Tarievenbesluit Ctgb 2015

[Regeling vervallen per 01-01-2016.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2015

Tarievenbesluit Ctgb 2015

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

Besluit om de tarieven, verschuldigd in verband met de uitvoering van zijn wettelijke taken en overige diensten, vast te stellen als beschreven in dit besluit en de daarbij behorende bijlagen:

Hoofdstuk 1. – Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

 • a. Gewasbeschermingsverordening: verordening (EG) 1107/2009 van het Europees parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad

 • b. Gewasbeschermingsrichtlijn: richtlijn 91/414/EEG van de Raad van 15 juli 2991 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen

 • c. Biocidenverordening: verordening (EU) 528/2012 van het Europees parlement en de Raad van 22 mei 2012

 • d. Biocidenrichtlijn: Richtlijn 98/8/EG van het Europese parlement en de Raad van 16 februari 1998 betreffende het op de markt brengen van biociden

 • e. de wet: Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • f. de regeling: regeling gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • g. het college: het in artikel 3 van de wet bedoelde College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden

 • h. Onze Minister; de in artikel 1, van de wet bedoelde Minister

 • i. nieuwe werkzame stof:

  • i. (gewasbeschermingsmiddelen)

   • 1. een werkzame stof als bedoeld in artikel 30 Gewasbeschermingsverordening, of

   • 2. een werkzame stof die niet blijkens uitvoeringsverordening (EU) 540/2011 is goedgekeurd en die op 15 juli 1993 nog niet op de markt was en daarmee niet ingevolge een communautaire maatregel is gelijkgesteld

  • ii. (biociden) werkzame stof als bedoeld in artikel 3 eerste lid onder e van de Verordening

 • j. zonale aanvragen: aanvragen tot wijziging/toelating van gewasbeschermingsmiddelen, die op grond van artikel 33 van de Gewasbeschermingsverordening middels de daar beschreven (inter)zonale beoordelingswijze worden behandeld

 • k. Europese aanvagen: aanvragen tot goedkeuring of wijziging van de goedkeuring van een werkzame stof, als bedoeld in artikel 7 van de Gewasbeschermingsverordening.

Hoofdstuk 2. – Overige bepalingen

[Vervallen per 01-01-2016]

2. Overgangsregime

[Vervallen per 01-01-2016]

De op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit aanhangige aanvragen worden met ingang van dat tijdstip overeenkomstig de bepalingen van dit besluit behandeld.

4. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit treedt, voor zover nodig met terugwerkende kracht, in werking op 1 januari 2015, na goedkeuring door Onze Minister en plaatsing van dit besluit in de Staatscourant.

5. Citeertitel

[Vervallen per 01-01-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als “Tarievenbesluit Ctgb 2015”.

Vastgesteld door het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden op 26 november 2014.

Het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden,

voor deze,

de Voorzitter,

ir. J.F. de Leeuw

Hoofdstuk 3. – Tarieven servicedesk

[Vervallen per 01-01-2016]

Verzoeken

Categorie

Omschrijving

Tarief 2015

1

Tot 1 uur

€ 118,–

2

Tot 2 uur

€ 236,–

3

Tot 4 uur

€ 472,–

4

Tot 6 uur

€ 708,–

5

Tot 8 uur

€ 944,–

6

Tot 10 uur

€ 1.180,–

7

Tot 12 uur

€ 1.460,–

8

Vanaf 12 uur

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

9

Request for meeting

Werkelijke kosten o.b.v. nacalculatie

10

Pre-submission meeting

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 10.000,–

11

Voorlichtingsbijeenkomst (algemeen)

€ 175,–

12

Workshop

PM

Hoofdstuk 4. – Gewasbescherming

[Vervallen per 01-01-2016]

Tarieven aanvragen gewasbescherming, middelaanvragen

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2015

     

ZTG, ZVTG, ZWTG, ZWXTG, ZTHG, ZRG, ZETG, ZEVTG, ZERG, ZEWTG, ZETHG, ZOVTG, ZEOVTG

Aanvragen Ctgb rapporteur (NL is ZRMS)

 
 

In behandelingname (voorschot type 1)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 30.000,–

 

In behandelingname (voorschot type 2)

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 50.000,–

     

NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLWTG

Aanvraag Ctgb geen rapporteur (NL is CMS) #

€ 8.260,00

NLWERGU, NLWERGV, NLWERGZ, NLWERG

Aanvraag Wederzijdse erkenning #

€ 3.775,–

NLKUG, NLKUGH

Aanvraag tot uitbreiding in NL (niet zonaal) van een bestaande toelating met alleen Kleine Toepassingen#

€ 5.250,–

THG, TGV, UGV

Aanvraag tot herregistratie/ voorlopige toelating (niet zonaal) #

€ 6.375,–

NLWG

Nationale aanvraag tot wijziging (nationaal addendum) toelating

gewasbeschermingsmiddel#

€ 2.360,–

     
 

# De beoordelingstarieven voor deze aanvraagtypen zijn gebaseerd op aanvragen met 1 werkzame stof, tot en met 5 toepassingen en 1 dRR

 
Tarieven overige aanvragen gewasbescherming

Aanvraagtype

Omschrijving

Tarief 2015

CLP

Classificatie en labelling

€ 235,–

MRL

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Residu Limiet

€ 770,–

MTR

Aanvragen tot afleiden van Maximaal Toelaatbaar Risico

€ 770,–

AG, VAG, UAG

Aanvraag afgeleide toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide

€ 770,–

NLWERGV

Verlening wederzijdse erkenning (administratief)

€ 770,–

PAG, VPAG, UPAG, BPAG

Aanvraag parallel vergunning, verlenging parallel vergunning, uitbreiding parallel vergunning of nieuwe batch voor parallel handel

€ 770,–

TT

Aanvraag toevoegingsstof

€ 770,–

PWSG

Aanvraag Equivalence assessment gewasbeschermingsmiddel en/of wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof van een gewasbeschermingsmiddel

€ 770,–

WSGNW

Aanvraag voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling

€ 770,–

NLWATG

Aanvraag voor nationale wijziging van een toelating voor gewasbeschermingsmiddel (waarbij GAP niet wijzigt en er geen risicobeoordeling nodig is)

€ 945,–

WNT, WNAW, OT

Aanvraag wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 235,–

WYG

Aanvraag wijziging verpakking, wijziging etikettering, administratieve wijzigingen

€ 235,–

EXV

Exportverklaring

€ 235,–

PGN

Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij de behandelde gewassen niet in de voedselketen komen

€ 235,–

PGR

Aanvraag vrijstelling voor proefdoeleinden gewasbescherming waarbij het de bedoeling is dat de behandelde gewassen in de voedselketen komen, basisbedrag

€ 295,–

PGR

Aanvullend bedrag per 5 gewassen die men in de voedselketen wil brengen

€ 120,–

VIG

Verzoek Inlichtingen dierproeven

€ 470,–

-

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

     

WGH, WGF, WGI

Omzetting WGGA naar WG of update WG

 
 

Toelatinghouder levert zelf WG aan en voldoet aan onderstaande voorwaarden

€ 770,–

 

Toelatinghouder levert WG niet aan of WG voldoet niet aan onderstaande voorwaarden

€ 1.180,–

 

Omzetting van WGGA naar of update van WG voor parallele vergunningen of gewijzigde toelatingen

€ 355,–

IKV

Inkennisstellingsverplichting

 
 

Verordening 1107/2009 artikel 56, eerste lid of vierde lid (inhoudelijk) (voorschot)*

€ 770,–

 

Verordening 1107/2009 artikel 56, vierde lid (administratief)

€ 235,–

     

JV

Jaarlijkse Vergoeding

€ 1.300,–

     
 

Vergelijkende beoordeling gewas cf. Verordening 1107/2009

Werkelijke kosten

Tarieven aanvragen tot goedkeuring van werkzame stoffen gewasbescherming

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Tarief 2015

TGEURAP

Aanvraag

Kosten

Aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof

€ 12.500,–

   

Aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof

€ 9.000,–

TGEUCORA

 

Co-rapporteur (type AIR) werkzaamheden *

€ 12.500,–

TGEURAP

Samenvatten en beoordelen (opstellen monograph)

Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring of verlenging van een werkzame stof) (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 150.000,–

   

Samenvatten en beoordelen (aanvraag tot goedkeuring van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof) (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 40.000,–

   

Beoordeling confirmatory data (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 15.000,–

TGEUCORA

 

Co-rapporteur (type AIR): samenvatten en beoordelen (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 50.000,–

TGEURAP

Overige werkzaam

heden (aanvullend verslag)

Werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 75.000,–

   

Werkzaamheden ter afronding van een werkzame stof bestaande uit micro-organismen, feromonen dan wel een daarmee vergelijkbare stof van de Europese besluitvorming (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 22.000,–

TGEUCORA

 

Co-rapporteur (type AIR) werkzaamheden ter afronding van een goedkeuring of een verlenging van de aanvraag van een werkzame stof (Europese besluitvorming) (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 25.000,–

   

* Nacalculatie

Werkelijke kosten

Tarieven beoordelen gewasbescherming

[Vervallen per 01-01-2016]

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en aanvragen waarbij uitsluitend het nationaal addendum wordt beoordeeld NLWERG, NLWERGU, NLWERGV, NLWERGZ, NLWTG, NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLWG

