Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Algemene Economische [...] van het Ministerie van Economische Zaken 2015

[Regeling vervallen per 01-09-2016.]
Geldend van 07-01-2015 t/m 31-08-2016

Besluit van de loco secretaris-generaal van 5 januari 2015, nr. 14209702, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Algemene Economische Politiek van de dienst loco-secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015

De loco secretaris-generaal,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-09-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 01-09-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de loco secretaris-generaal: de loco secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken, tevens de directeur van de directie Algemene Economische Politiek en tevens chief economist van het Ministerie van Economische Zaken;

 • b. de MT-leden: de leden van het managementteam van de directie Algemene Economische Politiek van de dienst loco secretaris-generaal;

 • c. het MT-AEP: het collectief van de onder a en b bedoelde functionarissen;

 • d. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

[Vervallen per 01-09-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 01-09-2016]

Aan de loco secretaris-generaal is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover binnen het MT-AEP geen overeenstemming bestaat;

 • b. aangelegenheden:

  • 1°. ten aanzien waarvan de loco secretaris-generaal in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een lid van het MT-AEP aan de loco secretaris-generaal ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-09-2016]

 • 1 Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de MT-leden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • d. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-09-2016]

Artikel 5

[Vervallen per 01-09-2016]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerst dag na uitgifte van Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 6

[Vervallen per 01-09-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Algemene Economische Politiek van de dienst loco secretaris-generaal van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 5 januari 2015

G. Biessen

loco secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina