Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Geldend van 07-01-2015 t/m heden

Besluit van de directeur Communicatie van 5 januari 2015, nr. 14199495, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De directeur Communicatie,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur: de directeur Communicatie;

 • b. de MT-leden: leden van het managementteam van de directie Communicatie niet zijnde de directeur;

 • c. het MT-DC: het collectief van de onder a en b bedoelde functionarissen;

 • d. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover binnen het MT-DC geen overeenstemming bestaat;

 • b. aangelegenheden:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een lid van het MT-DC aan de directeur ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 3

 • 1 Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 niet te boven gaat.

 • 2 Aan de MT-leden wordt voorts, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallingsverlof- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 5

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 6

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging voor de directie Communicatie van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 januari 2015

J.F.C.J. van den Broek

directeur Communicatie

Terug naar begin van de pagina