Aspect

Tarief 2015

Werkzaamheid

€ 945,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 710,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 470,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.125,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.770,–

Ecotoxicologie

€ 2.360,–

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.770,–

   

Totaal

€ 10.150,–

T.b.v. Aanvragen tot wederzijdse erkenning en nationaal addendum voor middelen o.b.v. micro-organismen, plantenextracten, feromonen dan wel hiermee vergelijkbare stoffen NLWERG, NLWERGU, NLWERGV, NLWERGZ, NLWTG, NLTG, NLTHG, NLRG, NLVTG, NLWG

Aspect

Tarief 2015

Werkzaamheid

€ 1.445,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 945,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 1.180,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

-

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.180,–

Ecotoxicologie

-

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.770,–

   

Totaal

€ 6.490,–

T.b.v. Aanvragen uitbreiding met kleine toepassing NLKUG, NLKUGH

Aspect

Tarief 2015

Werkzaamheid

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 235,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.595,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.595,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 1.890,–

Ecotoxicologie

€ 3.070,–

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.770,–

   

Totaal

€ 12.155,–

Tarieven beoordelen algemeen THG, TGV, MRL, MTR, IKV, TG, UG, UGV, en overige aanvragen

Aspect

Tarief 2015

Werkzaamheid

€ 1.415,–

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 945,–

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.360,–

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.240,–

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.125,–

Ecotoxicologie

€ 4.130,–

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.770,–

   

Totaal

€ 14.985,–

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen

Aspect

Tarief 2015

Per extra werkzame stof

€ 1.650,–

Per 1 tot en met 5 extra toepassingen

€ 710,–

Extra dRR

€ 8.260,–

Inperking tijdens de beoordeling (bijv. tussentijdse wijziging WG/GAP, wijziging in toepassing etc zonder aanpassing beoordeling.)

€ 944,–

Toepassing van Guidance Document aquatische organismen

€ 944,–

Toepassing van Guidance Document vogels en zoogdieren

€ 1.416,–

   
Tarieven beoordeling overig

Aspect

Tarief 2015

Beoordeling criteria ten aanzien van het welzijn van te bestrijden dieren

Werkelijke kosten

EU MRL beoordelingen n.a.v. art 12 (beoordelingskosten)

€ 590,–

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot middelgegevens

Aspect

OECD code

Omschrijving

Tarief 2015/ Prijs per studie

wzh

3 t/m 3.9 en 6

de werkzaamheid van het beschermingsmiddel

werkelijke kosten

tox

7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3 / 7.1.14 / 7.1.5 / 7.1.6

bepaling acute orale toxiciteit / percutane toxiciteit / inhalatoire toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie / sensibilisatie van de huid, per studie

€ 118,–

tox

7.1.7

studie naar combinaties van middelen

werkelijke kosten

tox

7.3.1 t/m 7.5.4

gegevens over blootstelling

€ 1.350,–

tox

7.6.1 / 7.6.2

in vivo / in vitro onderzoek naar dermale absorptie, per studie

€ 1.350,–

res

8.1.1

aantal gewasgroepen waarvan gegevens over de storagestability zijn geleverd, per studie

€ 675,–

res

8.2

aantal gewasgroepen waarvoor gegevens metabolisme en kinetiek bij planten, per studie

€ 1.350,–

res

8.2

metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.350,–

res

8.3

aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd, per studie

€ 170,–

res

8.4.1 / 8.4.2 / 8.4.3 / 8.4.

onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.350,–

res

8.5.2

pulp en balans studie / follow-up studie, per studie

€ 675,–

res

8.5.1

eigenschappen van het residu

€ 675,–

res

8.6

bepaling van residuen in volggewassen

€ 1.350,–

res

8.7

aantal gewasgroepen afleiden MRL, per (groeps)MRL

€ 340,–

fat

9.1.1 / 9.1.2

aerobe afbraaksnelheidstudie / anaerobe afbraak snelheidstudie, per studie

€ 675,–

fat

9.10

Monitoring gegevens/aanvullend onderzoek

werkelijke kosten

fat

9.2.2

bodemresidustudie

€ 675,–

fat

9.2.3

bodemaccumulatiestudie

€ 1.350,–

fat

9.2.1

bodemdissipatiestudie

€ 1.690,–

fat

9.3.1

uitspoeling uit kolommen

€ 675,–

fat

9.3.2 / 9.3.3

lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie

€ 2.025,–

fat

9.3.3

standaardisatiestudie lysimeter / uitspoeling, per studie

€ 2.025,–

fat

- / 9.9

kinetische evaluatie (algemeen) / omzettingssnelheid en -route (in de lucht), per studie

