Regeling transparantie contracteerproces Wlz

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 03-01-2015 t/m 31-12-2015

Regeling Transparantie contracteerproces Wlz

Ingevolge artikelen 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en artikel 4.2.2. van de Wet langdurige zorg (Wlz) is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van transparantie rondom het contracteerproces.

Artikel 1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze beleidsregel is van toepassing op de zorg of dienst als omschreven bij of krachtens de Wet langdurige zorg (Wlz) die wordt geleverd door zorgaanbieders die op grond van de Wet toelating zorginstellingen zijn toegelaten voor één of meer van de zorgvormen persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling of verblijf als omschreven in de Wlz.

Deze beleidsregel is tevens van toepassing op een natuurlijke persoon,

indien en voor zover deze persoon een of meer van de navolgende

vormen van zorg levert: persoonlijke verzorging, verpleging,

begeleiding en behandeling als bedoeld in artikel 3.1.1, eerste lid, onderdelen b en c, Wlz.

Artikel 2. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

Artikel 3. Transparantie van modellen van overeenkomsten

[Vervallen per 01-01-2016]

Een Wlz-uitvoerder maakt voorafgaand aan de onderhandelingen over een overeenkomst bekend volgens welke modellen hij aan zorgaanbieders overeenkomsten aanbiedt.

Artikel 4. Transparantie financieel beslag overeenkomsten

[Vervallen per 01-01-2016]

Een Wlz-uitvoerder maakt aan de zorgaanbieders met wie een overeenkomst is gesloten voorafgaand aan de indiening van de tariefaanvragen de som bekend van de in de zorgkantoorregio overeengekomen budgetten.

Artikel 5. Intrekking oude regel

[Vervallen per 01-01-2016]

Gelijktijdig met de inwerkingtreding van deze nadere regel wordt de Nadere regel Transparantie contracteerproces AWBZ, met kenmerk CA/NR-100.078 ingetrokken.

Artikel 6. Overgangsbepaling

[Vervallen per 01-01-2016]

De Nadere regel Transparantie contracteerproces AWBZ, met kenmerk CA/NR-100.078, blijft van toepassing op besluiten en aangelegenheden die hun grondslag vinden in die nadere regel en die betrekking hebben op de periode waarvoor die nadere regel gold.

Artikel 7. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2015, tenzij de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wmg, wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2014, in welk geval de regeling in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling wordt geplaatst, en terugwerkt tot en met 1 januari 2015.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling transparantie contracteerproces Wlz’.

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Zorgautoriteit,

M.A. Ruys

voorzitter Raad van Bestuur a.i.

Terug naar begin van de pagina