Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Geldend van 20-02-2016 t/m heden

Besluit van de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom van 5 januari 2015, betreffende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging aan het Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur-hoofdinspecteur: de directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom;

 • b. de hoofden:

  • hoofd van de hoofdafdeling Spectrummanagement;

  • hoofd van de hoofdafdeling Toezicht;

  • hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken;

  • hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering;

  • hoofd van de stafafdeling Strategie en Communicatie.

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

 • 1 Aan de hoofden wordt, ieder voor zich, ondermandaat volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op hun werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 25.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de hoofden wordt voorts, ieder voor zich, tevens ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor de volgende P&O-aangelegenheden:

  • a. het verlenen van vakantie, kort buitengewoon verlof, zwangerschaps- en bevallingsverlof;

  • b. het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.

 • 3 In uitzondering op het eerste en tweede lid geldt het ondermandaat, de volmacht en machtiging niet voor aangelegenheden:

  • a. ten aanzien waarvan de directeur-hoofdinspecteur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • b. die door een hoofd aan de directeur-hoofdinspecteur ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de directeur-hoofdinspecteur door een ander hoofd moeten worden behandeld.

Artikel 3

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Innovatie van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Media van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Netwerken van de hoofdafdeling Spectrummanagement, het hoofd van de afdeling Veiligheid van de hoofdafdeling Spectrummanagement en het hoofd van de afdeling Markttoegang van de hoofdafdeling Spectrummanagement wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 In uitzondering op het eerste lid geldt het ondermandaat, de volmacht en machtiging niet voor aangelegenheden:

  • a. ten aanzien waarvan de directeur-hoofdinspecteur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • b. die door een functionaris als bedoeld in het eerste lid aan de directeur-hoofdinspecteur of aan het hoofd van de hoofdafdeling Spectrummanagement ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 4

 • 1 Aan het hoofd van de afdeling Toezichtsbeleid en Sancties van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Markttoezicht van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Veiligheid van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Media en Netwerken van de hoofdafdeling Toezicht, het hoofd van de afdeling Monitoring en Analyse centrum van de hoofdafdeling Toezicht en het hoofd van de afdeling Metrologie en Waarborg van de hoofdafdeling Toezicht wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 In uitzondering op het eerste lid geldt het ondermandaat, de volmacht en de machtiging niet voor aangelegenheden:

  • a. ten aanzien waarvan de directeur-hoofdinspecteur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • b. die door een functionaris als bedoeld in het eerste lid aan de directeur-hoofdinspecteur of aan het hoofd van de hoofdafdeling Toezicht ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 5

Aan het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het behandelen van bezwaar- en beroepschriften, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep;

 • b. het behandelen van en het beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur.

Artikel 6

Aan het hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

 • a. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel overeenkomstig de door het hoofd van dienst daartoe vastgestelde opleidingsplan;

 • b. het besluiten op verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor de opleiding van personeel;

 • c. het aangaan van verplichtingen inzake het inhuren van tijdelijk personeel binnen het door het hoofd van dienst daartoe vastgesteld jaarbudget;

 • d. het besluiten op verzoeken om betaling, voortvloeiend uit verplichtingen die zijn aangegaan voor het inhuren van tijdelijk personeel.

Artikel 7

Aan het hoofd van de clusters Facilitair management, Informatiemanagement en Inkoop van de stafafdeling Bedrijfsvoering en aan het plaatsvervangend hoofd van de stafafdeling Bedrijfsvoering wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 5.000 per verplichting niet te boven gaat.

Artikel 8

Aan de coördinator Caribisch Nederland wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

§ 3. Vervanging

Artikel 9

 • 1 De uit dit besluit voor de hoofden voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervangers, met uitzondering van de bevoegdheden van het hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken ten aanzien van aangelegenheden met betrekking tot de Wet telecommunicatievoorzieningen BES.

 • 2 De uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden van de coördinator Caribisch Nederland gaan in geval van zijn afwezigheid over op hoofd van de hoofdafdeling Juridische Zaken.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Groningen, 5 januari 2015

P.A. Spijkerman

directeur-hoofdinspecteur van het Agentschap Telecom

Terug naar begin van de pagina