€ 675,–

eco

10.6.2

acute toxiciteit regenwormen

€ 505,–

eco

10.1.6

acute orale toxiciteit voor vogels

€ 505,–

eco

10.1.8 / 10.3.2.2.

bepaling acceptatie lokaas, granulaten of behandeld zaad, per studie

€ 1.690,–

eco

10.1.9 / 10.3.2.3.

bepaling effecten secundaire vergiftiging, per studie

€ 2.700,–

eco

10.1.7 / 10.3.3.

proeven onder veldomstandigheden, per studie

€ 4.390,–

eco

10.2.2.1 / 10.2.2.2 / 10.2.2.3

acute toxiciteit voor vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen, per studie

€ 505,–

eco

10.2.5.1 / 10.2.5.2 / 10.2.5.3

chronische blootstelling vis / aanvullende studie aquatische organismen (Early Life Stage) / id (Fish Life Cycle Test), per studie

€ 675,–

eco

10.2.6.1a

chronische toxiciteit daphnia 21 dagen

€ 675,–

eco

10.2.3

microcosmos-/mesocosmosstudie, per studie

€ 675,–

eco

10.2.6-7 / 10.7.2 / 10.8 / 10.9

aanvullend onderzoek effecten (laboratoriumgegevens, veldstudies e.d.) op niet-doelwit organismen (o.a. in bodem), per studie

werkelijke kosten

eco

10.4.3

residuproef met bijen

€ 675,–

eco

10.4.2.1 en 10.4.2.2 samen

acute toxiciteit voor bijen

€ 675,–

eco

10.4.4 / 10.4.5 / 10.4.7

kooiproeven / veldproeven / tunnelproeven met bijen, per studie

€ 2.025,–

eco

10.5.1 / 10.5.2

proeven op standaard / grotere laboratoriumschaal, per studie

€ 675,–

eco

10.5.2

proeven op grotere laboratoriumschaal (aged residue), per studie

€ 675,–

eco

10.5.3 / 10.5.4 / 10.8.1.4.

proeven onder semi-veldomstandigheden / veldproeven (single species) / veldstudies (single species) terrestrische planten, per studie

€ 2.025,–

eco

10.5.4 / 10.8.1.4.

veldproeven, veldstudies (multispecies) (o.a. terrestrische planten), per studie

€ 675,–

eco

10.6.3 / 10.6.5

subletale effecten / bioconcentratie (residu) op regenwormen, per studie

€ 675,–

eco

10.6.6

effecten op andere niet-doelwit macro-organismen in de bodem, per studie

€ 675,–

eco

10.6.7

litterbag studie

€ 1.350,–

eco

10.6.4

veldstudie met regenwormen

€ 2.700,–

eco

10.7.1

stikstofbinding en koolstofmineralisatie, per studie

€ 675,–

eco

10.8.2

laboratoriumgegevens over effecten op aquatic plants, b.v. Lemna, per studie

€ 505,–

eco

10.8.1

laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

€ 675,–

tox

-

overige gegevens met betrekking tot toxicologie

werkelijke kosten

res

-

overige gegevens met betrekking tot residuen

werkelijke kosten

fce, tox, res, ecotox, fate, wkzh

 

overige werkzaamheden

werkelijke kosten

fce, tox, res, ecotox, fate, wkzh

 

evalueren van (al reeds) samengevatte studies

werkelijke kosten

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot stofgegevens

Aspect

OECD code

Omschrijving

Tarief 2015/ Prijs per studie

fce

1 en 4.2

de identiteit van de werkzame stof en bijbehorende analysemethoden

€ 675,–

fce

2

de fysisch chemische eigenschappen van een stof

€ 675,–

wzh

3 t/m 3.6

de werkzaamheid van het beschermingsmiddel

Werkelijke kosten

tox

5.1.

metabolisme en kinetiek in proefdieren

€ 340,–

tox

5.2.1 / 5.2.2 / 5.2.4 / 5.2.5

de toxiciteit van de werkzame stof/metaboliet in proefdieren: bepaling acute orale / percutane toxiciteit / huidirritatie / oogirritatie, per studie

€ 340,–

tox

5.2.6

acute toxiciteit: bepaling van de sensibilisatie van de huid

€ 675,–

tox

5.2.3

toxiciteit in proefdieren: bepaling acute inhalatoire toxiciteit

€ 845,–

tox

5.3.5

kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 dagen bij inhalatoire toediening

€ 1.015,–

tox

5.3.1 / 5.3.2 / 5.3.3 / 5.3.4 / 5.3.7

kortdurend toxiciteitsonderzoek, onderzoek over 28 / 90 dagen bij orale toediening (o.a. rat, 2e huisdier) / 1-2 jaar hond / 28 dagen dermale toediening, per studie

