Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Energie, [...] Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken 2015

Geldend van 31-03-2018 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging van 5 januari 2015, nr. 14210871, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur-generaal: de directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging;

 • b. de plaatsvervangend directeur-generaal: de plaatsvervangend directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging;

 • c. de directeuren: de directeuren van het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging;

 • d. de plaatsvervangende directeuren: de plaatsvervangend directeuren van het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging;

 • e. het MT-ETM: het collectief van de onder a tot en met c bedoelde functionarissen;

 • f. de MT-leden van een directie: de plaatsvervangende directeuren en andere leden van het managementteam van een directie van het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging met uitzondering van de directeur en de plaatsvervangend directeur;

 • g. de programmamanager DTC: de programmamanager Digital Trustcenter van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

 • h. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

Artikel 2

Aan de directeur-generaal is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of een privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen die twee of meer directies van zijn dienstonderdeel raken, tenzij daarover tussen de betrokken directeuren overeenstemming bestaat;

 • b. aangelegenheden op het werkterrein van een directeur:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur-generaal in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een directeur aan de directeur-generaal ter afhandeling worden voorgelegd, tenzij zij naar het oordeel van de directeur-generaal door een andere directeur moeten worden behandeld;

Artikel 3

Aan de plaatsvervangend directeur-generaal wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor de aangelegenheden waarvan de directeur-generaal hem de behandeling heeft toevertrouwd.

Artikel 4

 • 1 Aan de directeuren en plaatsvervangend directeuren wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 1.000.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de directeuren en plaatsvervangend directeuren wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings-, en ouderschapsverlof;

  • c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • d. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.

Artikel 5

 • 1 Aan de MT-leden van een directie wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de MT-leden van een directie wordt voorts, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings-, en ouderschapsverlof;

  • c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • d. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 5a

 • 1 Aan de programmamanager DTC wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 50.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de programmamanager DTC wordt tevens voor de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. het verlenen van zwangerschaps-, bevallings-, en ouderschapsverlof;

  • c. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • d. het aangaan van verplichtingen inzake de opleiding van personeel;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.

§ 3. Vervanging

Artikel 6

 • 1 De uit dit besluit voor de directeuren voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op hun plaatsvervanger. Bij afwezigheid van zowel de directeur als zijn plaatsvervanger gaan de uit dit besluit voortvloeiende bevoegdheden over op een ander lid van het betrokken management-team.

 • 2 De uit dit besluit voor de programmamanager DTC voortvloeiende bevoegdheden gaan in geval van afwezigheid over op een aangewezen lid van het betrokken management-team.

§ 4. Slotbepalingen

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor het directoraat-generaal voor Energie, Telecom en Mededinging van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

‘s-Gravenhage, 5 januari 2015

M.E.P. Dierikx

directeur-generaal van Energie, Telecom en Mededinging

Terug naar begin van de pagina