Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Geldend van 07-01-2015 t/m heden

Besluit van de directeur van Financieel-Economische Zaken van 5 januari 2015, nr. 14209343, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De directeur Financieel-Economische Zaken,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur: de directeur Financieel-Economische Zaken;

 • b. de MT-leden: de leden van het managementteam van de directie Financieel-Economische Zaken, niet zijnde de directeur;

 • c. het MT-FEZ: het managementteam van de directie Financieel-Economische Zaken, zijnde het collectief van de onder a en b bedoelde functionarissen;

 • d. de teamleiders FDA: de teamleiders van de afdeling Financiële diensten en administratie;

 • e. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

Aan de directeur is voorbehouden het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover binnen het MT-FEZ geen overeenstemming bestaat;

 • b. onderwerpen die aan hem zijn voorbehouden;

 • c. het afwijken van de voor financiële faciliteiten bestaande criteria;

 • d. onderwerpen, ten aanzien waarvan hij mededeling heeft gedaan, dat zij door hem zullen worden behandeld.

Artikel 3

 • 1 Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 niet te boven gaat.

 • 2 Aan de MT-leden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 4

Aan de teamleiders FDA wordt, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

 • b. het verlenen van zwangerschaps- en bevallingsverlof;

 • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

 • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

 • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Financieel-Economische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 januari 2015

N.S.T. Obbink

directeur Financieel-Economische Zaken

Terug naar begin van de pagina