Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bureau Bestuursraad van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Geldend van 07-01-2015 t/m heden

Besluit van de directeur Bureau Bestuursraad van 5 januari 2015, nr. 14210785, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bureau Bestuursraad van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bureau Bestuursraad van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De directeur Bureau Bestuursraad,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur: de directeur Bureau Bestuursraad;

 • b. de MT-leden: de leden van het managementteam van de directie Bureau Bestuursraad, niet zijnde de directeur;

 • c. het MT-Bureau Bestuursraad: het collectief van onder a en b bedoelde functionarissen;

 • d. het bedrag: het bedrag inclusief verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende:

 • a. onderwerpen waarover binnen het MT-Bureau Bestuursraad geen overeenstemming bestaat;

 • b. aangelegenheden:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een lid van het MT-Bureau Bestuursraad aan de directeur ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 3

 • 1 Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de MT-leden wordt voorts, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers, tevens ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings-, en ouderschapsverlof;

  • c. het accorderen van P-Direct aanvragen;

  • d. het aangaan en afhandelen van verplichtingen inzake de opleiding van personeel en het accorderen van de desbetreffende betalingen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Bureau Bestuursraad van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 5 januari 2015

E.A. Smith

directeur Bureau Bestuursraad

Terug naar begin van de pagina