Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2016

Geldend van 09-09-2016 t/m heden

Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging van de secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken van 5 januari 2015, nr. WJZ / 14200542, voor de hoofddirecteur Interne Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging hoofddirecteur Interne Organisatie van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

Artikel 1

 • 1 Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor beslissingen op bezwaarschriften inzake personeelsaangelegenheden voor zover daarvoor geen mandaat, volmacht en machtiging is verleend aan de directeur Bedrijfsvoering.

 • 2 Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt voorts ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen ten aanzien van medewerkers voor wie salarisschaal 15 of hoger van bijlage B van het BBRA geldt, respectievelijk kandidaten voor functies waarvoor die salarisschalen gelden betreffende:

  • 1°. het aanstellen in vaste of tijdelijke dienst en het beëindigen van vaste of tijdelijke aanstellingen;

  • 2°. het bevorderen naar een hogere salarisschaal;

  • 3°. het verlenen van buitengewoon verlof ten behoeve van het vervullen van een functie bij een internationale volkenrechtelijke organisatie op grond van artikel 34 van het ARAR;

  • 4°. het opdragen van een andere functie op basis van artikel 57 van het ARAR;

  • 5°. het opdragen van tijdelijke andere werkzaamheden op basis van artikel 58 van het ARAR;

  • 6°. het toekennen van een terugkeergarantie, al dan niet op grond van sociaal flankerend beleid;

  • 7°. het toekennen van financiële tegemoetkomingen op grond van sociaal flankerend beleid;

  • 8°. het toekennen van schadeloosstellingen boven een bedrag van € 10 000,00 op grond van artikel 69 van het ARAR;

  • 9°. het opleggen van disciplinaire straffen op grond van artikel 81 van het ARAR;

  • 10°. het schorsen op grond van artikel 91 van het ARAR;

  • 11°. het verminderen van bezoldiging tijdens schorsing op basis van artikel 92 van het ARAR.

Artikel 2

Aan de plaatsvervangend secretaris-generaal wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor de P&O-aangelegenheden ten aanzien van de directeur Bedrijfsvoering, de directeur Dienst ICT Uitvoering en de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging plaatsvervangend secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2016.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 januari 2015

M.R.P.M. Camps

de secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina