Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor PIANOo van het Ministerie van Economische Zaken 2015

[Regeling vervallen per 16-11-2017 met terugwerkende kracht tot en met 26-10-2017.]
Geldend van 07-01-2015 t/m 25-10-2017

Besluit van de directeur PIANOo van 5 januari 2015, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor PIANOo van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor PIANOo van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De directeur van PIANOo,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 16-11-2017]

Artikel 1

[Vervallen per 16-11-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur: de directeur van PIANOo;

 • b. het hoofd: het hoofd TenderNed van PIANOo, tevens plaatsvervangend directeur PIANOo;

 • c. de adviseur bedrijfsvoering: de adviseur bedrijfsvoering van PIANOo;

 • d. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

[Vervallen per 16-11-2017]

Artikel 2

[Vervallen per 16-11-2017]

Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende aangelegenheden ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld.

Artikel 3

[Vervallen per 16-11-2017]

 • 1 Aan het hoofd wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2 Aan het hoofd wordt tevens, voor de onder hem ressorterende medewerkers, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • d. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.

Artikel 4

[Vervallen per 16-11-2017]

Aan de adviseur bedrijfsvoering wordt volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 2.500 per verplichting niet te boven gaat.

§ 3. Slotbepalingen

[Vervallen per 16-11-2017]

Artikel 5

[Vervallen per 16-11-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 6

[Vervallen per 16-11-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor PIANOo van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 5 januari 2015

W.A.B. Stolwijk

directeur van PIANOo

Terug naar begin van de pagina