Besluit inzake volginnovatie 2014

[Regeling materieel uitgewerkt per 07-01-2017.]
Geldend van 07-01-2015 t/m heden

Besluit inzake volginnovatie 2014

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op de incidentele subsidieverlening op basis van artikel 2, tweede lid en artikel 4 van de Kaderwet EZ-subsidies, voor zover betrekking hebbend op innovatiegelden;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 1, eerste lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014:

 • 12. Innovatiekredieten (Klinische ontwikkelingsprojecten);

 • 13. Innovatiekredieten (Technische ontwikkelingsprojecten);

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 3, eerste en tweede lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014:

 • 9. MIT ipc, Bijlage 3 Logistiek, Thema’s 1 t/m 5;

 • 32. MIT-ipc, Bijlage 7 Creatief, 1 t/m 6, A t/m D en a t/m d, IPC 1 t/m 6, A t/m D en a of b;

Gelet op de navolgende onderdelen van artikel 4, eerste en tweede lid, van de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014:

 • 1. BBE Innovatieproject;

 • 2. BBE-KEW project;

 • 4. GG-project;

 • 5. GG-project;

 • 9. Early adopterproject;

 • 13. DEI-project;

 • 14. Systeemintegratieproject (1. Hybride energie-infrastructuren en energieopslag, 2. Keteninteracties);

 • 15. Jip-energiebesparing industrieproject (Nieuwe generatie scheidingstechnologie als vervanging van energie-intensieve destillatie, Intensifiëren van processen en optimaliseren van warmte- en stofoverdracht, Energie-efficiënte manier van gasscheiding en gasbehandeling, Verwijderen van waardevolle componenten uit waterstromen, en ontwikkelen van alternatieven voor huidige energie-intensieve behandelingsmethoden zoals verdamping, Nieuwe generatie warmtegebruik systemen);

 • 17. Smart grids-project (1. Energiemanagement voor flexibiliteit in het energiesysteem, 2. Informatie en Control Systems voor flexibiliteit in de energie-infrastructuur);

 • 18. Energiebesparing industrie: Early adopterproject.

Gelet op artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Op grond van het vorenstaande worden van alle verleende innovatiegelden in het kader van de uitvoering van bovengenoemde regelingen, de gegevens gepubliceerd met betrekking tot:

  In alle gevallen:

  • Aanvrager/ penvoerder;

  • Postcode van aanvrager/ penvoerder;

  • Verleend bedrag in euro’s;

  • Jaar van verlening;

  • Programma of regeling (beleidsinstrument op de Rijksbegroting);

  Voor zover door de aanvrager reeds toestemming is verleend:

  • Projecttitel;

  • Projectomschrijving;

  • Medeaanvragers/ Partner(s);

  • Projectvideo;

  • Projectdocumentatie;

  De gegevens worden niet eerder dan drie weken na de bekendmaking van dit besluit gepubliceerd op website www.volginnovatie.nl en op de website www.rvo.nl Wanneer binnen die drie weken een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend tot schorsing van het besluit tot openbaarmaking, vindt verstrekking in elk geval niet eerder plaats dan na de rechterlijke uitspraak op genoemd verzoek.

 • 2 De gegevens, bedoeld in het eerste lid, hebben uitsluitend betrekking op rechtspersonen.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

’ s-Gravenhage, 15 december 2014

De

Minister

van Economische Zaken,
namens deze:

M.R.P.M. Camps,

secretaris-generaal

Terug naar begin van de pagina