Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2015

[Regeling vervallen per 01-12-2015 met terugwerkende kracht tot en met 01-03-2015.]
Geldend van 07-01-2015 t/m 28-02-2015

Besluit van de directeur van de Dienst ICT Uitvoering van 5 januari 2015, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2015)

De directeur van de Dienst ICT Uitvoering,

Gelet op artikel 18 van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015;

Besluit:

§ 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 1

[Vervallen per 01-12-2015]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de directeur: de directeur van de Dienst ICT Uitvoering;

 • b. de plaatsvervangend directeur: de plaatsvervangend directeur van de Dienst ICT Uitvoering;

 • c. de Chief Financial Officer: de Chief Financial Officer van de Dienst ICT Uitvoering;

 • d. de MT-leden: de leden van het managementteam van de Dienst ICT Uitvoering, niet zijnde de directeur en de plaatsvervangend directeur;

 • e. het MT-Dienst ICT Uitvoering: het collectief van onder a tot en met d bedoelde functionarissen;

 • f. de teamleiders: de teamleiders van de Dienst ICT Uitvoering;

 • g. de clusterleiders: de clusterleiders van de Dienst ICT Uitvoering;

 • h. het bedrag: het bedrag inclusief de verschuldigde omzetbelasting (BTW).

§ 2. Taakverdeling

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 2

[Vervallen per 01-12-2015]

Aan de directeur is voorbehouden: het nemen van besluiten, het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en het verrichten van andere handelingen dan een besluit of privaatrechtelijke rechtshandeling betreffende de volgende aangelegenheden:

 • a. onderwerpen waarover binnen het MT-Dienst ICT Uitvoering geen overeenstemming bestaat;

 • b. aangelegenheden:

  • 1°. ten aanzien waarvan de directeur in een incidenteel geval mededeling heeft gedaan dat zij door hem zullen worden behandeld, of

  • 2°. die door een lid van het MT-Dienst ICT Uitvoering aan de directeur ter afhandeling worden voorgelegd.

Artikel 3

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Aan de plaatsvervangend directeur wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein.

 • 2 Aan de plaatsvervangend directeur wordt tevens voor de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen en buiten de Europese Unie.

Artikel 4

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Aan de Chief Financial Officer wordt ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 500.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de Chief Financial Officer wordt tevens, voor de onder hem ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 5

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Aan de MT-leden wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein, met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 129.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de MT-leden wordt tevens, ieder voor zich, voor de onder hen ressorterende medewerkers ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

Artikel 6

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 Aan de teamleiders van de Dienst ICT Uitvoering wordt, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor aangelegenheden op zijn werkterrein met dien verstande dat het aangaan van financiële verplichtingen een bedrag van € 24.000 per verplichting niet te boven gaat.

 • 2 Aan de teamleiders wordt voorts, ieder voor zich, ondermandaat, volmacht en machtiging verleend voor:

  • a. het verlenen van verlof en kort buitengewoon verlof;

  • b. zwangerschaps-, bevallings- en ouderschapsverlof;

  • c. het aangaan van verplichtingen en het afhandelen van verzoeken inzake de opleiding van personeel;

  • d. het accorderen van P-Direkt aanvragen;

  • e. het accorderen van aanvragen voor dienstreizen en het goedkeuren van reiskostendeclaraties binnen de Europese Unie.

§ 3. Vervanging

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 7

[Vervallen per 01-12-2015]

 • 1 De uit dit besluit voor een MT-lid voortvloeiende bevoegdheden gaan bij afwezigheid over op een door de directeur aangewezen teamleider.

 • 2 De uit dit besluit voor een teamleider voortvloeiende bevoegdheden gaan bij afwezigheid over op een door de directeur aangewezen andere teamleider.

§ 4. Slotbepalingen

[Vervallen per 01-12-2015]

Artikel 8

[Vervallen per 01-12-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 9

[Vervallen per 01-12-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging voor de Dienst ICT Uitvoering van het Ministerie van Economische Zaken 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 5 januari 2015

W.J. Zwalve

directeur van de Dienst ICT Uitvoering

Terug naar begin van de pagina