-generaal der mijnen,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 11-10-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 11-10-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de inspecteur-generaal: de inspecteur-generaal der mijnen;

 • b. de plaatsvervangend inspecteur-generaal: de plaatsvervangend inspecteur-generaal der mijnen;

 • c. de afdelingshoofden: de hoofden van de afdelingen Operaties, Engineering, Geo-Engineering en Stafbureau;

 • d. het MT-SodM: het collectief van onder a en c bedoelde functionarissen;

 • e. het hoofd Stafbureau: het hoofd Stafbureau van Staatstoezicht op de Mijnen;

 • f. de budgethouders: het hoofd Stafbureau, de medewerker toezicht, belast met de coördinatie van de informatievoorziening en de plaatsvervangend inspecteur-generaal;

 • g. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

[Vervallen per 11-10-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 11-10-2016]

Aan de inspecteur-generaal is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover in het MT-SodM geen overeenstemming is;

 • b. onderwerpen, die een of meer afdelingen van zijn dienstonderdeel raken, tenzij daarover tussen de betrokken afdelingshoofden overeenstemming bestaat;

 • c. aangelegenheden:

  • 1°. ten aanzien waarvan de inspecteur-generaal in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een afdelingshoofd aan de inspecteur-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de inspecteur-generaal door een ander afdelingshoofd moeten worden afgehandeld.

Artikel 3

[Vervallen per 11-10-2016]

 • 1 Aan de plaatsvervangend inspecteur-generaal wordt volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden die de gehele dienst betreffen tot en met een bedrag van € 5.000 per verplichting.

 • 2 Aan de afdelingshoofden wordt, ieder voor zich, machtiging verleend voor het ondertekenen van extern gerichte brieven en andere stukken, niet zijnde besluiten, op zijn werkterrein.

 • 3 Aan de afdelingshoofden van de afdelingen Operaties, Engineering en Geo-engineering wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het ondertekenen van brieven op hun werkterrein naar aanleiding van gehouden inspecties.

 • 4 Aan het hoofd Stafbureau wordt machtiging verleend voor het ondertekenen van brieven op financieel en administratief gebied, op het gebied van huisvesting, personeel & organisatie.

 • 5 Aan de afdelingshoofden wordt voorts, ieder voor zich, volmacht en machtiging verleend voor operationele kosten op hun werkterrein tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting.

 • 6 Aan de afdelingshoofden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • d. het accorderen van aanvragen voor binnenlandse dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting.

Artikel 4

[Vervallen per 11-10-2016]

 • 1 Aan het hoofd Stafbureau wordt volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen op het gebied van opleidingen en tijdelijk personeel, tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting.

 • 2 Aan het hoofd Stafbureau wordt tevens volmacht en machtiging verleend voor het aangaan van financiële verplichtingen op het gebied van bureaukosten en reiskosten tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting en op het gebied van huisvesting tot en met een bedrag van € 5.000 per verplichting.

 • 3 Aan de medewerker toezicht, belast met de coördinatie van de informatievoorziening wordt volmacht en machtiging verleend op het gebied van documentatie en literatuur tot en met een bedrag van € 1.250 per verplichting en op het gebied van hardware, software en telefonie tot en met een bedrag van € 2.500 per verplichting.

§ 3. Vervanging

[Vervallen per 11-10-2016]

Artikel 5

[Vervallen per 11-10-2016]

 • 1 De uit dit besluit voor de afdelingshoofden en de budgethouders voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger.

 • 2 De uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden van de medewerker toezicht, belast met de coördinatie van de informatievoorziening gaan in geval van afwezigheid over op het hoofd Stafbureau.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 11-10-2016]

Artikel 6

[Vervallen per 11-10-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7

[Vervallen per 11-10-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging inspecteur-generaal der mijnen 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 januari 2015

H.A.J.M. van der Meijden

inspecteur-generaal der mijnen

Terug naar begin van de pagina