€ 1.350,–

tox

5.3.6 / 5.3.8

kortdurend toxiciteitsonderzoek over 90 dagen inhalatoire / dermale toediening, per studie

€ 1.690,–

tox

5.4.1

genotoxiciteitsproeven in vitro: Salmonella typhimurium terugmutatietest / Escherichia coli terugmutatietest / Saccharomyces cerevisiae genmutatietest / Saccharomyces cerevisiae mitotic recombination assay, per studie

€ 340,–

tox

5.4.2 / 5.4.3

in vitro mammalian cytogenetic test / in vitro sister chromatid exhange assay in mammalian cells / genmutatietest in zoogdiercellen / DNA damage and repair / unscheduled DNA synthesis in mammalian cells, per studie

€ 505,–

tox

5.4.4 / 5.4.5 / 5.4.6

gentoxiciteitsproeven in vivo (lichaamscellen): micronucleus test / mammalian bone marrow cytogenetic test / vlekkentest bij muizen / unscheduled DNA synthesis test with mammalian liver cells / mouse heritable translocation assay / sex-linked recessive lethal test in Drosophila melanogaster / (geslachtscellen) rodent dominant lethal test / (geslachtscellen) mammalian spermatogonial chromosome aberration test, per studie

€ 845,–

tox

5.5.1 / 5.6.1

gentoxiciteit in vivo, toxiciteit bij langdurige blootstelling en carcinogeniteit / in vivo, multigeneratieonderzoek, per studie

€ 2.025,–

tox

5.6.10

onderzoek naar ontwikkelingstoxiciteit (bij rat) / (bij 2e soort, meestal konijn), per studie

€ 1.350,–

tox

5.7.1.

acute neurotoxiciteit bij de rat

€ 1.015,–

tox

5.7.2

onderzoek vertraagd intredende neurotoxiciteit (rat)

€ 1.350,–

tox

5.8/ 5.9/ 5.10

overige toxiciteits- of medische gegevens

Werkelijke kosten

res

6.1/ 6.1.1/ 6.1.2

aantal gewasgroepen waarvoor gegevens over de storage stability zijn geleverd, per studie

€ 675,–

res

6.2.1

gegevens over metabolisme en kinetiek bij planten geleverd, per studie

€ 1.350,–

res

6.2.2 / 6.2.3 / 6.2.4 / 6.2.5

metabolisme en kinetiek bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.350,–

res

6.3

aantal gewasgroepen waarvoor residuproeven zijn geleverd, per studie

€ 170,–

res

6.4.1 / 6.4.2 / 6.4.2 / 6.4.3

onderzoek vervoedering bij kip, geit, koe, varken of overige huisdieren (per studie, per huisdier)

€ 1.350,–

res

6.5.2

pulp en balans studies, follow-up studies

€ 675,–

res

6.5.1

eigenschappen van het residu

€ 1.015,–

res

6.6.1 / 6.6.2

bepaling van residuen in volggewassen (metabolisme) / (veldproeven), per studie

€ 1.350,–

res

6.7

aantal gewasgroepen afleiden MRL, per (groeps)MRL

€ 340,–

fat

7.1.1 / 7.1.2 / 7.1.3

aerobe afbraakroutestudie / anaerobe afbraakroutestudie / bodemfotolyse, per studie

€ 1.015,–

fat

7.12/ 7.13

monitoringgegevens/aanvullend onderzoek environmental fate

Werkelijke kosten

fat

7.2.1 / 7.2.3 / 7.2.2

aerobe afbraaksnelheidstudie 20oC / aerobe afbraaksnelheidstudie 10oC, per studie

€ 1.015,–

fat

7.2.4 / 7.2.5

anaerobe afbraak snelheidstudie

€ 1.015,–

fat

7.3.3

bodemaccumulatiestudie

€ 1.350,–

fat

7.3.1

bodemdissipatiestudie

€ 1.690,–

fat

7.4.1 / 7.4.2

adsorptiestudie / adsorptiestudie aan slibdeeltjes, per studie

€ 1.015,–

fat

7.4.3 / 7.4.4 / 7.6

uitspoeling uit kolommen / fotochemische omzetting in water, per studie

€ 1.015,–

fat

7.4.5

kolomstudies met verouderd residu

€ 1.350,–

fat

7.4.7 / 7.4.8

lysimeteronderzoek / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie

€ 2.025,–

fat

7.4.7 / 7.4.8

(standaardisatiestudie bij) lysimeterstudie / veldonderzoek naar uitspoeling, per studie

€ 2.025,–

fat

7.5 / 7.10

hydrolytische omzetting in water / omzettingssnelheid en -route in de lucht / kinetische evaluatie (algemeen), per studie

€ 675,–

fat

7.7

Ready biodegradability in water

€ 340,–

fat

7.8

omzettingssnelheid en -route in water/sedimentsystemen

€ 1.350,–

fat

7.9

onderzoek in de verzadigde zone

€ 2.025,–

eco

8.1.1 / 8.2.1 / 8.3.1 / 8.4.a / 8.5

acute orale toxiciteit voor vogels / vissen / ongewervelde aquatische organismen / effecten op de groei van algen / effecten op sedimentorganismen, per studie

€ 505,–

eco

8.1.2 / 8.1.3

dieetonderzoek voor vogels (quail or mallard duck) / tweede vogelsoort, per studie

€ 675,–

eco

8.10

stikstofbinding en koolstofmineralisatie

€ 675,–

eco

8.1.4

subchronische en reproductietoxiciteit bij vogels

€ 1.015,–

eco

8.15

invloed op biologische methoden voor de zuivering van afvalwater

€ 675,–

eco

8.16.1

laboratoriumgegevens over effecten op andere niet-doelwitorganismen

Werkelijke kosten

eco

8.16.2

veldstudies effecten op andere niet-doelwitorganismen

Werkelijke kosten

eco

8.2.2 t/m 8.2.5 / 8.2.6

chronische toxiciteit voor vissen / bioconcentratie bij vissen, per studie

€ 675,–

fat

7.3.2

bodemresidustudie

€ 675,–

eco

8.3.2

chronische toxiciteit ongewervelde aquatische organismen

€ 675,–

eco

8.6a

bepaling effect op waterplanten

€ 675,–

eco

8.7.4

voedingsproef met bijenbroed

€ 675,–

eco

8.7.1/ 8.7.2 samen

acute toxiciteit voor bijen

€ 845,–

eco

8.9.1

acute toxiciteit regenwormen

€ 340,–

eco

8.9.2

subletale effecten op regenwormen

€ 675,–

eco

-

verzoek tot afleiden van een MTR buiten het kader van een aanvraag

€ 845,–

eco

-

laboratoriumgegevens over effecten op niet-doelwitplanten

€ 1.015,–

eco

-

update MTR bodem

€ 3.375,–

eco

-

update MTR water

€ 3.375,–

eco

-

afleiden MTR bodem

€ 340,–

eco

-

afleiden MTR water

€ 10.295,–

res

-

overige gegevens met betrekking tot residuen

Werkelijke kosten

Hoofdstuk 5. – Biociden

[Vervallen per 01-01-2016]

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden onder verordening 528/2012/EU

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Tarief 2015

   

Aanvragen waarbij een volledige beoordeling uitgevoerd moet worden

 

B-UTN, B-UTH

UA-APP

Unie toelating biocide waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

 

B-UTFN, B-UTFH

UA-APP

Unie toelating biocide familie waarbij NL de evaluerende competente autoriteit is (nieuw middel of herregistratie)

 

B-TN, B-TH

NA-APP

Nationale toelating biocide (nieuw middel of herregistratie)

 

B-TFN, BTFH

NA-APP

Nationale toelating biocide familie (nieuw middel of herregistratie)

 

B-TPR, B-TPRF

 

Voorlopige toelating (biocide of familie)

 

B-TR, B-TRF

NA-RNL

Verlenging van een toelating (biocide of familie)

 

B-GW, B-GWF

NA-AAT, NA-MAC

Grote wijziging van een toelating (biocide of familie)

 
       
   

Standaardtarief

 
   

Aanvraagkosten

€ 6.375,–

   

Beoordelingskosten fysisch-chemische eigenschappen en analysemethoden

€ 1.415,–

   

Beoordelingskosten werkzaamheid

€ 4.250,–

   

Beoordelingskosten humane toxicologie

€ 4.250,–

   

Beoordelingskosten milieu

€ 4.250,–

   

Eindoordeel

€ 1.535,–

       
   

Totale kosten voor een 'standaard' aanvraag

€ 22.075,–

       
   

Het standaardtarief voor aanvragen biocide is gebaseerd op een nationale aanvraag (geen Unietoelating), 1 user category, 1 PT, 1 werkzame stof, geen Substance of Concern, geen comparative assessment en geen confidentiality request

 
   

Tarief familie kent dezelfde basis als aanvraag biocide

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Comparative assessment

€ 10.500,–

   

Familie (basistarief)

€ 10.500,–

   

Familie (per familielid)

€ 1.180,–

   

Extra user category

€ 1.650,–

   

Extra PT

€ 1.650,–

   

Extra active substance

€ 1.650,–

   

Substance of concern (per stof)

€ 1.650,–

   

In kader van Unietoelating (NL = eCA)

€ 4.000,–

   

Confidentiality request (per item)

€ 120,–

       
   

Aanvragen voor wederzijdse erkenning (NL is betrokken lidstaat)

 

B-TWENP

B-TWEHP

B-TWENS

B-TWEHS

NA-MRP

NA-MRS

All-in-one tarief voor wederzijdse erkenning van een enkel middel (geen familie)

€ 6.725,–

   

Het standaardtarief wederzijdse erkenning van een familie kent dezelfde basis als aanvraag wederzijdse erkenning van een gewone toelating.

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Familie (per familielid)

€ 825,–

   

Extra user category

€ 825,–

   

Extra PT

€ 825,–

   

Extra active substance

€ 825,–

       
   

Vereenvoudigde toelating (NL = ECA)

 

B-ET, B-ETF

SA-APP

Vereenvoudigde toelating

€ 6.725,–

B-ETN, B-ETFN

SA-APP

Vernieuwing van een vereenvoudigde toelating (enkel middel of familie)

€ 825,–

       
   

Het standaardtarief voor aanvragen biocide is gebaseerd op 1 user category, 1 PT, 1 werkzame stof en geen confidentiality request

 
   

Tarief familie kent dezelfde basis als aanvraag biocide

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Familie (basistarief)

€ 825,–

   

Familie (per familielid)

€ 825,–

   

Extra PT

€ 825,–

   

Extra active substance

€ 825,–

   

Confidentiality request (per item)

€ 120,–

       
   

Vereenvoudigde toelating kennisgeving

 

B-EM

SN-NOT

Kennisgeving (melding) van vereenvoudigde toelating, toegelaten in andere lidstaat

€ 235,–

       
   

Toelating volgens de procedure van 'the same biocidal product'

 

B-S

NA-BBS, NA-BBP

All-in-one tarief voor same biocidal product van een enkel middel (geen familie)

€ 1.535,–

       
   

Het standaardtarief voor aanvragen same biocidal product is gebaseerd op een nationale aanvraag zonder gelijktijdige administratieve wijziging

 
   

Het standaardtarief same biocidal product van een familie kent dezelfde basis als aanvraag same biocidal product van een gewone toelating

 
       
   

Additionele tarieven voor werkzaamheden die niet onder het standaardtarief vallen:

 
   

Familie (per familielid)

€ 235,–

   

Gelijktijdige administratieve wijziging

€ 235,–

       
   

Overige tarieven Biociden

 

B-FL

NA-NPF

Toevoeging van een product aan een biocidefamilie

€ 1.180,–

B-AW

NA-ADC

Wijziging toelating: administratieve wijziging

€ 235,–

B-KW

NA-MIC

Wijziging toelating: kleine wijziging, omzetten WG/GA naar SPC op verzoek toelatinghouder

€ 1.415,–

PB

ET-NOT

Kennisgeving van experiment of proef

€ 470,–

       
   

Vergunning voor parallelhandel

 

PAB,VPAB, UPAB,BPAB

PP-APP

All-in-one tarief

€ 765,–

Tarieven middelaanvragen die afgehandeld worden volgens richtlijn 98/8/EG (aangevraagd voor 1 september 2013

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Tarief 2015

   

Beoordelingskosten

 

THB, TNB

 

Werkzaamheid

€ 1.415,–

THB, TNB

 

Beoordelingskosten fysisch-chemische eigenschappen en analysemethoden

€ 2.060,–

THB, TNB

 

Criteria ten aanzien van de toepasser

€ 2.830,–

THB, TNB

 

Criteria ten aanzien van de volksgezondheid

€ 2.830,–

THB, TNB

 

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 5.430,–

THB, TNB

 

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.535,–

   

Totale beoordelingskosten voor een 'standaard' aanvraag, de aanvraagkosten worden apart in rekening gebracht

€ 16.100,–

Tarieven middelaanvragen en overige werkzaamheden waarbij één of meer bestaande werkzame stoffen, voor de aangevraagde PT's, nog niet zijn opgenomen in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I van Verordening 528/2012/EU

Aanvraagtype

 

Omschrijving

Tarief 2015

   

Aanvraagkosten

 

TB, TBE, UB, WSB

 

Aanvraagkosten toelating, uitbreiding, wijziging

€ 4.720,–

KB

 

Vaststelling kaderformulering

€ 2.360,–

TVB

 

Verlenging

€ 2.595,–

       

TB, TBE, UB, WSB,

 

Beoordelingskosten

 

WYB, TVB

 

Werkzaamheid

€ 1.180,–

   

Fysisch Chemische Eigenschappen van het middel onderscheidenlijk van elk van de daarin voorkomende werkzame stoffen

€ 1.415,–

   

Criteria ten aanzien van de toepasser en volksgezondheid

€ 2.125,–

   

Gedrag en lotgevallen in het milieu

€ 2.125,–

   

Eindoordeel over de toelaatbaarheidsaspecten

€ 1.535,–

   

Totale beoordelingskosten voor een 'standaard' aanvraag, de aanvraagkosten worden apart in rekening gebracht

€ 8.380,–

       

TB, UB, TBE

 

Indien gebruik wordt gemaakt van vergelijkende beoordeling

€ 1.535,–

       
   

Aanvraagkosten en beoordelingskosten gecombineerd

 

DVB

 

Complete beoordeling dringend vereist biocide

€ 10.150,–

       
   

Overige aanvragen

 
   

Indien noodzakelijk kunnen de hierboven genoemde beoordelingskosten extra in rekening gebracht worden.

 

AB, VAB, UAB

 

Toelating, verlenging of uitbreiding afgeleide biocide,

€ 765,–

WWGGA

 

Wijziging WGGA (redactioneel)

€ 765,–

WSBNW

 

Voor een niet wezenlijke wijziging van de samenstelling biocide

€ 765,–

PAB, VPAB, BPAB, UPAB

 

Parallel toelating biocide, verlenging parallel toelating biocide, overige aanvragen betreffende parallel toelating biocide

€ 765,–

WNT, WNAW, OT

 

Wijziging naam toegelaten middel, wijziging naam, adres en/of woonplaats van de toelatinghouder of overschrijving toegelaten middelen naar een ander bedrijf

€ 235,–

WYB

 

Wijziging verpakking, wijziging etikettering van een biocide, overige wijzigingen (redactioneel)

€ 765,–

EXV

 

Exportverklaring

€ 235,–

       

PWSB

 

Wijziging productieproces (inclusief nieuwe/additionele productielocatie) en/ of de plaats van productie van de werkzame stof

€ 945,–

VIB

 

Verzoek om inlichtingen dierproeven biocide

€ 470,–

PB

 

Vrijstelling voor proefdoeleinden biocide

€ 470,–

   

Bemiddeling uitwisseling dierproefgegevens

Werkelijke kosten

       

JV

 

Jaarlijkse vergoeding

 
   

Toelating Biocide

€ 1.195,–

   

Toelating Biocidefamilie (inclusief 1 familielid)

€ 1.195,–

   

Per extra familielid

€ 195,–

   

Voor het aanbieden op de Nederlandse markt van biociden van een productfamilie wordt zowel voor de familie als voor de individuele leden een vergoeding in rekening gebracht.

 
Tarieven aanvragen tot goedkeuring, verlenging en opname in de Unielijst van goedgekeurde stoffen of Annex I (van Verordening 528/2012) van werkzame stoffen

Aanvraagtype

Aanvraagtype R4BP3

Omschrijving

Tarief 2015

EU-B

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Aanvraag tot goedkeuring van een (nieuwe) werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening 528/2012

€ 12.500,–

   

Samenvatten, evalueren en beoordelen

 

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Extra evaluatie en extra beoordelingen (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 250.000,–

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

 

Nacalculatie

Werkelijke kosten

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA

Gemiddelde evaluatie (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 200.000,–

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

 

* Nacalculatie

Werkelijke kosten

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Evaluatie o.b.v. eenvoudig dossier of dossier voor aanvraag inclusie van werkzame stof in Annex I van Verordening 528/2012 (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 100.000,–

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

 

* Nacalculatie

Werkelijke kosten

       
   

Overige werkzaamheden

 

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

AS-APP, AS-RNL, AS-EVA, AN-APP

Werkzaamheden ter afronding van de aanvraag van een werkzame stof of inclusie van een werkzame stof in Annex I van Verordening 528/2012 (Europese besluitvorming) (voorschot)*

Werkelijke kosten met voorschot van

€ 75.000,–

EU-B, TB2EURAP, TB3EURAP, TB4EURAP

 

* Nacalculatie

Werkelijke kosten

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot middelgegevens

Aanvraagtype

Aspect

Omschrijving

Tarief 2015

TB, TBE, UB, WSB, WYB, TVB

werkzaamheid

de werkzaamheid van het bestrijdingsmiddel (per aanvraag)

€ 1.380,–

Alle aanvragen

overige aspecten

samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten

Tarieven voor samenvatten en evalueren van studies met betrekking tot stofgegevens

Aanvraagtype

Aspect

Omschrijving

Tarief 2015

Alle aanvragen

overige aspecten

samen te vatten en/of te evalueren studies voor fysisch-chemische eigenschappen, analysemethoden, werkzaamheid, humane toxicologie en milieu

werkelijke kosten

Terug naar begin van de pagina